Pi­er­re Mos­co­vi­ci, EK

Snaž­noj Eu­rop­skoj uni­ji po­tre­ban je sna­žan euro

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Ukon­tek­s­tu broj­nih iz­a­zo­va s ko­ji­ma se Eu­ro­pa da­nas su­oča­va Eu­rop­ska ko­mi­si­ja po­kre­nu­la je ši­ro­ku ras­pra­vu o bu­duć­nos­ti EU-a.

Euro je važ­na te­ma u toj ras­pra­vi. Go­di­ne eko­nom­ske i mo­ne­tar­ne in­te­gra­ci­je os­na­ži­le su nas. Euro je sa­da za­jed­nič­ka va­lu­ta 340 mi­li­ju­na Eu­rop­lja­na u 19 ze­ma­lja.

Kao dru­ga naj­zas­tup­lje­ni­ja va­lu­ta na svi­je­tu osi­gu­ra­va sta­bil­nost ci­je­na i dio je sva­kod­nev­ni­ce ve­ći­ne Eu­rop­lja­na.

Me­đu­tim, iako je fi­nan­cij­ska kri­za za­po­če­la drug­dje i iz raz­lo­ga, ona je is­tak­nu­la ne­dos­tat­ke u na­či­nu na ko­ji smo us­pos­ta­vi­li euro. Du­go­traj­na so­ci­jal­na kri­za u broj­nim dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma po­lju­lja­la je po­vje­re­nje u euro.

Važ­nim re­for­ma­ma pro­ve­de­ni­ma od nas­tu­pa kri­ze ri­je­še­ni su ne­ki ne­dos­ta­ci u struk­tu­ri eura, ali i da­lje smo da­le­ko od pot­pu­ne i ot­por­ne eko­nom­ske i mo­ne­tar­ne uni­je. Osim to­ga, na­pre­dak us­po­ra­va­ju i raz­li­ke u miš­lje­nji­ma i sta­vo­vi­ma. Ko­mi­si­ja je da­nas obja­vi­la do­ku­ment za raz­ma­tra­nje ka­ko bi se ta ras­pra­va po­kre­nu­la i za euro pos­ti­gao ši­ri politički kon­sen­zus, tj. za­jed­nič­ka vi­zi­ja.

Bo­lji nadzor ba­na­ka

Mo­ra­ju nam bi­ti jas­na ne­ka ključ­na na­če­la. Po­treb­no je is­to­dob­no sma­nji­ti ri­zi­ke po­ve­za­ne sa sus­ta­vom i ši­re ih po­di­je­li­ti.

Euro bi tre­bao ostati dos­tu­pan svim dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma EU-a ka­ko daljnja integracija me­đu članovima ne bi ugrozila jedinstveno tr­ži­šte. Po­treb­ne su i ve­ća tran­s­pa­rent­nost te de­mo­krat­ska od­go­vor­nost u do­no­še­nju od­lu­ka.

Ima­ju­ći na umu ta na­če­la pre­poz­na­je­mo glav­na po­dru­čja za krat­ko­roč­no i du­go­roč­no dje­lo­va­nje te pred­la­že­mo mo­guć­nos­ti za po­ti­ca­nje ras­pra­ve.

Od pre­sud­ne je važ­nos­ti da naš fi­nan­cij­ski sustav bu­de u pot­pu­nos­ti in­te­gri­ran i si­gu­ran. Već smo poboljšali nadzor nad bankama te pravila i me­ha­niz­me za postupanje s nji­ma kad stvari pođu po zlu. Na tom te­me­lju tre­ba­mo do­vr­ši­ti us­pos­ta­vu ban­kov­ne uni­je do­dat­nim mje­ra­ma za sma­nje­nje ri­zi­ka, uklju­ču­ju­ći ne­dav­no pred­lo­že­no za­ko­no­dav­s­tvo i stra­te­gi­ju za sma­nje­nje lo­ših kredita, Eu­rop­ski sustav osi­gu­ra­nja de­po­zi­ta i za­štit­ni me­ha­ni­zam za Je­dins­tve­ni fond za sa­na­ci­ju.

Us­po­red­no s ti­me tre­ba­mo ubr­za­ti uni­ju tr­ži­šta ka­pi­ta­la. Ta­ko će­mo stvo­ri­ti do­dat­na fi­nan­cij­ska sred­stva za naša po­du­ze­ća i di­je­li­ti ri­zik pri­vat­nim ka­na­li­ma.

U bo­lju in­te­gra­ci­ju eko­nom­ske i fi­skal­ne uni­je mo­gli bi se uklju­či­ti pot­por­ni ele­men­ti ko­or­di­na­ci­je europ­skih eko­nom­skih po­li­ti­ka, či­me bi se osi­gu­ra­lo da sve zem­lje u pot­pu­nos­ti pro­ve­du re­for­me ko­je su nji­ho­vim gos­po­dar­stvi­ma po­treb­ne za os­tva­ri­va­nje odr­ži­vog i uklju­či­vog rasta.

Bo­lja integracija mo­gla bi uklju­či­va­ti i po­ja­ča­nu fi­nan­cij­sku pot­po­ru struk­tur­nim re­for­ma­ma iz pro­ra­ču­na EU-a.

Za­šti­ta ula­ga­nja

Za po­moć zem­lja­ma ko­je se su­oča­va­ju s pre­ve­li­kim gos­po­dar­skim op­te­re­će­njem mo­že se raz­mo­tri­ti stva­ra­nje funk­ci­je ma­kro­eko­nom­ske sta­bi­li­za­ci­je za euro­po­dru­čje.

To bi se mo­glo os­tva­ri­ti na raz­li­či­te na­či­ne, pri­mje­ri­ce us­pos­ta­vom Eu­rop­skog pro­gra­ma za za­šti­tu ula­ga­nja ka­ko bi se ula­ga­nja osi­gu­ra­la u raz­dob­lji­ma u ko­ji­ma ih ni­je mo­gu­će fi­nan­ci­ra­ti na na­ci­onal­noj ra­zi­ni.

Ko­ju god mo­guć­nost oda­bra­li, ne smi­je­mo do­pus­ti­ti da ona do­ve­de do traj­nih pri­je­no­sa iz­me­đu ze­ma­lja ili do is­dru­gih klju­či­vo jed­no­s­mjer­nih pri­je­no­sa, kao ni da se njo­me ugro­ze po­ti­ca­ji za po­uz­da­no obli­ko­va­nje na­ci­onal­nih fi­skal­nih po­li­ti­ka.Na­po­s­ljet­ku, tre­ba­mo bo­lje prilagoditi svoj politički pro­ces. Daljnju gospodarsku in­te­gra­ci­ju pra­ti politička integracija.

Euro - kon­kret­no dos­tig­nu­će

Bli­ski­je no ika­da su­ra­đu­je­mo s Europ­skim par­la­men­tom, na­ci­onal­nim vla­da­ma i par­la­men­ti­ma te so­ci­jal­nim part­ne­ri­ma i di­oni­ci­ma na svim ra­zi­na­ma. Je­dins­tve­na je va­lu­ta jed­no od naj­kon­kret­ni­jih pos­tig­nu­ća Eu­ro­pe. Ona je mno­go vi­še od pu­kog mo­ne­tar­nog pro­jek­ta.

Za­miš­lje­na je kao obe­ća­nje bla­gos­ta­nja. Ka­ko bi­smo to bla­gos­ta­nje oču­va­li i za bu­du­će generacije, sa­da se mo­ra­mo hra­bro uhva­ti­ti pos­la na ovo­me pro­jek­tu.

TRE­BA­MO BO­LJE PRILAGODITI SVOJ POLITIČKI PRO­CES, DALJNJU GOSPODARSKU IN­TE­GRA­CI­JU PRA­TI POLITIČKA INTEGRACIJA VEĆ SMO POBOLJŠALI NADZOR NAD BANKAMA TE PRAVILA I ME­HA­NIZ­ME ZA POSTUPANJE S NJI­MA KAD STVARI POĐU PO ZLU

EURO BI TRE­BAO OSTATI DOS­TU­PAN SVIM DR­ŽA­VA­MA ČLA­NI­CA­MA

EU-A KA­KO DALJNJA INTEGRACIJA ME­ĐU ČLANOVIMA NE BI UGROZILA JEDINSTVENO TR­ŽI­ŠTE

re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr VALDIS DOMBROVSKIS1

PI­ER­RE MOSCOVICI2

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.