Iz­bo­ri­li no­vac EU

Faj­fe­ri­ce su šan­sa za Sla­vo­ni­ju, udru­žu­je se 125 pro­izvo­đa­ča

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ

Ogled­na far­ma za edu­ka­ci­je ra­dit će se na ima­nju pro­izvo­đa­ča Bru­ne Bol­da u Bo­ro­vu ko­ji ima 300 ko­ma­da faj­fe­ri­ca

Vu­ko­var­sko­sri­jem­ska žu­pa­ni­ja kre­će u pro­jekt udru­ži­va­nja pro­izvo­đa­ča cr­ne sla­von­ske svi­nje – faj­fe­ri­ce, a u tom će im po­mo­ći i 150.000 eura ko­ji su do­bi­li u sklo­pu EU pro­jek­ta LENA – Lo­kal­no gos­po­dar­stvo i za­šti­ta pri­ro­de u po­dru­čju Du­na­va, a apli­ci­ra­la ga je ta žu­pa­ni­ja u su­rad­nji s pro­fe­so­rom s Po­ljo­pri­vred­nog fa­kul­te­ta u Osi­je­ku Vla­di­mi­rom Mar­ge­tom.

Ra­di se o pro­jek­tu uz­go­ja faj­fe­ri­ce u za­šti­će­nom po­dru­čju Na­tu­ra 2000. Ivan Do­mac, vo­di­telj pro­jek­ta u Vu­ko­var­sko­sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji objas­nio nam je ka­ko na nje­zi­nu po­dru­čju već sa­da ima 125 pro­izvo­đa­ča ko­ji će u sklo­pu ovog pro­jek­ta pro­ći in­ten­ziv­nu edu­ka­ci­ju o pro­izvod­nju, ra­dit će se na nje­zi­nu ujed­na­ča­va­nju, mar­ke­tin­škom osmiš­lja­va­nju i pro­mo­ci­ji pro­izvo­da od cr­ne sla­von­ske svi­nje, a pre­dvi­đe­na je i grad­nja ogled­ne far­me u Bo­ro­vu u sklo­pu ko­je će se odr­ža­va­ti edu­ka­ci­je. Kon­čan ci­lje je os­ni­va­nje pro­izvo­đač­ka or­ga­ni­za­ci­ja, objas­nio nam je Ivan Do­mac.

Vla­di­mi Mar­ge­ta tvr­di ka­ko je uz­goj faj­fe­ri­ce iz­vr­s­na šan­sa za re­vi­ta­li­za­ci­ju pro­izvod­nje ove sor­te svi­nja u Slavoniji i Hr­vat­skoj ko­je na tr­ži­štu pos­ti­žu ci­je­nu i do 30% ve­ću od stan­dard­nih sor­ti svi­nja.

Ci­je­na tov­lje­ni­ka kre­će se od 17 do 18 ku­na, dok je za ko­nven­ci­onal­ne sor­te od 12 do 13 ku­na za ki­lo­gram, dok je za pra­sad ci­je­na i do 25 ku­na, a obič­nih pra­sa­di do 15 ku­na.

“Za­sad je služ­be­no u Hr­vat­skoj re­gis­tri­ra­no oko 1500 ko­ma­da kr­ma­ča cr­ne sla­von­ske svi­nje i 300 ne­ras­ta, no pret­pos­tav­ka je ih je dva­put više”, ka­že Mar­ge­ta. In­te­res za nji­hov uz­goj je sve ve­ći te pos­to­ji ogroman po­ten­ci­ja­li da se ova proizvodnja po­dig­ne i postane jed­na od profitabilnijih pro­izvod­nji u Slavoniji, poveća zapošljavanje i poboljša život u ovim ruralnim sredinama.

Špa­njol­ska je pri­je 30 go­di­na kre­nu­la u pro­izvod­nju cr­nih svi­nja sa sa­mo 250 ko­ma- da kr­ma­ča, a sa­da su sti­gli na 3,2 mi­li­ju­na ko­ma­da.

“Svi­ma je poz­na­to ko­li­ko je me­so i pro­izvo­di od cr­ne svi­nje kva­li­tet­ni­je i tra­že­ni­je, a uvje­ren sam da ta­kav rast, kao što ga je na­pra­vi­la Špa­njol­ska, mo­že­mo na­pra­vi­ti i mi”, do­da­je Mar­ge­ta.

LENA je me­đu­na­rod­ni pro­jekt u ko­ji je uklju­če­no de­vet ze­ma­lja po­du­nav­ske re­gi­je (uz Hr­vat­sku i Nje­mač­ka, Aus­tri­ja, Slo­ve­ni­ja, Ma­džar­ska, Sr­bi­ja, Ru­munj­ska, Bu­gar­ska i Ukra­ji­na). Za­po­čeo je 1. si­ječ­nja 2017., a za­vr­ša­va 30. lip­nja 2019. Ukup­ni bu­džet je 2.456.290,72 eura.

Ivan Do­mac ka­že ka­ko bi se ukup­no tre­ba­lo provesti 375 sa­ti edu­ka­ci­ja.

Iz pro­jek­ta će se fi­nan­ci­ra­ti i for­mi­ra­nje ogled­ne far­me (na os­no­vi 20 ras­plod­nih kr­ma­ča i jed­nog ne­ras­ta) u tra­di­cij­skom sus­ta­vu pro­izvod­nje (ek­s­ten­ziv­no dr­ža­nje na paš­nja­ci­ma), a ova­kav na­čin dr­ža­nja cr­ne sla­von­ske svi­nje (na otvo­re­no­me) spe­ci­fi­čan je za po­dru­čje is­toč­ne Hr­vat­ske, a re­zul­ti­ra pro­izvod­njom tov­lje­ni­ka vi­so­ke kak­vo­će mi­šić­nog i mas­nog tki­va kao iz­vr­s­ne si­ro­vi­ne za pre­ra­du u tra­di­ci­onal­ne pro­izvo­de s do­da­nom vri­jed­noš­ću. Cilj je ujed­na­či­ti pro­izvod­ne pa­ra­me­tre u sus­ta­vu uz­go­ja cr­ne sla­von­ske svi­nje, ko­ji su sa­da dos­ta raz­li­či­ti. To po­dra­zu­mi­je­va osmiš­lja­va­nje tip­skih obje­ka­ta, de­fi­ni­ra­nje se­lek­cij­skih kri­te­ri­ja, de­fi­ni­ra­nje mi­ni­mal­ne po­treb­ne po­vr­ši­ne paš­nja­ka za uz­goj, pro­ved­bu bi­osi­gur­nos­nih mje­ra – ogra­de, de­zin­fek­cij­ske ba­ri­je­re, zdrav­s­tve­na za­šti­ta i dr.

“Ko­na­čan cilj je os­ni­va­nje pro­izvo­đač­ke or­ga­ni­za­ci­je ko­ja bi tre­ba­la utje­ca­ti na pro­izvod­nju ve­ćih ko­li­či­na tra­di­ci­onal­nih pro­izvo­da od cr­ne sla­von­ske svi­nje, do­da­ne vri­jed­nos­ti i ujed­na­če­ne kva­li­te­te te za­jed­nič­ki nas­tup na tr­ži­štu s ci­ljem pos­ti­za­nja ve­će do­ho­dov­nos­ti sva­kog obi­telj­skog po­ljo­pri­vred­nog gos­po­dar­stva”, is­ti­če Do­mac.

Mar­ge­ta is­ti­če ka­ko je važ­na i iz­ra­da mar­ke­tin­ške stra­te­gi­je ko­ja bi osi­gu­ra­la pre­poz­nat­lji­vost faj­fe­ri­ce.

Ogled­na far­ma ra­dit će se na far­mi pro­izvo­đa­ča Bru­ne Bol­da u Bo­ro­vu ko­ji ima 300 ko­ma­da faj­fe­ri­ca i pla­ni­ra po­di­za­ti pro­izvod­nju. Ka­že ka­ko ona osi­gu­ra­va du­go­roč­no ve­ću do­ho­dov­nost OPGo­va bu­du­ći da po­traž­nja za tak­vim pro­izvo­di­ma kon­ti­nu­ira­no ras­te.

“Kraj­nji cilj je sp­rje­ča­va­nje ra­zvo­ja vi­so­ko­in­ten­ziv­ne in­dus­trij­ske po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje ko­ja ima ne­ga­tiv­ne učin­ke na oko­liš i zapošljavanje lju­di u ruralnim po­dru­čji­ma”, ka­že Bold.

POSTOJIPO OGROMAN POTENCIJALPO CI DA OVAO PROIZVODNJA IZ POSTANE JED­NA OD PROFITABILNIJIH U SLAVONIJI, POVEĆA ZAPOŠLJAVANJE I POBOLJŠA ŽIVOT U RURALNIM SREDINAMA Vla­di­mir Mar­ge­ta Po­ljo­pri­vred­ni fa­kul­tet u Osi­je­ku

MARKO MRKONJIĆ/PIXSELL

Far­ma pro­izvo­đa­ča cr­nih svi­nja u Bo­ro­vu, Ivan Do­mac i Bru­no Bold

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.