EVN u Dal­ma­ci­ji iz­gra­dio vi­še od 100 km pli­no­vo­da

Gre­en­n­fi­eld Inves­ti­ci­ja ve­ća od 110 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Split Kon­ce­si­onar za iz­grad­nju plin­ske mre­že i ops­kr­bu pli­nom u tri­ma dal­ma­tin­skim žu­pa­ni­ja­ma EVN Cro­atia do­sad je iz­gra­di­la vi­še od 100 km pli­no­vo­da i os­p­krb­lju­je vi­še od ti­su­ću ko­ris­ni­ka. S ula­ga­njem ve­ćim od 110 mi­li­ju­na ku­na EVN je je­dan od vo­de­ćih gre­en­n­fi­eld inves­ti­to­ra u re­gi­ji. EVN Cro­atia osim ula­ga­nja u plin­sku dis­tri­bu­tiv­nu mre­žu ula­že i u obra­zo­va­nje bu­du­ćih pli­no­ins­ta­la­te­ra pa je ta­ko do sa­da EVN sti­pen­di­rao šest uče­ni­ka sred­nje Stru­kov­ne ško­le Vi­ce Vlat­ko­vić u Za­dru i če­ti­ri uče­ni­ka In­dus­trij­sko­obr­nič­ke ško­le u Ši­be­ni­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.