Oprah uš­la u no­vi po­sao, ovaj put s tvor­cem ke­ča­pa

Ve­te­ran­ka talk-showa i Kraft He­inz sklo­pi­li jo­int ven­tu­re

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

Jo­int ven­tu­re pod na­zi­vom Me­al­ti­me Sto­ri­es pro­izvo­dit će go­to­vu hra­nu sprem­nu za je­lo, a 10 posto do­bi­ti od­la­zi u bor­bu pro­tiv gla­di

Ne­ka­daš­nja ču­ve­na vo­di­te­lji­ca, a danas pro­du­cen­ti­ca, glu­mi­ca, fi­lan­trop­ki­nja, mi­li­jar­der­ka i po­du­zet­ni­ca Oprah Win­frey od­lu­či­la je za još je­dan pos­lov­ni po­du­hvat u su­rad­nji s ne­kom ve­li­kom kom­pa­ni­jom. S pre­hram­be­nim di­vom Kraft He­in­zom ko­jem je di­oni­čar le­gen­dar­ni inves­ti­tor War­ren Buf­fett po­kre­će li­ni­ju go­to­ve hra­ne te­me­lje­ne na prin­ci­pi­ma zdra­ve pre­hra­ne.

Da­je vje­ro­dos­toj­nost bren­du

Ka­ko iz­vje­šta­va­ju ame­rič­ki me­di­ji, Kraft He­inz i Win­frey os­no­vat će jo­int ven­tu­re tvrt­ku pod na­zi­vom Me­al­ti­me Sto­ri­es ko­ja će ra­zvi­ti i pro­izvo­di­ti no­vu li­ni­ju go­to­vih pro­izvo­da sprem­nih za kon­zu­ma­ci­ju i to u vi­še ka­te­go­ri­ja. Kraft He­inz naj­poz­na­ti­ji po svom ke­ča­pu bit će za­du­žen za ra­zvoj, pro­izvod­nju, mar­ke­ting i pro­da­ju tih pro­izvo­da. Ka­ko se na­vo­di u pri­op­će­nju, Me­al­ti­me Sto­ri­es na­mje­ra­va “stvo­ri­ti no­vu li­ni­ju hra­ne ko­ja će pra­ve, nu­tri­tiv­ne proizvode uči­ni­ti dos­tup­ni­ma svi­ma”. Do­da­je se i ka­ko će se 10 posto do­bi­ti os­tva­re­ne pro­da­jom do­ni­ra­ti u svr­hu bor­be pro­tiv gla­di.

S ovom su­rad­njom Kraft He­inz jas­no po­ku­ša­va ka­pi­ta­li­zi­ra­ti mar­ke­tin­šku sna­gu ve­te­ran­ke tal­k­showa, sma­tra Ken Shea, ana­li­ti­čar Blo­om­berg In­tel­li­gen­cea. “Ona je po­ka­za­la da da­je vje­ro­dos­toj­nost bren­du. To je lo­gi­čan na­čin inves­ti­ra­nja u tu ka­te­go­ri­ju”, ka­že Shea. Imo­vi­nu 62go­diš­nje Oprah Win­frey ma­ga­zin For­bes pro­cje­nju­je na 2,9 mi­li­jar­di do­la­ra, a ovo joj ni­je pr­va su­rad­nja u ko­joj ula­že svoj mar­ke­tin­ški po­ten­ci­jal.

Sen­za­ci­ja na bur­zi

Pod­sje­ti­mo, pri­je dvi­je go­di­ne kupila je 10 posto udje­la u Weight Watchersu. Ra­di se o tvrt­ki ko­ja se ba­vi pro­gra­mi­ma za kon­tro­lu tje­les­ne te­ži­ne, a ko­joj je do 1999. vlas­nik bio upra­vo He­inz. Kup­ca je ta­da pro­na­šao u inves­ti­cij­skoj tvrt­ki Ar­tal ko­ja je kupila Weight Wat­c­hers za 735 milijuna do­la­ra. Čim je objav­lje­no da je ču­ve­na Oprah uš­la u vlas­nič­ku struk­tu­ru, Weight Wat­c­hers pos­tao je sen­za­ci­ja na bur­zi. U sve­ga dva da­na di­oni­ca je jur­nu­la ne­vje­ro­jat­nih 170 posto što je Win­frey u sve­ga 48 sa­ti do­ni­je­lo 110 milijuna do­la­ra, do­du­še ne­re­ali­zi­ra­ne do­bi­ti. U sri­je­du je di­oni­ca Weight Wat­c­her­sa na­kon obja­ve vi­jes­ti o su­rad­nji po­ras­la šest posto, a Kraft He­in­za 0,7 posto. Sa Star­buc­k­som Oprah je sklo­pi­la su­rad­nju 2014. go­di­ne.

PRI­JE DVI­JE GO­DI­NE OPRAH JE KUPILA UDJEL U WEIGHT WATCHERSU

REUTERS

Imo­vi­na Oprah Win­frey pro­cje­nju­je se na 2,9 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.