‘NAFTAŠKE DRŽAVE’ U AME­RI­CI KLIZE U RECESIJU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - pd

Oštar pad ci­je­na naf­te u pro­tek­lim go­di­na­ma gur­nuo je u recesiju ame­rič­ke sa­vez­ne države ori­jen­ti­ra­ne na pro­izvod­nju naf­te, kons­ta­ti­ra­la je agen­ci­ja Stan­dard & Po­or’s. “Naj­vi­še su se sma­nji­va­le ak­tiv­nos­ti u eko­no­mi­ji Sje­ver­ne Da­ko­te, ko­ja je 2014. go­di­ne bi­lje­ži­la naj­s­naž­ni­ji rast, a već 2015. i (vje­ro­jat­no) 2016. naj­o­š­tri­ji pad”, pri­mje­ću­ju u S&P-u. Na­po­mi­nju da od ukup­no osam sa­vez­nih dr­ža­va ori­jen­ti­ra­nih na pro­izvod­nju naf­te sa­mo Mon­ta­na i Tek­sas ni­su me­đu 10 naj­sla­bi­jih sa­vez­nih dr­ža­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.