Fran­cu­ska iz­da­la 7 mi­li­jar­di eura ‘ze­le­nih’ obvez­ni­ca

Re­kord­no iz­da­nje Nov­cem će se fi­nan­ci­ra­ti pro­jek­ti ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - ANA BLA­ŠKO­VIĆ

Obvez­ni­ca je iz­da­na s dos­pi­je­ćem 22 go­di­ne i ku­pon­skom ka­ma­tom 1,75 pos­to

Fran­cu­ska je us­pješ­no okon­ča­la iz­da­nje pr­ve ‘ze­le­ne’ obvez­ni­ce pri­ku­piv­ši re­kord­nih se­dam mi­li­jar­di eura ko­jim će se fi­nan­ci­ra­ti pro­jek­ti ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je. Obvez­ni­ca je iz­da­na s dos­pi­je­ćem 22 go­di­ne i ku­pon­skom ka­ma­tom 1,75 pos­to što je us­po­re­di­vo s pri­no­som na duž­nič­ke vri­jed­nos­ni­ce is­tog ro­ka dos­pi­je­ća, a kup­ci iz­da­nja bi­li su ins­ti­tu­ci­onal­ni ula­ga­či, po­put mi­ro­vin­skih fon­do­va i ba­na­ka, pi­še AFP.

Ku­pon­ska ka­ma­ta us­po­re­di­va je s pri­no­som na stan­dard­ne duž­nič­ke pa­pi­re od­go­va­ra­ju­ćeg ro­ka dos­pi­je­ća. Po­traž­nja je zna­čaj­no nad­ma­ši­la po­nu­du, i to vi­še od tri pu­ta, bu­du­ći da pre­ma­ši­la 23 mi­li­jar­de eura. Ini­ci­ja­ti­vu za iz­da­va­nje ‘ze­le­ne’ obvez­ni­ce po­kre­nuo je fran­cu­ski pred­sjed­nik Fran­co­is Hol­lan­de, je­dan od glav­nih za­go­vor­ni­ka vo­de­će ulo­ge Fran­cu­ske u ener­get­skoj tran­zi­ci­ji. “Iz­da­nje obvez­ni­ce po­ka­zu­je da Fran­cu­ska mo­že fi­nan­ci­ra­ti po­troš­nju na ‘ze­le­ne’ pro­jek­te po is­toj ci­je­ni po ko­joj iz­da­je i tra­di­ci­onal­ne obvez­ni­ce”, is­tak­nuo je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Mic­hel Sa­pin.

Ipak, Polj­ska je pr­va europ­ska zem­lja ko­ja se od­lu­či­la na iz­da­va­nje tak­ve obvez­ni­ce još u pro­sin­cu proš­le go­di­ne, no iz­nos je ta­da do­seg­nuo tek 750 mi­li­ju­na eura. Pre­ma AFP-u, ‘ze­le­ne’ obvez­ni­ce ra­ni­je su iz­da­va­le is­klju­či­vo kom­pa­ni­je i fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je po­put Svjet­ske ban­ke. Os­vr­ću­ći se na polj­ski pri­mjer, di­rek­tor fran­cu­ske dr­žav­ne agen­ci­je za uprav­lja­nje jav­nim du­gom An­t­hony Requ­in is­tak­nuo je da, s ob­zi­rom na iz­nos i rok dos­pi­je­ća, tek fran­cu­ska obvez­ni­ca pred­stav­lja stvar­ni iz­la­zak dr­ža­va na tr­ži­šte ‘ze­le­nih’ obvez­ni­ca.

REUTERS

Fran­cu­ski pred­sjed­nik Hol­lan­de je­dan je od glav­nih za­go­vor­ni­ka 'ze­le­ne' obvez­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.