I Qu­aes­tu­so­vih 30 mil. ku­na za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju Spa­čve

Ja­ča­nje drv­ne in­dus­tri­je Kre­ću s ula­ga­njem od 60 mil. ku­na, od iz­vo­za 75% pri­ho­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC

Stal­no za­poš­lja­va­ju pa bi broj sa sa­daš­njih 830 rad­ni­ka mo­gao na­ras­ti na njih go­to­vo 1000 kad bi ima­li vi­še si­ro­vi­ne, tj. 10.000 tru­pa­ca

Drv­na in­dus­tri­ja Spa­čva iz Vin­ko­va­ca spa­še­na pred­ste­čaj­nom na­god­bom, po­red sve bo­ljih re­zul­ta­ta, pri­mje­ri­ce la­ni je pos­lo­va­la s 5,9 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti, pro­met­nu­la se u vrh pro­ak­tiv­nih sla­von­skih po­du­zet­ni­ka i zbog stal­no­ga za­poš­lja­va­nja. Na­ime, pred­sjed­nik Upra­ve Spa­čve Josip Faletar po­t­vr­đu­je da je sa­mo u pro­tek­lih go­di­nu i pol broj rad­ni­ka po­ras­tao za oko 30%.

“Kon­ti­nu­ira­no po­ve­ća­va­mo rad­ne ka­pa­ci­te­te: da­nas za­poš­lja­va­mo 830 rad­ni­ka, na po­čet­ku ove go­di­ne bi­lo ih je oko 750, a go­di­nu ra­ni­je oko 650”, ka­že Faletar re­fe­ri­ra­ju­ći se i na po­tre­be gos­po­dar­stva da se za­us­ta­vi is­e­lja­va­nje iz Sla­vo­ni­je, od­nos­no u ko­rist ra­zvo­ja i una­p­rje­đe­nja tr­ži­šta ra­da, a što je i ju­čer te­ma­ti­zi­ra­no na Da­nu po­du­zet­ni­ka.

Ne­dos­ta­je je­dan uvjet

Spa­čva bi mo­gla, pri­mje­ra ra­di, za­pos­li­ti no­vih 150 lju­di jer za to ima sve uvje­te, tj. go­to­vo sve. Tvrt­ka ima tr­ži­šte te vi­še od 75 pos­to pri­ho­da os­tva­ru­je pla­sma­nom u 32 zem­lje.

U funk­ci­ji ši­re­nja i ras­ta je i no­vi inves­ti­cij­ski cik­lus, ko­ji će pre­ma naj­a­vi u ovoj i idu­ćoj go­di­ni do­ni­je­ti ulaganja u iz­no­su od 60 mi­li­ju­na ku­na. Za no­vo za­poš­lja­va­nje ipak pret­pos­tav­ka je ve­ća ko­li­či­na si­ro­vi­ne od Hr­vat­skih šu­ma, od­nos­no za no­vih 150 rad­ni­ka po­treb­no je po­ve­ća­ti is­po­ru­ke hras­to­vih tru­pa­ca za oko 10.000 ku­bi­ka. Faletar is­ti­če da se os­tva­ru­je rast svih pa­ra­me­ta­ra te po nje­mu pre­sud­nu važ­nost ima za­okret ka kom­plet­noj fi­na­li­za­ci­ji, ta­ko da Spa­čva vi­še ne­ma ni­jed­nog po­lu­pro­izvo­da, ne­go re­dom vra­ta, par­ke­te, bri­ke­te, se­ljač­ki pod i pe­le­te, ko­ji se od na­ve­de­nih iz­dva­ja­ju po ve­li­kom ras­tu pro­da­je.

U seg­men­tu pe­le­ta Spa­čva je 2014. re­ali­zi­ra­la 12 mi­li­ju­na, la­ni 40 mi­li­ju­na, a za 2017. pla­ni­ra­ju 50 mi­li­ju­na ku­na. Fi­na­li­za­ci­ja ima na­ro­čit zna­čaj za dr­vo­pre­ra­đi­vač­ku in­dus­tri­ju, poz­na­tu kao rad­no in­ten­ziv­nu i zbog ve­ćeg po­ten­ci­ja­la za­poš­lja­va­nja jer, ka­že, što se vi­še ide u vi­ši stu­panj fi­na­li­za­ci­je, vi­še se lju­di za­poš­lja­va.

No­ve pro­izvod­ne li­ni­je

“Kre­će­mo s inves­ti­ci­jom u ob­no­vu pogona furnira i pro­ši­re­nje su­šar­skih ka­pa­ci­te­ta za još oko 1000 ku­bi­ka, a na­kon što je pr­vi dio pu­šten u rad. Slijedi i ve­li­ka inves­ti­ci­ja u no­vu li­ni­ju za preradu elemenata ko­ji će na kra­ju bi­ti se­ljač­ki pod i vra­ta, kao i ulaganja u bioenergente te ob­no­vu pro­izvod­nog di­je­la voz­nog par­ka”, ka­že Faletar. Ina­če, ve­ćin­ski vlas­nik Spa­čve Ške­grin Qu­aes­tus, do­ka­pi­ta­li­zi­rao je tvrt­ku s 30 mi­li­ju­na ku­na. Tran­sak­ci­ja je pro­ve­de­na pa te­melj­ni ka­pi­tal sad iz­no­si oko 105 mi­li­ju­na ku­na, a udjel Qu­aes­tu­sa je vi­še od 75 pos­to.

SLIJEDI OB­NO­VA POGONA FURNIRA I

ŠIRENJE SUŠARE, TE NOVA LINIJA ZA PRERADU ELEMENATA I ULAGANJE U BIOENERGENTE, KA­ŽE JOSIP FALETAR

DA­VOR JAVOROVIĆ/PIXSELL

Vin­ko­vač­ka tvor­ni­ca u sta­nju je za­pos­li­ti još 150 lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.