Bit­co­in bur­ze u Ki­ni na­pla­ću­ju tr­go­vi­nu

Od da­nas Nak­na­da od 0,2 pos­to po tran­sak­ci­ji uvo­di se jer sre­diš­nja ban­ka že­li ohla­di­ti tr­ži­šte

Poslovni Dnevnik - - BUR­ZE&FI­NAN­CI­JE -

Tri naj­ve­će bit­co­in bur­ze u Ki­ni od da­nas uvo­de nak­na­de na tran­sak­ci­je što se tu­ma­či pri­ti­skom sre­diš­nje ban­ke Ki­ne ko­ja že­li ma­lo “ohla­di­ti” tr­ži­šte vir­tu­al­nim va­lu­ta­ma. Ka­ko na­vo­di Re­uters, BT­CC, Hu­obi i OkCo­in u odvo­je­nim su pri­op­će­nji­ma u ne­dje­lju na­ve­čer obja­vi­le ka­ko od utor­ka po­či­nju na­pla­ći­va­ti nak­na­du od 0,2 pos­to na vri­jed­nost tran­sak­ci­je, neo­vis­no o nje­zi­nom iz­no­su. U svim pri­op­će­nji­ma se po­jaš­nja­va ka­ko će uvo­đe­nje nak­na­da “do­dat­no sma­nji­ti tr­žiš­nu ma­ni­pu­la­ci­ju i ek­s­trem­nu vo­la­til­nost” ci­je­ne bit­co­ina.

Na­ime, upra­vo je iz­os­ta­nak nak­na­da do­veo do eks­plo­zi­je pro­me­ta na ki­ne­skim bur­za­ma vir­tu­al­nih va­lu­ta. Pre­ma na­vo­di­ma New York Ti­me­sa ko­ji se po­zi­va na po­dat­ke tvrt­ke Cha­ina­nalysis, u pr­vom po­lu­go­di­štu proš­le go­di­ne 42 pos­to svih bit­co­in tran­sak­ci­ja odvi­ja­lo se na ki­ne­skim bur­za­ma. U po­ne­dje­ljak uju­tro ci­je­na bit­co­ina kre­ta­la se oko 923 do­la­ra. Po­čet­kom go­di­ne ta je va­lu­ta dos­ti­gla go­to­vo re­kord­nu ra­zi­nu, što je pri­vuk­lo po­zor­nost i ki­ne­ske sre­diš­nje ban­ke. Re­gu­la­tor je 11. si­ječ­nja pro­veo nad­zor na te tri bur­ze zbog sum­nje u mo­gu­će kr­še­nje pra­vi­la. Me­đu­tim, ne­pra­vil­nos­ti ni­je bi­lo. Upu­će­ni iz­vo­ri tvr­de da tri bur­ze ni­su uve­le nak­na­de na pri­ti­sak bur­ze već su udo­vo­lji­le že­lji sre­diš­nje ban­ke ko­ja bi vo­lje­la vi­dje­ti “hla­đe­nje” bit­co­in tr­ži­šta.

Ci­je­na vir­tu­al­ne va­lu­te spus­ti­la se na 923 do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.