Mur­ter do­bio pr­vi glam­ping na Sla­ni­ci

Sta­ro­sje­di­oci ulo­ži­li 20 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Osam go­di­na na­kon što su po­če­li ot­kup­lji­va­ti i čis­ti­ti te­ren uz poz­na­tu pla­žu Sla­ni­ca na oto­ku Mur­te­ru, obi­te­lji Ja­jaš i Tur­či­nov re­ali­zi­ra­li su inves­ti­ci­ju u Kamp Re­hut, pr­vi glam­ping na ovom oto­ku, u ko­ji su ulo­ži­li oko 20 mi­li­ju­na ku­na.

Ovog vi­ken­da i sve­ča­no će se otvo­ri­ti Kamp Re­hut s dva­de­set luk­suz­nih mo­bil­nih ku­ći­ca smje­še­nim u hla­du mas­li­na. Gos­ti­ma uz smje­štaj nu­de naj­am bro­do­va i tak­si­ja, raz­li­či­te iz­le­te, ja­ha­nje na nji­ho­vu ran­ču Po­ca­hon­tas, a već na je­sen inves­ti­to­ri naj­av­lju­ju nova ulaganja.

“Na je­sen pla­ni­ra­mo kre­nu­ti s iz­grad­njom ba­ze­na, kao i ma­le tr­go­vi­ne i su­ve­nir­ni­ce, te će u funk­ci­ji bi­ti i sve ostale par­ce­le u kam­pu. Na­ba­vit će­mo i bi­cik­le jer se Mur­ter ra­zvi­ja kao cik­lo­tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja. Ide­ja je da bu­de­mo otvo­re­ni či­ta­ve go­di­ne, jer sma­tra­mo da u sva­kom di­je­lu go­di­ne mo­že­mo po­nu­di­ti ne­ke sa­dr­ža­je na oto­ku i oko­li­ci”, ot­kri­va Ena Ja­jaš Tur­či­nov, suv­las­ni­ca kam­pa Re­hut ko­ja je u ovaj pro­jekt uš­la s bra­tom Eni­om, uz po­dr­šku su­pru­ga i os­tat­ka obi­te­lji.

Obi­telj se ina­če go­di­na­ma ba­vi tu­riz­mom i ugos­ti­telj­stvom, iz­najm­lju­ju apart­ma­ne, uz­ga­ja­li su ov­ce i ko­ze. U že­lji da una­pri­je­de po­nu­du des­ti­na­ci­je i otvo­re je ne­kim no­vim gos­ti­ma od­lu­či­li su se za glam­ping, ko­ji je u svi­je­tu hit. Re­ali­za­ci­ja je bi­la spo­ra, zbog imo­vin­sko prav­nih pi­ta­nja ko­ja su tre­ba­li ri­je­ši­ti pri­li­kom kup­nje zem­lji­šta i do­bi­va­nja do­zvo­la za gradnju, a pro­jekt je ko­nač­no za­ži­vio za­hva­lju­ju­ći no­vo­iza­bra­nom na­čel­ni­ku op­ći­ne Mur­ter, To­ni­ju Tur­či­no­vu ko­ji je ubr­zao do­no­še­nje pros­tor­nog pla­na, is­ti­če Ena Ja­jaš Tur­či­nov.

PD

Ovog vi­ken­da slijedi otva­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.