HR­VAT­SKA NA 55. MJES­TU PO PERCEPCIJI KORUPCIJE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tran­s­pa­ren­cy In­ter­na­ti­onal Hr­vat­ska obja­vio je ju­čer ka­ko je Hr­vat­ska, pre­ma In­dek­su per­cep­ci­je korupcije 2016., u od­no­su na 2015. na­za­do­va­la za dva bo­da na ljes­tvi­ci od 176 dr­ža­va i na 55. je mjes­tu s 49 bo­do­va, što je opet ubra­ja u ko­rum­pi­ra­ne države EU. Od Hr­vat­ske su lo­ši­je Ma­đar­ska i Ru­munj­ska s 48 bo­do­va, Ita­li­ja s 47 bo­do­va, Grč­ka s 44 bo­da i Bu­gar­ska s 41 bo­dom. U tzv. re­gi­ji naj­vi­še su na­pre­do­va­le Ko­so­vo i Al­ba­ni­ja za tri bo­da, Sr­bi­ja za dva, a Bos­na i Her­ce­go­vi­na, Cr­na Go­ra i Slo­ve­ni­ja za je­dan bod.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.