Hr­vat­ska do­bi­va no­vu ener­get­sku agen­ci­ju

Obje­di­nja­va­nje HANDA će bi­ti pri­po­je­na Agen­ci­ji za ug­lji­ko­vo­di­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA BRNIĆ

Jav­nom ras­pra­vom ko­ja je otvo­re­na do pot­kraj ve­lja­če re­sor­no mi­nis­tar­stvo nas­to­ji is­ho­di­ti pot­po­ru za iz­ra­du za­kon­skih pod­lo­ge

Vla­da pri­pre­ma os­ni­va­nje no­ve ener­get­ske agen­ci­je ko­ja bi nas­ta­la pri­pa­ja­njem Hr­vat­ske agen­ci­je za osi­gu­ra­nje naf­te i naf­t­nih de­ri­va­ta (HANDA) Agen­ci­ji za ug­lji­ko­vo­di­ke (AZU). Ri­ječ je srod­nim agen­ci­ja­ma ko­je su na­kon no­vog pre­us­tro­ja mi­nis­tar­sta­va pod in­ge­ren­ci­jom Mi­nis­tar­stva za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke, ko­je je po­kre­nu­lo pr­vi ko­rak u pri­pre­mi za­kon­ske pod­lo­ge za obje­di­nja­va­nje dvi­ju agen­ci­ja.

U jav­nu ras­pra­vu stav­lje­ni su pri­jed­lo­zi sa­dr­ža­ja pri­jed­lo­ga tri za­ko­na – o is­tra­ži­va­nju i eks­plo­ata­ci­ji ug­lji­ko­vo­di­ka, o tr­ži­štu naf­te i naf­t­nih de­ri­va­ta, te za­ko­na o os­ni­va­nju AZU, a u ko­ji­ma se nu­di ne­ko­li­ko op­ci­ja za no­vi pre­us­troj. Jav­nom ras­pra­vom ko­ja je otvo­re­na do pot­kraj ve­lja­če re­sor­no mi­nis­tar­stvo nas­to­ji is­ho­di­ti pot­po­ru za iz­ra­du za­kon­ske pod­lo­ge za obje­di­nja­va­nje, za ko­ju po­tom sli­je­di dalj­nji pos­tu­pak is­ho­đe­nja po­treb­nih su­glas­nos­ti za stav­lja­nje u sa­bor­sku pro­ce­du­ru. U do­ku­men­ta­ci­ji za pri­pa­ja­nje agen­ci­ja Mi­nis­tar­stvo Sla­ve­na Do­bro­vi­ća na­vo­di ka- ko je pro­ve­de­na ana­li­za pos­to­je­ćeg sta­nja, te je ut­vr­đe­no da u nji­ho­vu re­so­ru dje­lu­je ne­ko­li­ko prav­nih oso­ba s jav­nim ov­las­ti­ma i tr­go­vač­kih dru­šta­va u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, či­ji se pos­lo­vi pro­ces­no na­do­ve­zu­ju te ih je po­treb­no ra­ci­ona­li­zi­ra­ti.

Osim po­ve­ća­nja učin­ko­vi­tos­ti, obje­di­nja­va­njem bi se pos­ti­glo i fi­nan­cij­ske ušte­de, i to za oko mi­li­jun ku­na. Pro­ci­je­nje­no sma­nje­nje pro­ra­čun­skih ra­sho­da pos­ti­glo bi se ta­ko da AZU pre­uz­me pos­lo­ve, dje­lat­ni­ke, opre­mu i fi­nan­cij­ska sred­stva HANDE. Pre­ma pla­nu dr­žav­nog pro­ra­ču­na za 2017. go­di­nu AZU ras­po­la­že s pri­ho­dom od 11,2 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga se po­lo­vi­com po­kri­va tro­ško­ve pla­ća 16 za­pos­le­ni­ka. HANDA ima ne­što ma­nje za­pos­le­nih, oko 10, a uku­pan pro­ra­čun­ski fond joj iz­no­si 409 mi­li­ju­na ku­na, s ti­me da 396 mi­li­ju­na ku­na ko­ris­ti za for­mi­ra­nje i skla­di­šte­nje obvez­nih za­li­ha naf­te i naf­t­nih de­ri­va­ta.

Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke u ma­te­ri­ja­li­ma ko­je je da­lo u ras­pra­vu ne na­vo­di i de­ta­lje o to­me kak­vo bi bi­lo ime no­ve agen­ci­je, te ko­li­ko bi za­pos­le­ni­ka ima­la na­kon obje­di­nja­va­nja. Tek se pre­dvi­đa tro­šak re­gis­tra­ci­je no­ve agen­ci­je u vi­si­ni od 50 ti­su­ća ku­na. Ia­ko se i u ak­tu­al­nom pri­jed­lo­gu Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke po­zi­va na obve­ze Hr­vat­ske pre­ma pre­po­ru­ka­ma Bruxel­le­sa i Na­ci­onal­nog pro­gra­ma re­for­mi za 2016., ko­ji­ma se pre­dvi­đa fi­skal­na odr­ži­vost i po­bolj­ša­nje uprav­lja­nja jav­nim fi­nan­ci­ja­ma, te ra­ci­ona­li­za­ci­ja jav­nog sek­to­ra, ni­je pr­vi put da se po­kre­će pre­kra­ja­nje hr­vat­skih ener­get­skih ins­ti­tu­ci­ja.

Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, dok su još bi­li otvo­re­ni pos­tup­ci oda­bi­ra kon­ce­si­ona­ra za is­tra­ži­va­nje ug­lji­ko­vo­di­ka na no­vim po­lji­ma, Agen­ci­ja za ug­lji­ko­vo­di­ke tre­ba­la je bi­ti po­di­je­lje­na ta­ko da je­dan dio pos­lo­va ve­za­nih uz na­tje­ča­je i skla­pa­nje ugo­vo­ra, obav­lja Agen­ci­ja za inves­ti­ci­je i kon­ku­rent­nost, dok bi nad­zor ugo­vo­ra o is­tra­ži­va­nju i eks­plo­ata­ci­ji da­lje bio u ru­ka­ma Hr­vat­skog ge­olo­škog ins­ti­tu­ta.

La­ni je, pak, ini­ci­ran druk­či­ji mo­del, ko­ji je pre­dvi­đao os­ni­va­nje Hr­vat­ske ener­get­ske agen­ci­je ko­ja bi obje­di­ni­la Agen­ci­ju za ug­lji­ko­vo­di­ke, Fond za raz­grad­nju nuk­le­ar­ne elek­tra­ne Kr­ško i Hr­vat­skog ope­ra­te­ra tr­ži­šta ener­gi­je. U tom pa­ke­tu tre­ba­la bi­ti i HANDA, ali je od­lu­če­no da ona os­ta­ne iz­dvo­je­na i pod kon­tro­lom Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva ko­je je za­du­že­no iza rob­ne za­li­he. Do­sad, dak­le, obje­di­nja­va­nja agen­ci­ja u ener­get­skom sek­to­ru ni­su bi­la la­ko pro­ve­di­va, a do­bi­je li pot­po­ru ovaj pri­jed­log, zbog dalj­nje pro­ce­du­re usva­ja­nja no­vih pro­pi­sa re­al­no je oče­ki­va­ti da bi no­va agen­ci­ja bi­la oform­lje­na i s ra­dom star­ta­la naj­ra­ni­je s po­čet­kom 2018.

BO­RIS ŠČITAR/ PIXSELL

Bar­ba­ra Do­rić, pred­sjed­ni­ca Upra­ve Agen­ci­je za ug­lji­ko­vo­di­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.