Ključ­ni pad de­fi­ci­ta, rast i pro­da­ja dr­žav­ne imo­vi­ne

Ma­ri­će­va tri stu­pa Pre­ma stra­te­gi­ji jav­ni dug do 2019. bi tre­bao pas­ti na 75,3% BDP-a

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Sve što se pla­ni­ra ra­di­ti ima za cilj da bu­de pre­poz­na­to i na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma i kod rej­ting agen­ci­ja

Sva­ka pri­ča o jav­nom du­gu u Hr­vat­skoj po­či­nje od kons­ta­ta­ci­je da je to je­dan od ključ­nih ma­kro­eko­nom­skih ri­zi­ka hr­vat­skog gos­po­dar­stva.

Tom je kons­ta­ta­ci­jom i mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić na ovo­tjed­noj sjed­ni­ci Vla­de za­po­čeo pred­stav­lja­bur­ze nje Stra­te­gi­je uprav­lja­nja jav­nim du­gom za idu­će tro­go­diš­nje raz­dob­lje.

“U svom pro­gra­mu Vla­da je pos­ta­vi­la cilj da nje­gov udio u BDPu za svog man­da­ta sma­nji za 10 pos­tot­nih bo­do­va. To se ovim do­ku­men­tom po­t­vr­đu­je, ali ide­mo i još am­bi­ci­oz­ni­je“, re­kao je Ma­rić.

Stra­te­gi­ja se te­me­lji na tri stu­pa gos­po­dar­skom ras­tu, dalj­njem pa­du pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta i ak­ti­va­ci­ji dr­žav­ne imo­vi­ne.

Ka­ko je is­tak­nuo mi­nis­tar, “sve što se pla­ni­ra ra­di­ti u smis­lu ubr­za­va­nja gos­po­dar­skog ras­ta i uma­nji­va­nja struk­tur­nih ne­rav­no­te­ža ima za cilj da bu­de pre­poz­na­to i na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma, tr­ži­šti­ma ka­pi­ta­la i kod rej­ting agen­ci­ja”, jer vra­ća­njem inves­ti­cij­skog rej­tin­ga sma­njio bi se ri­zik, a ti­me i ukup­na ci­je­na po ko­joj se za­du­žu­je­mo.

Danas, pod­sje­ti­mo, prosječna kamata koju Hrvatska plaća na ukupan jav­ni dug premašuje če­ti­ri posto.

Pre­ma pro­jek­ci­ja­ma iz Stra­te­gi­je, ra­zi­na jav­nog du­ga bi se, na­kon lanj­skog pa­da sa 86,7 na 83,9 posto BDPa, ove go­di­ne tre­ba­la spus­ti­ti na 81,5 posto, a do kra­ja 2019. na 75,3 posto.

Iz sa­daš­nje per­s­pek­ti­ve, a ima­ju­ći u vi­du či­nje­ni­cu da i u Vla­di priz­na­ju ka­ko su u ma­kro­eko­nom­skim pro­jek­ci­ja­ma u sred­njem ro­ku ipak iz­ra­že­ni­ji ne­ga­tiv­ni ne­go po­zi­tiv­ni ri­zi­ci, pla­ni­ra­no se sma­nje­nje ra­zi­ne dr­žav­nog du­ga (mje­re­na udje­lom u BDPu) či­ni pri­lič­no am­bi­ci­oz­nim.

To vri­je­di i za ak­tu­al­ne fi­skal­ne pro­jek­ci­je za idu­će tri go­di­ne, pre­ma ko­ji­ma se na ra­zi­ni pro­ra­ču­na op­će dr­ža­ve (ra­ču­na­ju­ći jav­na po­du­ze­ća ko­ja ula­ze u taj obu­hvat pre­ma europ­skoj me­to­do­lo­gi­ji) oče­ku­je da će se pla­ni­ra­ni ma­njak ove go­di­ne sves­ti na 1,6% BDPa, uz pad na je­dan posto u 2018. te na 0,6 posto BDPa u 2019. go­di­ni.

DANAS PROSJEČNA KAMATA KOJU HRVATSKA PLAĆA NA UKUPAN JAV­NI DUG PREMAŠUJE 4 POSTO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.