Za­ba i HPB na skup­šti­ni po­dr­ža­li pri­pa­ja­nje H1 te­le­ko­ma Op­ti­mi

Mo­guć sud­ski epi­log Ia­ko se for­mal­no če­ka sa­mo AZTN, Ćur­ko­vić spre­ma tuž­be

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVE­ZIĆ

Di­oni­ča­ri Op­ti­me eks­pres­no po­t­vr­di­li pri­pa­ja­nje H1, dok su se di­oni­ča­ri H1 o to­me pet sa­ti žes­to­ko pre­pi­ra­li

Os­ni­vač i ma­njin­ski di­oni­čar H1 Te­le­ko­ma Zo­ran Ćur­ko­vić nad­gla­san je na bur­noj, pe­to­sat­noj iz­van­red­noj skup­šti­ni tog ope­ra­te­ra. Kao re­zul­tat gla­so­va­nja dr­žav­na ban­ka HPB, kao ve­ćin­ski di­oni­čar H1 te­le­ko­ma, te dru­gi ve­ći di­oni­čar Cro­atia osi­gu­raŠko­jo: nje, po­dr­ža­li su pr­vot­ni plan o pri­pa­ja­nju H1 svom kon­ku­ren­tu Op­ti­ma te­le­ko­mu. Pret­hod­no je na Iz­van­red­noj skup­šti­ni Op­ti­me is­to uči­nio i ve­čin­ski vlas­nik Op­ti­me, Za­gre­bač­ka ban­ka.

Pri­pa­ja­nje još tre­ba po­t­vr­di­ti Agen­ci­je za tr­žiš­no na­tje­ca­nje, jer Op­ti­mom uprav­lja HT, ko­ji dr­ži 80 pos­to fik­s­nog te­le­kom tr­ži­šta. Ta se Agen­ci­ja za­sad suz­dra­ža­va od bi­lo kak­vog komentara.

U iš­če­ki­va­nju od­lu­ka s ove dvi­je iz­van­red­ne skup­šti­ne, a na­kon što je Pos­lov­ni dnev­nik iz­vjes­tio o raz­li­či­tim pri­jed­lo­zi­ma di­oni­ča­ra H1 te­le­ko­ma, di- oni­ca nje­go­vog pre­uzi­ma­te­lja, Op­ti­ma te­le­ko­ma već je dru­gi dan za re­dom zvi­jez­da Za­gre­bač­ke bur­ze. Ta­ko je u uto­rak Op­ti­mi­na di­oni­ca bi­la naj­tr­go­va­ni­ja di­oni­ca na ZSE, tr­go­va­ni­ja čak i od HTa. Njo­me je na­prav­ljen pro­met od 1,12 mi­li­ju­na ku­na uz rast ci­je­ne od 3,26 pos­to na 2,85 ku­na. U sri­je­du se Op­ti­mom tr­gu­je po­djed­na­ko ži­vo. U sri­je­du je njo­me tr­go­va­no vi­še od 760 ti­su­ća ku­na uz sta­bi­li­za­ci­ju ci­je­ne oko 2,72 ku­na za di­oni­cu.

Za­ba s jed­ne i HPB s dru­ge stra­ne pris­ta­li su da se H1 te­le­kom pri­po­ji Op­ti­mi, ko­jom uprav­lja HT, kroz za­mje­nu di­oni­ca. Za ti­su­ću di­oni­ca H1 di­oni­ča­ri će do­bi­ti 750 no­vih di­oni­ca Op­ti­ma te­le­ko­ma. No­ve di­oni­ce Op­ti­ma će za­seb­no iz­da­ti u na­red­nih go­di­nu da­na kad se obve­za­la iz­lis­ta­ti ih na ZSE. Oni di­oni­ča­ri ko­ji na to ne pris­ta­nu, Op­ti­ma im ga­ran­ti­ra na­dok­na­du od 1,70 ku­na po di­oni­ci H1 te­le­ko­ma.

Ka­ko doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik, či­ni se, da za­klju­če­nju ovog pos­la fi­nal­na pre­pre­ka čak ne­će bi­ti od­lu­ka AZTNa već po­ten­ci­jal­ni sud­ski epi­log pri­če. Iz­vo­ri bli­ski Ćur­ko­vi­ću sma­tra­ju da je eva­lu­aci­ja na­mje­šte­na. Ćur­ko­vić je u do­pu­ni dnev­nog re­da skup­šti­ne na­veo da je vri­jed­nost H1 pod­cje­nje­na 57 pos­to. Na­vod­no je skup­šti­na di­oni­ča­ra u tom ope­ra­te­ru tra­ja­la pet sa­ti zbog “sum­nji u ne­pra­vil­nos­ti u pos­lo­va­nju i pri­pa­ja­nju Op­ti­mi”.

Ćur­ko­vić je tra­žio da H1 vlas­ti­tim sna­ga­ma res­truk­tu­ri­ra dug, te da kroz dvi­je fa­ze do­ka­pi­ta­li­za­ci­je s no­vim part­ne­ri­ma pre­uz­me kon­tro­lu nad H1 i pre­da pro­tu­po­nu­du za pre­uzi­ma­nje Op­ti­me.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Za ti­su­ću di­oni­ca H1 di­oni­ča­ri će do­bi­ti 750 no­vih di­oni­ca Op­ti­ma te­le­ko­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.