Dan po­du­zet­ni­ka

‘Stag­ni­ra­mo jer je pro­ve­de­na sa­mo po­rez­na re­for­ma’

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA sa­sa.paparella@pos­lov­ni.hr

BEZ FOKUSA I DISCIPLINE BAVIT ĆE­MO SE NEVAŽNIM STVARIMA. BIT ĆE­MO ZAUZETI I RADITI PUNO, ALI NEĆEMO NAPRAVITI NI­ŠTA

Dok se hr­vat­ske vlade pre­miš­lja­ju i oko­li­ša­ju oko re­for­mi, dru­ge zem­lje ih pro­vo­de i na­pre­du­ju

UGor­da­na De­ra­nja pred­sjed­ni­ca HUP-a NIZ VLADINIH MJERA USMJEREN JE PRE­MA

OSIGURANJU DUGOROČNE ODRŽIVOSTI MIROVINSKOG SUSTAVA U PRILIČNO NEPOVOLJNIM DEMOGRAFSKIM UVJETIMA, KA­ŽE PREMIJER POSLODAVCI NASTOJE DATI ŠTO BOLJE PLAĆE NO, UNA­TOČ TOME MNOGI DOBRI RADNICI ODLAZE Da­vor Ma­je­tić glav­ni di­rek­tor HUP-a

z do­sa­daš­nje sto­pe ras­ta, Hr­vat­ska će os­ta­ti na za­če­lju EU, bez šan­se da se u sko­ri­je vri­je­me pri­bli­ži us­pješ­ni­jim čla­ni­ca­ma, je­dan je od na­gla­sa­ka s Da­na po­du­zet­ni­ka, odr­ža­nog u sri­je­du u Za­gre­bu pod na­zi­vom Pro­mje­ne na tr­ži­štu ra­da: pro­blem ili pri­li­ka?’

“Osim po­rez­ne, ni­jed­na dru­ge re­for­ma ni­je pro­ve­de­na. Dok se na­še vlade pre­miš­lja­ju i oko­li­ša­ju oko re­for­mi, dru­ge zem­lje ih pro­vo­de i na­pre­du­ju. Prog­no­ze go­vo­re da će­mo u 2017. ima­ti oko tri pos­to ras­ta. Me­đu­tim, uz te do­bre gos­po­dar­ske broj­ke, Hr­vat­skoj nuž­no tre­ba sta­bil­na Vla­da ko­ja će zna­ti i htje­ti rje­ša­va­ti na­go­mi­la­ne pro­ble­me’, is­tak­nu­la je Gor­da­na De­ra­nja, pred­sjed­ni­ca HUPa

Is­tak­nu­la je i re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja HUP sko­ra o na­pret­ku u pro­ved­bi re­for­mi on za Hr­vat­sku u 2016. iz­no­si sve­ga 33 od mogućih 100 bo­do­va, dok pri­mje­ri­ce Bu­gar­ska ima 50, Slo­ve­ni­ja 58 a Es­to­ni­ja 68 bo­do­va, po­zvav­ši po­li­ti­ča­re, pos­lo­dav­ce i sin­di­ka­te da se fo­ku­si­ra­ju sa­mo na bit­no.

“Bez fokusa i discipline bavit će­mo se nevažnim stvarima. Bit će­mo zauzeti i raditi puno, ali nećemo napraviti ni­šta bit­no za na­šu zem­lju”, na­gla­si­la je De­ra­nja.

Re­zul­ta­te HUP sko­ra pro­ko­men­ti­rao je i Da­vor Ma- je­tić, glav­ni di­rek­tor HUPa, is­tak­nuv­ši ka­ko Hr­vat­ska vr­lo spo­ro na­pre­du­je, a re­for­mi prak­tič­ki ne­ma.

“Po­da­ci HUP sko­ra te­me­lje se na 2016., kad smo ima­li vla­du Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, a za či­jeg je man­da­ta vla­da­lo bez­vlaš­će. Pro­mje­ne su u od­no­su na 2015. bi­le mi­ni­mal­ne, no ipak smo op­ti­mis­tič­ni jer se puno to­ga mo­že pro­mi­je­ni­ti i Hr­vat­ska bi mo­gla dos­ti­ći kon­ku­rent­ne zem­lje”, re­kao je Da­vor Ma­je­tić.

Me­di­ji­ma je za­mje­rio što stva­ra­ju sli­ke o pos­lo­dav­ci­ma kao lju­di­ma ko­ji tu­ku rad­ni­ke, ne is­pla­ću­ju plaće iako ima­ju nov­ca i di­je­le ot­ka­ze trud­ni­ca­ma.

“Za­to i ima­mo tak­vu, iz­ra­zi­to lo­šu per­cep­ci­ju pos­lo­da­va­ca, oni su u Hr­vat­skoj naj­ma­nje ugled­ni gra­đa­ni u od­no­su na sve dru­ge zem­lje EU, druš­tvo ne per­ci­pi­ra da mi ri­ski­ra­mo, inves­ti­ra­mo i otva­ra­mo rad­na mjes­ta”, po­ža­lio se Ma­je­tić.

Do­dao je ka­ko poslodavci nastoje dati što bolje plaće rad­ni­ci­ma, no una­toč tome mnogi dobri radnici odlaze zbog če­ga se mnogi pro­jek­ti sma­nju­ju, pa čak i ot­ka­zu­ju.

Pred­sjed­nik Vlade An­drej Plen­ko­vić is­tak­nuo je da su po­red po­li­tič­ke sta­bil­nos­ti stu­po­vi ak­tiv­nos­ti Vlade gos­po­dar­ski rast, stva­ra­nje no­vih i kva­li­tet­nih rad­nih mjes­ta, za­us­tav­lja­nje is­e­lja­va­nja i de­mo­graf­ska ob­no­va te druš­tve­na so­li­dar­nost. Go­vo­re­ći o sre­diš­njoj te­mi ovo­go­diš­njeg Da­na po­du­zet­ni­ka, pro­mje­na­ma na tr­ži­štu ra­da, is­tak­nuo je da je cilj svih ak­tiv­nos­ti na tom po­dru­čju stvo­ri­ti uvje­te za učin­ko­vi­to, ra­zvi­je­no i ure­đe­no tr­ži­šte.

Naj­važ­ni­ji dio po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja je pa­ket od de­vet mjera “Od mje­re do ka­ri­je­re”, za ko­ji je dos­tup­no 1,5 mi­li­jar­di ku­na, 300 mil. ku­na vi­še ne­go pro­tek­lih go­di­na, a te će mje­re obu­hva­ti­ti oko 50 ti­su­ća lju­di, naj­a­vio je Plen­ko­vić. Na­gla­sio je ka­ko su tr­ži­šte ra­da i mi­ro­vin­ski sus­tav povezani te da je niz Vladinih mjera usmjeren pre­ma “osiguranju dugoročne održivosti mirovinskog sustava u prilično nepovoljnim demografskim uvjetima.

D, URUKALOVIĆ/PIXSELL

Dan po­du­zet­ni­ka Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca oku­io je pos­lov­nu i po­li­tič­ku eli­tu

D. U./PIXSELL

Da­vor To­ma­ško­vić, Da­mir Ku­š­trak i An­te Ram­ljak

DALIBOR URUKALOVIĆ/ PIXSELL

Premijer An­drej Plen­ko­vić na Da­nu po­du­zet­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.