Tvo­rac An­dro­ida ima pr­vi mo­bi­tel

An­dy Ru­bin Nje­gov PH-1 iz­a­zi­va Ap­ple i Sam­sung

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ

Ru­bi­nov star­tup Essen­ti­al lan­si­rao je ure­đaj ko­ji ima i op­ci­ju spa­ja­nja dru­gih gad­ge­ta, po­put ka­me­re

An­dy Ru­bin, tvo­rac ope­ra­tiv­nog sustava An­dro­id, pri­sut­nog u 87 pos­to mo­bil­nih ure­đa­ja (te­le­fo­na, ta­ble­ta...) u svi­je­tu, pred­sta­vio je svoj pr­vi pametni te­le­fon ot­ka­ko je 2015. os­no­vao star­tup Essen­ti­al. Teh­no­lo­ški me­di­ji objav­lju­ju da je ri­ječ o mo­deu PH1, za ko­ji se već pi­še da ga kra­se do­sad ne­vi­đe­ne zna­čaj­ke. Ure­đaj ra­di, očekivano, na An­dro­idu, ci­je­li pred­nji dio je zas­lon. Dru­ga je bit­na zna­čaj­ka što je smar­tp­ho­ne mo­du­la­ran, mo­gu se spa­ja­ti dru­gi gad­ge­ti za­hva­lju­ju­ći mag­net- nim pri­ključ­ci­ma na po­le­đi­ni. Jed­na od op­ci­ja je i ka­me­ra od 360 stup­nje­va. Business In­si­der pi­še da je Ru­bin mje­se­ci­ma go­li­cao ma­štu pok­lo­ni­ci­ma, pu­šta­ju­ći de­ta­lje o pro­jek­tu, i da pr­ve služ­be­ne obja­ve po­t­vr­đu­ju nje­go­ve ‘te­ase­re’ ka­ko je ri­ječ o vr­hun­skom ure­đa­ju. PH1 ima 128 gi­ga­baj­ta unu­tar­nje me­mo­ri­je, pro­ši­ri­ve kar­ti­ci­ma, rad­na me­mo­ri­ja je 4 GB, ekran ve­li­či­ne 5,7 in­ča, ve­ći od onog na iPho­neu 7. Ka­me­ra je 13 me­ga­pik­se­la, a fron­tal­na za sel­fi­je 8 MP. Ci­je­na je 699, a s ka­me­rom 360 ° 749 do­la­ra, za­sad sa­mo u Ame­ri­ci. “Ovaj je ure­đaj za pre­mi­um seg­ment, ko­ji će iz­a­zva­ti kon­ku­ren­te iz Sam­sun­ga i Ap­plea i pri­vu­ći nji­ho­ve ko­ris­ni­ke. No, pi­ta­nje je ka­ko br­zo će im ote­ti dio udje­la”, ka­žu upu­će­ni u kre­ta­nja na tr­ži­štu.

Ru­bin (55) je po­čet­kom 90ih ra­dio u Ap­pleu i ni­zu dru­gih tvrt­ki, kao su­os­ni­vač tvrt­ke An­dro­id 2003. bio je me­đu pro­gra­me­ri­ma ko­ji su stva­ra­li is­to­ime­ni mo­bil­ni sus­tav; tvrt­ku je 2005. ku­pio Go­ogle, u ko­jem je Ru­bin na­pre­do­vao do pot­pred­sjed­ni­ka. Iz Go­oglea od­la­zi 2014. i pos­ta­je CEO Essen­ti­al, u ko­jem je oku­pio i struč­nja­ke ko­ji su ra­di­li i za Ap­ple, Sam­sung i HTC, a sa ci­ljem stva­ra­nja vr­hun­skog pa­met­nog mo­bi­te­la nas­pram iPho­nea i Sam­sun­go­vih Ga­laxyja. Essen­ti­al je pred no­vim kru­gom po­tra­ge za ula­ga­či­ma.

OS­NOV­NI CILJ STARTUPA JE STVO­RI­TI PAMETNI MO­BI­TEL KO­JI ĆE BI­TI BOLJI OD GLAV­NIH RIVALA

PD

Ci­je­na u Ame­ri­ci je već od 699 do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.