INTERESNE SKU­PI­NE KOČE ZAKON O NEPOŠTENOJ TRGOVAČKOJ PRAK­SI

>>

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

PRERAĐIVAČI I TRGOVCI POS­TA­JU SVE DOMIŠLJATIJI KA­KO NA NEPOŠTEN NAČIN UMANJITI PRIHODE PRIMARNIH PROIZVOĐAČA HR­VAT­SKI PRERAĐIVAČI I TRGOVCI NE ŽE­LE SE SUOČITI S ČINJENICOM DA JE VEĆ 20 ZE­MA­LJA EU DONIJELO ILI JE U POSTUPKU DONOŠENJA ZAKONODAVSTVA O NEPOŠTENOJ TRGOVAČKOJ PRAK­SI

Za­vr­še­tak jav­ne ras­pra­ve o Za­ko­nu o za­bra­ni ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si u lan­cu ops­kr­be hra­nom i na­pi­si ko­ji su po­jav­lju­ju u jav­nim gla­si­li­ma jas­no uka­zu­ju na pos­to­ja­nje in­te­res­nih sku­pi­na ko­je bi na bi­lo ko­ji način že­lje­le da se ovo osjet­lji­vo po­dru­čje ne re­gu­li­ra za­ko­nom, već da sve os­ta­ne po sta­rom, na šte­tu ne­za­šti­če­nih proizvođača po­ljo­pri­vred­no pre­hram­be­nih pro­izvo­da.

Na­mjer­no ili ne, hr­vat­ski prerađivači i trgovci ne že­le se suočiti s činjenicom da je već 20 ze­ma­lja EU donijelo ili je u postupku donošenja tak­vog zakonodavstva. Ne­do­no­še­njem tog za­ko­na hr­vat­ski bi po­ljo­pri­vred­ni pro­izvo­đa­či bi­li os­tav­lje­ni na mi­lost i ne­mi­lost gramz­lji­vos­ti in­te­res­nih sku­pi­na ko­je već du­ži niz go­di­na ne­smi­lje­no uni­šta­va­ju hr­vat­sku po­ljo­pri­vre­du, ne shva­ća­ju­ći da će du­go­roč­no i oni pos­ta­ti gu­bit­ni­ci. Jav­na ras­pra­va je po­ka­za­la da pos­to­ji ne­ra­zu­mi­je­va­nje po­dru­čja i do­se­ga odre­đe­nih za­kon­skih aka­ta, ka­ko europ­skih ta­ko i na­ci­onal­nih.

Pr­vens­tve­no se to od­no­si na eu­rop­sku Ured­bu 1308/2013, kao i Zakon o za- šti­ti tr­žiš­nog na­tje­ca­nja. Iz raz­lo­ga ne­pos­to­ja­nja odred­bi unu­tar pos­to­je­ćih pro­pi­sa, ko­je bi se mo­gle od­no­si­ti na pi­ta­nja ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si, pris­tu­pi­lo se do­no­še­nju po­seb­nog za­ko­na u ve­li­koj bro­ju ze­ma­lja čla­ni­ca EU.

Strah od ra­ski­da su­rad­nje

Svi ti prav­ni ak­ti sa­mo su kom­ple­men­tar­ni i za­jed­no sa Za­ko­nom o za­bra­ni ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si pri­do­no­se bo­ljoj ure­đe­nos­ti tr­ži­šta, gdje ve­li­či­na pos­lov­nog su­bjek­ta ne smi­je biti iz­vor dis­kri­mi­na­ci­je i do­mi­nant­nog po­lo­ža­ja u od­no­si­ma iz­me­đu part­ne­ra.

Una­zad ne­ko­li­ko go­di­na pro­izvo­đa­či po­ljo­pri­vred­nih i pre­hram­be­nih pro­izvo­da ši­rom Eu­ro­pe sve su ne­za­do­volj­ni­ji pos­lov­nom su­rad­njom s pre­ra­đi­va­či­ma i tr­gov­ci­ma u lan­cu ops­kr­be hra­nom.

Okrup­nja­va­nje pre­ra­đi­va­ča i tr­go­va­ca u po­s­ljed­njih de­se­tak i vi­še go­di­na re­zul­ti­ra­lo je sve učes­ta­li­jom po­ja­vom ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si. To je na­ro­či­to doš­lo do iz­ra­ža­ja u lan­cu ops­kr­be hra­nom. Ta po­ja­va naj­vi­še po­ga­đa ma­le i sred­nje proi- zvo­đa­če ko­ji su zbog sla­bi­je pre­go­va­rač­ke sna­ge naj­iz­lo­že­ni­ji tak­voj prak­si.

Upra­vo iz tih raz­lo­ga Ko­mi­si­ja je po­s­ljed­njih go­di­na po­kre­nu­la niz is­tra­ži­va­nja i os­no­va­la ne­ko­li­ko rad­nih sku­pi­na ko­je su se ba­vi­le tom pro­ble­ma­ti­kom. Is­tra­ži­va­nja i za­ključ­ci rad­nih sku­pi­na ne­upit­no po­ka­zu­ju ši­ro­ku ras­pros­tra­nje­nost ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si ko­je pro­izvo­đa­če do­vo­de u po­dre­đe­ni i ne­po­vo­ljan po­lo­žaj. Is­tra­ži­va­nja su ta­ko­đer po­ka­za­la pos­to­ja­nje stra­ha kod proizvođača od jed­nos­tra­nog ra­ski­da pos­lov­ne su­rad­nje u slu­ča­je­vi­ma pri­ja­va tak­vih slu­ča­je­va.

Na ža­lost, tre­ba kons­ta­ti­ra­ti da su prerađivači i trgovci pos­ta­li sve domišljatiji u tra­že­nju na­či­na ka­ko na ne­tran­s­pa­ren­tan i nepošten način umanjiti prihode primarnih proizvođača, ko­ji su iona­ko pri­tis­nu­ti pa­dom ci­je­na po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da, us­li­jed po­ve­ća­ne po­nu­de iz­a­zva­ne ru­skim em­bar­gom i ve­ćom svjet­skom pro­izvod­njom.

U mno­gim za­pad­no­europ­skim zem­lja­ma nas­ta­le su i mno­go­broj­ne do­bro­volj­ne ini­ci­ja­ti­ve (Ini­ci­ja­ti­va za ops­kr­b­ni la­nac), čim je ovaj pro­blem do­bio po­li­tič­ku te­ži­nu i po­kre­nu­te ras­pra­ve na tu te­mu u Eu­rop­skom par­la­men­tu. Ia­ko su se u Ini­ci­ja­ti­vu od sa­mog po­čet­ka uklju­či­li i ve­li­ki ma­lo­pro­daj­ni lan­ci, usvo­jiv­ši niz ko­dek­sa pos­lo­va­nja, ve­ći­na ze­ma­lja je ipak pris­tu­pi­la iz­ra­di za­ko­no­dav­nog ok­vi­ra ko­ji re­gu­li­ra to vr­lo osjet­lji­vo po­dru­čje.

Uvo­đe­nje re­da na tr­ži­štu

To je do­ve­lo i do prev­la­da­va­ju­ćeg miš­lje­nja da se pris­tu­pi iz­ra­di europ­skog zakonodavstva o za­bra­ni ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si u lan­cu ops­kr­be hra­nom, sa svr­hom ujed­na­ča­va­nja re­gu­la­ti­ve i usva­ja­nja op­će pri­hva­će­nih na­če­la za sve zem­lje čla­ni­ce.

U Hr­vat­skoj je po­tre­ba za do­no­še­njem tog za­ko­na još iz­ra­že­ni­ja iz raz­lo­ga sla­be or­ga­ni­zi­ra­nos­ti proizvođača i ve­li­ke iz­lo­že­nos­ti pos­tu­pa­nji­ma ko­ja ni­su u skla­du s do­brim pos­lov­nim obi­ča­ji­ma pre­ma pri­mar­nim pro­izvo­da­či­ma. Po­s­ljed­nji do­ga­đa­ji sa si­gur­noš­ću i kva­li­te­tom hra­ne još vi­še oprav­da­va­ju do­no­še­nje Za­ko­na o za­bra­ni ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si u lan­cu ops­kr­be hra­nom. Uvo­đe­nje re­da na ne­sre­đe­no tr­ži­šte po­ljo­pri­vred­no­pre­hram­be­nih pro­izvo­da je­dan je od os­nov­nih pre­du­vje­ta pro­mje­ne sta­nja u po­ljo­pri­vre­di na bo­lje. Do­s­ljed­nim pro­vo­đe­njem eu­rop­ske Ured­be o or­ga­ni­za­ci­ji tr­ži­šta po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da, po­šti­va­njem za­ko­na o za­šti­ti tr­žiš­ne utak­mi­ce i za­bra­nom ne­po­šte­ne tr­go­vač­ke prak­se stva­ra­ju se te­me­lji i prav­na si­gur­nost za pri­mar­ne pro­izvo­đa­če, ko­ji bi se na­kon to­ga tre­ba­li fo­ku­si­ra­ti na udru­ži­va­nje kao je­dan od naj­važ­ni­jih fak­to­ra vlas­ti­tog op­s­tan­ka na tr­ži­štu i os­tva­ri­va­nje bo­lje pre­go­va­rač­ke po­zi­ci­je u od­no­si­ma s pre­ra­đi­va­či­ma i tr­gov­ci­ma.

Opas­na odred­ba

U pos­to­je­ćem na­cr­tu Za­ko­na o ne­po­šte­nim tr­go­vač­kim prak­sa­ma pos­to­ji i jed­na opas­nost ko­ja bi za po­s­lje­di­cu mo­gla ima­ti nje­go­vu ne­pri­mje­nji­vost u prak­si. To je odred­ba u Za­ko­nu o is­ko­ri­šta­va­nju zna­čaj­ne tr­žiš­ne sna­ge. Uko­li­ko ta odred­ba ne bu­de uk­lo­nje­na, otva­ra se ši­ro­ki pros­tor ma­ni­pu­la­ci­ja­ma i uvje­to­va­njem pre­ra­đi­va­ča i tr­go­va­ca da se me­đu­sob­ni pro­met odvi­ja pre­ko umjet­no stvo­re­nih ili već pos­to­je­ćih pos­lov­nih su­bje­ka­ta ko­ji ima­ju go­diš­nje prihode ma­nje od 50 ili 100 mi­li­ju­na ku­na. Umjesto to­ga u Zakon tre­ba uni­je­ti odred­bu o zna­čaj­noj ili prev­la­da­va­ju­ćoj pre­go­va­rač­koj sna­zi bez kvan­ti­fi­ci­ra­nja pri­ho­da i suk­lad­no to­me je de­fi­ni­ra­ti.

ROBERT HADŽIĆ

član Iz­vr­š­nog od­bo­ra Udru­ge OPG-a Ži­vot

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.