Agro­kor: Ured­no ćemo ser­vi­si­ra­ti svo­je du­go­ve

Odus­ta­li od kre­di­ta Iz kon­cer­na po­ru­ču­ju da su oba­vi­li re­fi­nan­ci­ra­nje u po­s­ljed­njem kvar­ta­lu 2016. te da za no­vim ne­ma po­tre­be

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon 15-pos­tot­nog pa­da ci­je­ne Agro­ko­ro­vih obvez­ni­ca u tje­dan da­na iz kon­cer­na su de­man­ti­ra­li špe­ku­la­ci­je o fi­nan­cij­skim pro­ble­mi­ma i pri­jet­nji ban­kro­tom.

“Agro­kor je sta­bil­na i snaž­na kom­pa­ni­ja u re­gi­ji i po svo­joj sna­zi mo­že od­go­vo­ri­ti svim fi­nan­cij­skim obve­za­ma ko­je se na­la­ze pred njom u idu­ćem raz­dob­lju”, sto­ji u pri­op­će­nju. Do­da­ju da su “od­go- vor­na kom­pa­ni­ja ko­ja ured­no ser­vi­si­ra obve­ze te smo ta­ko i obve­ze ko­je dos­pi­je­va­ju u na­red­nom pe­ri­odu us­pješ­no re­fi­nan­ci­ra­li u po­s­ljed­njem kvar­ta­lu 2016. i u ovom tre­nut­ku ne­ma­mo po­tre­bu za do­dat­nim re­fi­nan­ci­ra­njem”. Ci­je­na obvez­ni­ca odra­zi­la je Mo­ody’ovu od­lu­ku iz si­ječ­nja da mu sni­zi rej­ting s B2 na B3, kao i ner­vo­zu ula­ga­ča zbog vi­jes­ti o ot­ka­zi­va­nju sin­di­ci­ra­nog kre­di­ta BNP Pa­ri­ba­sa, Cre­dit Su­issea, Gol­d­man Sac­h­sa i JP Mor­ga­na ko­jim je kon­cern tre­bao pro­du­lji­ti dos­pi­je­ća di­je­la du­ga.

Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja no­vi­na­ra pos­to­ji li mo­guć­nost ban­kro­ta Agro­ko­ra, mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić re­kao je da “ne bi išao ta­ko da­le­ko”.

“Pro­tek­lih go­di­nu da­na kao mi­nis­tar pra­tim Agro­kor kao i za sva­ku dru­gu kom­pa­ni­ju. A što se ti­če sa­me si­tu­aci­je, mis­lim da su i iz kom­pa­ni­je jas­no naz­na­či­li da ne po- sto­je ri­zi­ci što se ti­če obve­za u do­gled­no vri­je­me, ali si­gur­no da je i či­nje­ni­ca o sma­nji­va­nju rej­tin­ga ima­la odre­đe­ne re­per­ku­si­je”.

Na pi­ta­nje pos­to­ji li plan ‘B’ kre­nu li stva­ri niz­br­do, Ma­rić je is­tak­nuo da mis­li ka­ko je kom­pa­ni­ja i da­lje u do­brom sta­nju i da do to­ga ne­će do­ći. Ju­čer je obvez­ni­ca ko­ja dos­pi­je­va 2019. ubla­ži­la pad na 12% u od­no­su na ci­je­nu od 19. si­ječ­nja.

R. A./PIXSELL

Ivi­ca To­do­rić, vlas­nik Agro­ko­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.