Zbog Agro­ko­ra

Do­bit ba­na­ka tek 448 mi­li­ju­na ku­na, tri pu­ta ma­nje ne­go la­ni

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Iz po­li­ti­ke re­zer­vi­ra­nja či­ta se da ban­ke kal­ku­li­ra­ju s ot­pi­si­ma Agrokoru od 10 do 35 pos­to, ka­že Lo­vrin­če­vić

Ban­kar­ski kru­go­vi već mje­se­ci­ma spe­ku­li­ra­ju o ja­či­ni uda­ra kri­ze u Agrokoru, a pr­vo pro­laz­no vri­je­me na kvar­ta­lu sig­na­li­zi­ra zna­ča­jan pad do­bi­ti. Za­hva­lju­ju­ći pr­vom va­lu otpisa kredita po­ve­za­nih s Agro­ko­rom, 26 banka os­tva­ri­lo je tek 448 mi­li­ju­na ku­na bru­to do­bi­ti u pr­vom tro­mje­se­čju, tri pu­ta ma­nje ne­go pri­je go­di­nu da­na kad su za­do­volj­no zbra­ja­le mi­li­jar­du i pol ku­na do­bi­ti pri­je po­re­za. Pre­ma HNBo­vim pri­vre­me­nim po­ka­za­te­lji­ma o pos­lo­va­nju ba­na­ka njih de­set na­go­mi­la­lo je 357,5 mi­li­ju­na ku­na mi­nu­sa, a udio lo­ših kredita po­nov­no je kre­nuo ras­ti i do­seg­nuo 13,9 pos­to u ukup­ni­ma.

Naj­ve­ći gu­bi­tak od go­to­vo 230 mi­li­ju­na ku­na pri­ja­vi­la je Za­gre­bač­ka banka, po­tom Split­ska banka oko 58 mi­li­ju­na ku­na i OTP go­to­vo 56 mi­li­ju­na ku­na mi­nu­sa. Sli­je­de ma­nji igra­či Ve­ne­to, Sla­tin­ska, Ja­dran­ska (u sa­na­ci­ji), Imex, Tes­la, Sa­mo­bor­ska i Kar­lo­vač­ka, ko­ji­ma je i bez po­tre­sa na tr­ži­štu glav­na pre­pre­ka nji­ho­va ve­li­či­na. “U ope­ra­tiv­nom re­zul­ta­tu pr­vog kvar­ta­la ne­ma iz­ne­na­đe­nja, ono je jed­na­ko do­bro kao i 2016., raz­li­ka je u tro­šku re­zer­va­ci­ja kod ko­jih je proš­le go­di­ne bi­la pu­no po­volj­ni­ja si­tu­aci­ja. One su ve­za­ne uz čla­ni­ce sus­ta­va Agro­ko­ra, a ne­ke ban­ke su već pre­poz­na­le po­ve­za­ne ri­zi­ke, a ne­ke će to tek uči­ni­ti”, ka­že glav­ni su­per­vi­zor HNBa Da­mir Odak. Na­gla­ša­va da “ni­je nuž­no da su naj­go­re one s naj­ve­ćim gu­bit­kom u pr­vom kvar­ta­lu, već da gu­bi­tak po­ka­zu­je da su bi­le naj­o­prez­ni­je kod re­zer­vi­ra­nja”.

Raz­li­čit pris­tup

Ana­li­ti­čar Želj­ko Lo­vrin­če­vić s Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta pr­vi kvar­tal za ban­ke sma­tra da “ra­di o efek­tu Agro­ko­ra, ali i ne sa­mo nje­ga”. Ka­že da je iz re­zul­ta­ta vid­lji­vo da su ban­ke pris­tu­pa­le raz­li­či­to tim pla­sma­ni­ma, ve­ći­na ih ni­je ra­di­la ni­kak­ve re­zer­va­ci­je za 2016. iako je za to bi­lo ele­me­na­ta.

Mo­že se oče­ki­va­ti, do­da­je, da dio kre­di­to­ra nas­ta­vi s pos­te­pe­nim ot­pi­som po kvar­ta­li­ma dok će se dru­gi od­lu­či­ti na jed­no­krat­no re­zer­vi­ra­nje. Od- lu­ka ka­ko će tre­ti­ra­ti zaj­mo­ve (ne)po­sred­no po­ve­za­ne s kon­cer­nom odra­ža­va raz­li­či­te po­zi­ci­je kre­di­to­ra po pi­ta­nju iz­lo­že­nos­ti, ins­tru­me­na­ta osi­gu­ra­nja (u slu­ča­ju re­gres­nih pra­va po mje­ni­ca­ma do­bav­lja­či­ma ili di­rek­t­nih kredita). Pri­mje­ri­ce, dok je Za­ba re­zer­vi­ra­la 800 mi­li­ju­na ku­na i po­to­nu­la u gu­bi­tak, nje­zin naj­bli­ži kon­ku­rent Pri­vred­na banka Za­greb re­zer­vi­ra­la je 95 mi­li­ju­na ku­na, i os­tva­ri­la 332,8 mi­li­ju­na ku­na bru­to do­bi­ti.

Što je Agro­kor?

Lo­vrin­če­vić sma­tra da re­zul­ta­ti odra­ža­va­ju i oče­ki­va­nja o bu­duć­nos­ti res­truk­tu­ri­ra­nja Agro­ko­ra jer se iz po­li­ti­ke re­zer­vi­ra­nja mo­že iš­či­ta­ti da u ovom tre­nut­ku ban­ke kal­ku­li­ra­ju s ot­pi­si­ma iz­me­đu 10 i 35 pos­to.

Vi­ce­gu­ver­ner HNBa za su­per­vi­zi­ju Da­mir Odak do­da­je da ne­ke ban­ke ra­ču­na­ju i “na vi­še od to­ga, ali je go­to­vo si­gur­no da ne­će bi­ti 100%”. Od­go­vor na to pi­ta­nje bit će mo­gu­će da­ti kad se po­uz­da­no ut­vr­di što je to “sve” Agro­kor. Naj­lak­še je ut­vr­di­ti vlas­nič­ku i uprav­ljač­ku po­ve­za­nost kon­cer­na s tvrt­ka­ma ko­je su ban­ke kre­di­ti­ra­le, ali sli­ka gos­po­dar­ske is­pre­ple­te­nos­ti o če­mu ta­ko­đer ovi­se re­zer­va­ci­je je di­na­mič­ka ka­te­go­ri­ja. Za to svi če­ka­ju 10. li­panj i obja­vu ko­nač­ne vi­si­ne du­go­va. Jed­na­ko će ta­ko za ot­pla­tu du­go­va bi­ti va­žan, ako ne i važ­ni­ji, i plan res­truk­tu­ri­ra­nja ko­ji će da­ti od­go­vor o vi­si­ni ‘ha­ir­cu­ta’.

Po­ru­ka HNB-a

“Kod ne­kih ba­na­ka mo­gu se oče­ki­va­ti pro­mje­ne u ope­ra­tiv­nom pos­lo­va­nju, a ra­di se o oni­ma ko­je su ima­le ve­lik udio pro­fi­ta­bil­nih pos­lo­va s Agro­ko­rom. No, u cje­li­ni ban­kar­ski sustav mo­že podnijeti 100 pos­to otpisa kredita po­ve­za­nih s kon­cer­nom bez da ijedna značajnija do­ma­ća banka postane insolventna”, po­ru­čio je šef su­per­vi­zi­je Da­mir Odak.

SUSTAV MO­ŽE PODNIJETI 100% OTPISA KREDITA AGROKORU BEZ DA IJEDNA ZNAČAJNIJA BANKA POSTANE INSOLVENTNA Da­mir Odak eko­no­mist

UDIO LO­ŠIH KREDITA U UKUP­NI­MA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.