Edu­ci­ra­li smo lju­de, ali još nam ne­dos­ta­ju cen­tri

Cer­ti­fi­ka­ti Za­hva­lju­ju­ći edu­ka­ci­ju udru­ge HUPKT, ima­mo 58 cer­ti­fi­ci­ra­nih pro­fe­si­ona­la­ca u kon­gres­nom tu­riz­mu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK

Cer­ti­fi­ka­ti Za­hva­lju­ju­ći edu­ka­ci­ju udru­ge HUPKT, ima­mo 58 cer­ti­fi­ci­ra­nih pro­fe­si­ona­la­ca u kon­gres­nom tu­riz­mu

Cer­ti­fi­ka­te Udru­ge je po­dr­ža­lo svjet­sko udru­že­nje za pos­lov­ne sku­po­ve Co­nven­ti­on In­dus­try Co­un­cil (CIC)

Hr­vat­ska je u zad­njih go­di­nu da­na do­bi­la ukup­no 58 cer­ti­fi­ci­ra­nih pro­fe­si­ona­la­ca u kon­gres­nom tu­riz­mu, ko­ji su za­vr­ši­li edu­ka­ci­ju u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­ge pro­fe­si­ona­la­ca kon­gres­nog tu­riz­ma (HUPKT). Ovih da­na dru­ga ge­ne­ra­ci­ja od 19 po­laz­ni­ka stek­la je na­ziv CCMEP (Cer­ti­fi­ed Cro­ati­an Me­etin­gs & Events Pro­fe­ssi­onal). Ti­tu­la im je do­ni­je­la i osam bo­do­va od stra­ne svjet­skog udru­že­nja Co­nven­ti­on In­dus­try Co­un­cil (CIC), što je do­bro po­la­zi­šte za dalj­nju edu­ka­ci­ju i stje­ca­nje glo- bal­nih cer­ti­fi­ka­ta. “U kon­gres­nom tu­riz­mu u svi­je­tu uobi­ča­je­no je certificiranje ko­je povećava konkurentnost, a ko­ris­ni­ci­ma da­je do­dat­na jam­s­tva da će do­bi­ti kva­li­tet­nu us­lu­gu po pravilima struke. U Hr­vat­skoj još ne­ma­mo pro­fe­si­onal­ce ko­ji ima­ju cer­ti­fi­kat CIC-a, što i nije la­ko do­bi­ti, no po­tru­di­li smo se svo­jim čla­no­vi­ma osi­gu­ra­ti naš pro­gram cer­ti­fi­ci­ra­nja či­ju je vri­jed­nost pre­poz­nao i CIC”, po­jaš­nja­va Ran­ko Fi­li­po­vić, pot­pred­sjed­nik Udru­ge HUPKT.

Po­laz­ni­ci pro­gra­ma cer­ti­fi­ci­ra­nja već dvi­je ili više go­di­na ra­de u kon­gres­nom tu­riz­mu, u agen­ci­ja­ma, ho­te­li­ma, tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma.

Fi­li­po­vić is­ti­če ka­ko Udru­ga osim na­ve­de­nih cer­ti­fi­ka­ta kon­ti­nu­ira­no pro­vo­di edu­ka­ci­je za svo­jih 149 članova, ali i os­ta­le za­in­te­re­si­ra­ne po­laz­ni­ke ko­ji ra­de ili že­le ra­di­ti u kon­gres­nom tu­riz­mu.

“U zad­njih ne­ko­li­ko go­di­na Hr­vat­ska je do­bi­la zna­ča­jan broj edu­ci­ra­nih struč­nja­ka ko­ji svo­jim zna­njem mo­gu ra­zvi­ja­ti ovaj seg­ment tu­riz­ma. To će do­dat­no oja­ča­ti po­zi­ci­ju Hr­vat­ske kao des­ti­na­ci­je za odr­ža­va­nje pos­lov­nih sku­po­va. Ujed­no smo pos­ti­gli još je­dan va­žan cilj, a to je umre­ža­va­nje pro­fe­si­ona­la­ca ko­ji na­kon na­ših se­mi­na­ra os­ta­ju u kon­tak­tu, za­jed­nič­ki ra­zvi­ja­ju no­ve pro­izvo­de, nas­tu­pa­ju na tr­ži­štu. Lju­de ima­mo, ali nam za ra­zvoj oz­bilj­nog kon­gres­nog tu­riz­ma još uvi­jek ne­dos­ta­ju kon­gres­ni cen­tri u gra­do­vi­ma kao što su Za­greb ili Du­brov­nik”, is­ti­če Fi­li­po­vić.

Poz­drav­lja naj­a­ve iz­ra­de stu­di­je iz­vod­lji­vos­ti za iz­grad­nju kon­gres­nog cen­tra u Du­brov­ni­ku, te naj­a­ve mi­nis­tra tu­riz­ma Ga­ri­ja Cap­pel­lia za otva­ra­nje Kon­gres­nog ure­da pri Hr­vat­skoj tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci.

CERTIFICIRANJE POVEĆAVA KONKURENTNOST, A KO­RIS­NI­CI­MA JAM­ČI KVA­LI­TET­NU US­LU­GU PO PRAVILIMA STRUKE

Za ra­zvoj oz­bilj­nog kon­gres­nog tu­riz­ma još uvi­jek ne­dos­ta­ju kon­gres­ni cen­tri u gra­do­vi­ma kao što su Za­greb ili Du­brov­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.