Euro­zo­na ubrzava rast na­kon naj­a­ve mje­ra fiskalne ekspanzije u SAD-u

Ana­li­za Op­ti­mi­zam Fi­skal­na eks­pan­zi­ja SAD-a ne im­pli­ci­ra sa­mo snaž­ni­ji rast ame­rič­ke eko­no­mi­je već i da­je do­dat­ni sti­mu­lans euro­zo­ni či­ji tr­go­vin­ski vi­šak sa SAD-om iz­no­si oko 1%o BDP-a, te bi tre­bao i da­lje ras­ti zbog po­ve­ća­ne ame­rič­ke po­troš­nje i slab­lj

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI&ANALIZE -

Ne­dav­no objav­lje­ni in­di­ka­to­ri eko­nom­skog sen­ti­men­ta uka­zu­ju na bo­lju iz­ved­bu euro­zo­ne u 2017. go­di­ni u od­no­su na ini­ci­jal­na oče­ki­va­nja (po­se­bi­ce ona na­kon Brexi­ta u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji) te ubr­za­nje re­al­ne sto­pe ras­ta u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu.

Či­ni se ka­ko je po­to­nje, uz opo­ra­vak ci­je­na na svjet­skim tr­ži­šti­ma, kao i naj­a­ve mje­ra fiskalne ekspanzije u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma po­tak­nu­lo op­ti­mi­zam na tr­ži­šti­ma.

Ne­de­fi­ni­ra­ni Brexit

U svje­tlu na­ve­de­nog na umu tre­ba ima­ti ka­ko fi­skal­na eks­pan­zi­ja SA­Da ne im­pli­ci­ra sa­mo snaž­ni­ji rast ame­rič­ke eko­no­mi­je već i da­je do­dat­ni sti­mu­lans euro­zo­ni či­ji tr­go­vin­ski vi­šak sa SADom iz­no­si oko je­dan pos­to BDPa te bi tre­bao ras­ti iz dva raz­lo­ga.

Pr­vi je po­ve­ća­na ame­rič­ka po­troš­nja sa­ma po se­bi, a dru­gi je što fi­skal­na eks­pan­zi- ja im­pli­ci­ra snaž­ni­je po­di­za­nje ka­mat­nja­ka od stra­ne ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke Fe­da te nas­ta­vak slab­lje­nja eura u od­no­su na do­lar što do­dat­no po­go­du­je iz­vo­zu.

Ipak, uz sve na­ve­de­no pred­sto­je­ći po­li­tič­ki iz­bo­ri u ni­zu ze­ma­lja euro­zo­ne gdje sve vi­še ras­te po­pu­lar­nost kon­zer­va­tiv­no­po­pu­lis­tič­kih stra­na­ka te ne­ri­je­še­no pi­ta­nje toč­no de­fi­ni­ra­nog iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Europ­ske uni­je sa­mo su jed­no od na­do­la­ze­ćih iz­a­zo­va za Uni­ju.

Na­da­lje, miš­lje­nja o na­či­nu rje­ša­va­nja pi­ta­nja iz­bje­gli­ca, od­no­sa s Ru­si­jom, te ge­ne­ral­no pro­ble­ma ne­mi­ra na Bli­skom is­to­ku bit­no se raz­li­ku­ju iz­me­đu po­je­di­nih ze­ma­lja čla­ni­ca.

Is­to ta­ko, i da­lje ve­li­ke eko­nom­ske dis­kre­pan­ci­je iz­me­đu ze­ma­lja unu­tar euro­zo­ne zah­ti­je­va­ju raz­li­čit pris­tup u mo­ne­tar­noj po­li­ti­ci. Po­to­nje ni­je pred­stav­lja­lo pro­blem ka­da je pot­po­ra od stra­ne ECBa u vi­du mje­ra kvan­ti­ta­tiv­nog ot­pu­šta­nja bi­la po­treb­na i snaž­ni­jim i sla­bi­jim zem­lja­ma unu­tar mo­ne­tar­ne uni­je ka­ko bi po­tak­nu­la rast, no s pri­bli­ža­va­njem kra­ja oče­ki­va­nog tra­ja­nja mje­ra kvan­ti­ta­tiv­nog ot­pu­šta­nja kra­jem ove go­di­ne pro­blem pos­ta­je na­gla­šen.

Vi­so­ki iz­da­ci za iz­bje­gli­ce

Na­ime, snaž­ni­jim eko­no­mi­ja­ma po­put nje­mač­ke ko­ja bi­lje­ži dalj­nja po­bolj­ša­nja na tr­ži­štu ra­da te uz­laz­ne pri­ti­ske na in­fla­ci­ju (za ko­je se oče­ku­je da se in­ten­zi­vi­ra­ju u sko­rom raz­dob­lju) ne­će od­go­va­ra­ti la­ba­vi­ja mo­ne­tar­na po­li­ti­ka još du­go, po­se­bi­ce uko­li­ko uz­me­mo u ob­zir da je ne mo­gu kom­pen­zi­ra­ti kroz za­oš­tra­va­nje fiskalne po­li­ti­ke ra­di vi­so­kih iz­da­ta­ka po­ve­za­nih s iz­bje­gli­ca­ma te po­tre­bom vi­ših ula­ga­nja u is­tra­ži­va­nja i ra­zvoj ka­ko bi se po­pra­vi­la ne­cje­nov­na kon­ku­rent­nost ko­ja la­ga­no opa­da u ne­dav­nom raz­dob­lju.

S dru­ge stra­ne, sla­bi­jim eko­no­mi­ja­ma unu­tar euro­zo­ne po­put Ita­li­je nas­ta­vak pot­po­re u vi­du mo­ne­tar­nog sti­mu­lan­sa os­ta­je nu­žan jer nas­tav­lja po­ti­ca­ti opo­ra­vak kre­dit­ne ak­tiv­nos­ti i inves­ti­ci­ja nuž­nih za os­tva­re­nje vi­ših sto­pa ras­ta te nas­tav­lja pru­ža­ti pot­po­ru iz­vo­zu kroz sla­bi­ji euro či­ja de­pre­ci­ja­ci­ja utje­če i na opo­ra­vak ci­je­na.

Pot­ko­pa­va­nje sta­bil­nos­ti

Uko­li­ko sla­bi­je eko­no­mi­je euro­zo­ne pre­ra­no os­ta­nu bez pot­po­re mo­ne­tar­nog sti­mu­lan­sa, one ne­će bi­ti u mo­guć­nos­ti jed­nos­tav­no kom­pen­zi­ra­ti kroz struk­tur­ne re­for­me ko­je zah­ti­je­va­ju du­lje vri­je­me im­ple­men­ta­ci­je.

Spo­me­nu­te raz­li­ke sva­ka­ko će bi­ti i je­dan od čim­be­ni­ka ko­je će utje­ca­ti na re­zul­ta­te pred­sto­je­ćih iz­bo­ra u euro­zo­ni dok bi is­ti uz os­ta­le na­ve­de­ne dis­kre­pan­ci­je iz­me­đu eko­no­mi­ja po­ten­ci­jal­no mo­gli pot­ko­pa­ti sta­bil­nost euro­zo­ne.

TAJANA ŠTRIGA ana­li­ti­čar Ad­di­ko Bank

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.