Ces­ta­ri mo­ra­ju pla­ti­ti 1,2 ml­rd. eura

Ot­pla­ta kre­di­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ske auto­ces­te (HAC), Au­to­ces­ta Ri­je­ka Zagreb (ARZ) i Hr­vat­ske ces­te (HC) ove go­di­ne mo­ra­ju vra­ti­ti go­to­vo 1,2 mi­li­jar­de eura glav­ni­ce kre­di­ta i ka­ma­ta. Naj­ve­ći dio od tog iz­no­sa od­no­si se na kre­di­te HACa ko­jem ove go­di­ne dos­pi­je­va 663 mi­li­ju­na eura glav­ni­ce, a za ka­ma­te će pla­ti­ti 126 mi­li­ju­na eura. HCu u ovoj go­di­ni dos­pi­je­va 228.647.240 eura glav­ni­ce i 54.592.030 eura ka­ma­te. Ne­što bo­lja si­tu­aci­ja je u ARZ ko­ji ove go­di­ne mo­ra ot­pla­ti­ti oko 114 mi­li­ju­na eura dos­pje­lih kre­dit­nih obve­za. Ukup­na dug te tri tvrt­ke 21. pro­sin­ca 2016. iz­no­sio je 5,1 mi­li­jar­du eura. HACov ukup­ni dug je 3.079.200.607 eura, HC je du­žan 1.297.890.776 eura, a ARZ 800 mi­li­ju­na eura. Sve tri tvrt­ke pla­ni­ra­ju dug ko­ji im do­la­zi na na­pla­tu ove go­di­ne pla­ti­ti re­fi­nan­ci­ra­njem, a dio će pla­ti­ti iz vlas­ti­ti sred­sta­va. Za re­fi­nan­ci­ra­nje kre­di­ta ces­tar­ske tvrt­ke mo­gle bi ima­ti i na ras­po­la­ga­nju 1,8 mi­li­jar­di eura od Svjet­ske ban­ke o če­mu još pre­go­va­ra­ju pred­stav­ni­ci Vla­de RH i te ban­kar­ske ins­ti­tu­ci­je.

Iz­gled­no je da će se uves­ti ljet­na, vi­ša ta­ri­fa ces­ta­ri­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.