Polj­ska ubi­re pr­ve plo­do­ve Brexi­ta

Do­la­zi 30.000 no­vih rad­nih mjes­ta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

Za­mje­nik pre­mi­jer­ke Ma­te­usz Mo­rawi­ec­ki naj­a­vio ‘ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ula­ga­nja’

UPolj­sku će se iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je pre­se­li­ti čak 30.000 rad­nih mjes­ta u sek­to­ru pos­lov­nih us­lu­ga, naj­a­vio je za­mje­nik pre­mi­jer­ke Ma­te­usz Mo­rawi­ec­ki. Do­dao je ka­ko je vla­da raz­go­va­ra­la proš­le go­di­ne s vi­še od 30 kom­pa­ni­ja iz fi­nan­cij­skog, ali i os­ta­lih sek­to­ra o pre­se­lje­nju di­je­la nji­ho­ve rad­ne sna­ge iz Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva na­kon od­lu­ke o na­pu­šta­nju Eu­rop­ske uni­je.

Vla­da u Var­ša­vi pri­mi­la je oba­vi­jes­ti o “ne­ko­li­ko de- se­ta­ka inves­ti­ci­ja”, iz­ja­vio je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re Mo­rawi­ec­ki, uklju­ču­ju­ći i “ne­ko­li­ko ve­li­kih”, pre­no­si Blo­om­berg. “Po­lja­ci su se­li­li u Lon­don, sa­da kom­pa­ni­je iz Lon­do­na se­le rad­na mjes­ta u Polj­sku”, do­dao je za­mje­nik pre­mi­jer­ke Be­ate Syzd­lo.

Do pri­je ne­ko­li­ko go­di­na fi­nan­cij­ski di­rek­tor u sred­nje ve­li­kom polj­skom po­du­ze­ću za­ra­đi­vao je 30 do 40 pos­to ma­nje ne­go u Bri­ta­ni­ji, a ra­ču­no­vo­đa je za­ra­đi­vao i upo­la ma­nje. Da­nas su raz­li­ke ne­što ma­nje. Na­ime, pro­sječ­na pla­ća u Polj­skoj u sek­to­ru fi­nan­ci­ja i ra­ču­no­vod­stva iz­no­si oko 25.000 eura go­diš­nje.

Od ve­li­kih ba­na­ka, Gol­d­man Sac­hs je naj­a­vio da će pre­po­lo­vi­ti svoj lon­don­ski ured na 3000 lju­di te pro­ši­ri­ti ured u Var­ša­vi za “ne­ko­li­ko sto­ti­na lju­di” u slje­de­će tri go­di­ne. JP Mor­gan na­mje­ra­va pre­ba­ci­ti ve­ći­nu od 2500 svo­jih za­pos­le­ni­ka u sre­diš­nju Eu­ro­pu, a u Polj­skoj pla­ni­ra­ju otvo­ri­ti ured, tvr­di polj­ski pos­lov­ni ti­sak. Švi­car­ska ban­ka UBS u Kra­kowu već ima ve­li­ki ured.

Sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti u Polj­skoj pa­la je na re­kord­no ni­skih 8,3 pos­to. Zem­lja je na­pre­do­va­la i na ljes­tvi­ci ino­va­tiv­nos­ti. Sve je to re­zul­ti­ra­lo ve­li­kim pri­lje­vom stra­nih ula­ga­nja, po­seb­no u sek­to­ru po­ziv­nih cen­ta­ra. U toj je bran­ši do proš­le go­di­ne otvo­re­no 212.000 rad­nih mjes­ta, a do 2020. go­di­ne broj bi tre­bao do­se­ći čak 300.000, go­vo­re pro­cje­ne.

REUTERS

Ve­li­ke ban­ke raz­ma­tra­ju Polj­sku kao no­vo sje­di­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.