Pre­su­de Eu­rop­skog su­da pravde mi­je­nja­ju hr­vat­sku poreznu praksu

Od­lu­ke Do­sa­daš­nja prak­sa je po­ka­za­la da su hr­vat­ski po­du­zet­ni­ci ne­do­volj­no upoz­na­ti sa svo­jim pra­vi­ma ko­je do­no­se ove pre­su­de ili da ih ne­do­volj­no ko­ris­te kao re­le­van­tan iz­vor pri sva­kod­nev­nim po­rez­nim iz­a­zo­vi­ma

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI&ANALIZE -

Pre­su­de Eu­rop­skog su­da pravde dio su prav­ne ste­če­vi­ne Eu­rop­ske uni­je te su ih dr­ža­ve čla­ni­ce EU obvez­ne pri­mje­nji­va­ti, pa sa­mim ti­me i Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska.

Što­vi­še, čak i pre­su­de ko­je su do­ne­se­ne u raz­dob­lji­ma pri­je sa­mog ula­ska Hr­vat­ske u EU su di­rek­t­no pri­mje­nji­ve u Hr­vat­skoj te su obve­zu­ju­će za pos­tu­pa­nje svim dr­ža­va­ma ti­je­li­ma i su­do­vi­ma.

Spor­ni ra­ču­ni na hr­vat­skom

Europ­ski sud pravde se ba­vi raz­nim pi­ta­nji­ma, a za cilj ima osi­gu­ra­ti jed­na­kost tu­ma­če­nja i pri­mje­ne pra­va EU u svim dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma.

Jed­no od tak­vih po­dru­čja je i za­jed­nič­ki sus­tav po­re­za na do­da­nu vri­jed­nost za ko­je je Europ­ski sud pravde već do­nio vi­še sto­ti­na pre­su­da. Pred­met­ne pre­su­da Eu­rop­skog su­da pravde po­la­ko ali si­gur­no obli­ku­ju i hr­vat­sku poreznu pra­sku kao i do­sa­daš­nji na­čin i pris­tup Po­re- zne upra­ve po­du­zet­ni­ci­ma.

Pri­mje­ri­ce, bi­li smo svje­do­ci da se je upra­vo zbog pre­su­de Eu­rop­skog su­da pravde (pred­met C-15/15) Po­rez­na upra­va us­tuk­nu­la od svo­je prak­se da zah­tje­va iz­da­va­nja ra­ču­na is­klju­či­vo na hr­vat­skom je­zi­ku iako je ra­čun na­mi­je­njen stra­nim po­du­zet­ni­ci­ma, a is­to ta­ko u zad­njim za­kon­skim iz­mje­na­ma je na­po­kon pri­hva­će­na i sta­ra pre­su­da iz pred­me­ta C-141/00 ko­ja na­vo­di da os­lo­bo­đe­nje od PDVa za us­lu­ge me­di­cin­ske skr­bi ne ovi­si o prav­nom obli­ku po­rez­nog obvez­ni­ka ko­ji pru­ža tak­ve us­lu­ge.

Te­me­ljem ove pre­su­de, iako sta­re go­to­vo 15 go­di­na, po­ti­ho je iz­mi­je­njen Za­kon o PDVu u sklo­pu “po­rez­ne re­for­me” ko­jim je pro­pi­sa­no os­lo­bo­đe­nje od PDVa za us­lu­ge što ih obav­lja­ju den­tal­ni teh­ni­ča­ri i dok­to­ri den­tal­ne me­di­ci­ne neo­vis­no o prav­nom obli­ku pru­ža­te­lja us­lu­ge.

Do­sa­daš­nja prak­sa i za­kon­ske odred­be su os­lo­bo­đe­nje od PDVa pro­pi­sa­le sa­mo za dok­to­re ko­ji su den­tal­ne us­lu­ge obav­lja­li u ok­vi­ru pri­vat­ne prak­se, dok os­lo­bo­đe­nje ni­je bi­lo pri­mje­nji­vo za tr­go­vač­ka druš­tva.

Europ­ski sud u obraz­lo­že­nju pre­su­de u ovom pred­me­tu na­vo­di da pri­mje­na te­melj­nog na­če­la ne­utral­nos­ti i jed­na­kos­ti po­dra­zu­mi­je­va da svi su­bjek­ti ko­ji obav­lja­ju is­te dje­lat­nos­ti tre­ba­ju ima­ti is­ti po­rez­ni tret­man.

Os­lo­bo­đe­ni od PDV-a

Iz sa­mog tek­s­ta pre­su­de je jas­no da hr­vat­ska prak­sa od ula­ska u EU ni­je bi­la u skla­du s ovom pre­su­dom Eu­rop­skog su­da jer je sta­vi­la u ne­po­volj­ni­ji po­lo­žaj tr­go­vač­ka dru­šta­va u od­no­su na dok­to­re ko­ji su obav­lja­li dje­lat­nost den­tal­ne me­di­ci­ne kao sa­mos­tal­nu dje­lat­nost.

Ipak, od 2017. go­di­ne us­lu­ge što ih obav­lja­ju den­tal­ni teh­ni­ča­ri u sklo­pu tr­go­vač­kih dru­šta­va će bi­ti os­lo­bo­đe­ne PDVa, ali tr­go­vač­ka druš­tva zbog to­ga ne­će mo­ći od­bi­ti ulaz­ni PDV po­ve­zan s ovim is­po­ru­ka­ma.

Iz pred­met­ne pre­su­de je vid­lji­vo ka­ko se Europ­ski sud pravde u svo­jim pre­su­da­ma vo­di te­melj­nim na­če­li­ma jed­na­kos­ti i ne­utral­nos­ti PDVa te je znat­no vi­še us­mje­ren na sa­mu srž tran­sak­ci­je i is­pu­nje­nje ma­te­ri­jal­nih uvje­ta ne­go na za­do­vo­lja­va­nje for­mal­nih uvje­ta (kri­vi broj ra­ču­na, OIB i sl.) kao što je čest slu­čaj pri­li­kom nad­zo­ra Po­rez­ne upra­ve.

Kod na­ve­de­nih pre­su­da uvi­jek je ri­ječ o stvar­nim pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma su se su­sre­ta­li po­du­zet­ni­ci u prak­si pri­li­kom po­rez­nog nad­zo­ra.

Bu­du­ći da Europ­ski sud pravde čes­to do­no­si od­lu­ke u ko­rist po­rez­nih obvez­ni­ka, na­ve­de­ne pre­su­de mo­gu bi­ti snaž­no upo­ri­šte za po­rez­ne obvez­ni­ke pri raz­nim pos­tup­ci­ma u pro­ce­si­ma s po­rez­nim vlas­ti­ma.

Pro­mje­na prak­se su­do­va

Do­sa­daš­nja prak­sa je po­ka­za­la da su hr­vat­ski po­du­zet­ni­ci ne­do­volj­no upoz­na­ti sa svo­jim pra­vi­ma ko­je do­no­se ove pre­su­de ili da is­te ne­do­volj­no ko­ris­te kao re­le­van­tan iz­vor ko­ji im mo­že po­mo­ći pri sva­kod­nev­nim po­rez­nim iz­a­zo­vi­ma.

Ta­ko­đer, iako pos­to­ji odre­đe­ni na­pre­dak, pos­to­ji i da­lje ve­lik broj slu­ča­je­va gdje je hr­vat­ska po­rez­na prak­sa, pa čak i sa­me za­kon­ske odred­be, u kon­tra­dik­ci­ji s na­put­ci­ma Eu­rop­skog su­da pravde.

Sto­ga će­mo u na­red­nim član­ci­ma upra­vo iz­no­si­ti za­ključ­ke iz tak­vih pred­me­ta s ci­ljem in­for­mi­ra­nja jav­nos­ti o nji­ho­vim pra­vi­ma, ali i po­di­za­njem jav­ne svi­jes­ti o po­tre­bi pro­mje­ne tak­ve prak­se od stra­ne Po­rez­ne upra­ve, ali i sa­mih hr­vat­skih su­do­va.

PERE MIOČ me­na­džer Ma­zar­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.