Ula­ga­či su tu, sve sto­ji zbog blo­ka­de

Apart­ma­ni Me­de­na Oče­ki­va­na pri­va­ti­za­ci­ja na du­gom šta­pu dok se ne sklo­pi pred­ste­čaj­na na­god­ba Za Me­de­nu je za­in­te­re­si­ra­na no­va hr­vat­ska tvrt­ka Gro­un­dSto­ne Ca­pi­tal u ko­joj je an­ga­ži­ran i biv­ši pre­mi­jer Zlat­ko Ma­te­ša

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC

DVA PISMA NAMJERE DOSAD SMO UPUTILI ZA APARTMANE ME­DE­NA Z. Ćur­ko­vić os­ni­vač Gro­un­dSto­ne Ca­pi­ta­la

Po­ten­ci­jal­ne inves­ti­to­re za­ni­ma dr­žav­na tu­ris­tič­ka tvrt­ka Apart­ma­ni Me­de­na i, ka­ko doz­na­je­mo, kre­nu­la su lo­bi­ra­nja i ak­tiv­nos­ti ko­ji­ma se nes­luž­be­no po­t­vr­đu­je in­te­res. Pro­cu­ri­lo je i pr­vo ime, a kan­di­dat u slu­ča­ju pri­va­ti­za­ci­je ove tvrt­ke na­kon skla­pa­nja pred­ste­čaj­ne na­god­be no­va je hr­vat­ska tvrt­ka Gro­un­dSto­ne Ca­pi­tal.

Ri­ječ je o druš­tvu za uprav­lja­nje ka­pi­ta­lom ko­je pli­je­ni zvuč­nim ime­ni­ma i pla­no­vi­ma za ula­ga­nja. Na stra­te­gi­ji uprav­lja­nja pri­vat­nim por­t­fe­ljom an­ga­ži­ran je biv­ši pre­mi­jer Zlat­ko Ma­te­ša, dok je di­rek­tor i os­ni­vač Zo­ran Ćur­ko­vić is­to­dob­no

i za­mje­nik pred­sjed­ni- ka NOa H1 te­le­ko­ma. I dok se če­ka ras­plet da­naš­nje iz­van­red­ne skup­šti­ne H1 i od­lu­ke ve­ćin­skog vlas­ni­ka ve­za­no uz Ćur­ko­vi­ćev plan za preuzimanje Op­ti­me, Ćur­ko­vić nam je po­t­vr­dio in­te­res za vi­še tu­ris­tič­kih pro­je­ka­ta, pa ta­ko i za na­ve­de­nu tvrt­ku.

“Dva pisma namjere dosad smo uputili za Apartmane Me­de­na, ali sve sto­ji jer još ni­je doš­lo do skla­pa­nja pred­ste­čaj­ne na­god­be”, ka­že Ćur­ko­vić. Još 2013. na Fi­ni je iz­gla­san nje­zin plan ope­ra­tiv­nog i fi­nan­cij­skog res­truk­tu­ri­ra­nja: po nje­mu je dr­ža­va kao od­lu­ču­ju­ći vje­rov­nik rek­la da će za­mi­je­ni­ti svo­ju traž­bi­nu od 90ak mil. ku­na za zem­lji­šte tvrt­ke od oko 300.000 če­tvor­nih me­ta­ra. Po­tom je biv­ša Upra­va pre­da­la pa­pi­re za skla­pa­nje na­god­be, a pr­vo ro­či­šte na Tr­go­vač­kom su­du u Spli­tu za­ka­za­no u ve­lja­či 2014. ni­je odr­ža­no. Pred­met je od ta­da, pre­ma Fi­nim po­da­ci­ma, u la­di­ci ia­ko ne­ma for­mal­nih pre­pre­ka ni­jed­nog uprav­nog spo­ra, što ovaj slu­čaj či­ni neo­bič­nim. Na­ime, na­vod­no sli­čan slu­čaj ni ne pos­to­ji, a si­tu­aci­ja ni­je lo­gič­na jer je jas­no da nit­ko ne smi­je blo­ki­ra­ti sud. Što je po­sri­je­di bit će jas­ni­je iz od­go­vo­ra split­skog Tr­go­vač­kog su­da ko­ji se če­ka. S dru­ge stra­ne, ka­ko tvr­de iz Hr­vat­skog mi­ro­vin­skog inves­ti­cij­skog druš­tva u či­jem se por­t­fe­lju na­la­zi ve­ćin­ski pa­ket di­oni­ca tvrt­ke, pa ta­ko i iz sa­me tvrt­ke, oni ni­su u mo­guć­nos­ti ko­men­ti­ra­ti sud­ski pos­tu­pak ko­ji je u ti­je­ku, a ni u pred­me­ti­ma pred­ste­čaj­ne na­god­be. Di­oni­ce tvrt­ke ko­ti­ra­ju na Za­gre­bač­koj bur­zi, te su pro­pi­sa­na pra­vi­la ko­mu­ni­ka­ci­je s inves­ti­cij­skom jav­noš­ću, is­ti­ču iz HMIDa. Pod­sje­ća­ju i da su pos­tup­ci ko­mu­ni­ka­ci­je uvr­šte­nih dru­šta­va s inves­ti­cij­skom jav­noš­ću pod nad­zo­rom Han­fe, baš kao što je pod is­tim nad­zo­rom i HMID.

“S ob­zi­rom na to da je u ti­je­ku pos­tu­pak skla­pa­nja pred­ste­čaj­ne na­god­be za Apartmane Me­de­na, ne mo­že­mo ko­men­ti­ra­ti pos­tu­pak ko­ji još tra­je, ni­ti iz­no­si­ti u jav­nost in­for­ma­ci­je ve­za­ne za taj pos­tu­pak”, na­vo­di Ana Vu­ji­na iz prav­ne služ­be tvrt­ke.

PDos­ni­vač

Apart­ma­ni Me­de­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.