HNB NA REPO AUKCIJI PLASIRAO 110 MIL. KU­NA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka u po­ne­dje­ljak je na re­dov­noj obrat­noj repo aukciji ban­ka­ma pla­si­ra­la 110 mi­li­ju­na ku­na po fik­s­noj repo sto­pi od 0,3 pos­to, objav­lje­no je iz središnje ban­ke. Na če­t­vr­tu obrat­nu repo auk­ci­ju u ovoj go­di­ni, ko­jom sre­diš­nja ban­ka utje­če na kun­sku lik­vid­nost na fi­nan­cij­skom tr­ži­štu, pris­ti­gle su po­nu­de ba­na­ka u ukup­nom iz­no­su od 110 mi­li­ju­na ku­na, a HNB ih je sve pri­hva­tio. Na sve če­ti­ri ovo­go­diš­nje obr­nu­te repo auk­ci­je sre­diš­nja ban­ka je pla­si­ra­la pos­lov­nim ban­ka­ma jed­na­ke iz­no­se (po 110 mi­li­ju­na ku­na), pod jed­na­kim uvje­ti­ma, kon­kret­ni­je po sto­pi od 0,3 pos­to.

M.L./PIXSELL

Repo stopa na 0,3 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.