Ku­ban­ski du­han i hr­vat­sko zna­nje stvo­ri­li hit ci­ga­ru

Pres­tiž u di­mu No­vi pro­jekt za­gre­bač­kog Ca­me­lo­ta

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Pres­tiž u di­mu No­vi pro­jekt za­gre­bač­kog Ca­me­lo­ta

Ci­ga­ra Ter­ra Ma­gi­ca na­zva­na u čast Is­tre pro­izvo­dit će se na Ku­bi u sklo­pu bren­da Ra­mon Al­lo­nes ko­ji dr­ži vo­de­ći svjet­ski pro­izvo­đač Ha­ba­nos

Za­gre­bač­ka tvrt­ka Ca­me­lot na­kon vi­še­go­diš­njih pri­pre­ma ovo­ga će vi­ken­da pred­sta­vi­ti hr­vat­sku ci­ga­ru za ko­ju se već sa­da pro­cje­nju­je da će idu­će dvi­je go­di­ne zav­la­da­ti do­ma­ćim tr­ži­štem vri­jed­nim ne­ko­li­ko mi­li­ju­na eura. Ka­ko je za Pos­lov­ni dnev­nik ka­zao Alen Ko­sa­no­vić, sa su­pru­gom suv­las­nik Ca­me­lo­ta ko­ji je dis­tri­bu­ter Ha­ba­nos i Da­vi­doff ci­ga­ra za Hr­vat­sku, sva­ki do­bar dis­tri­bu­ter ima pri­li­ku pred­lo­ži­ti pro­jekt re­gi­onal­ne ci­ga­re sva­kih ne­ko­li­ko go­di­na. “Prin­cip je slo­žen i tra­je ne­ko­li­ko go­di­na”, po­jaš­nja­va Ko­sa­no­vić.

Cr­ve­na bo­ja zem­lje

“Pr­vo bi­ra­te tvor­ni­cu od­nos­no brend ci­ga­re, a on­da oblik ko­ji je ne­izos­ta­van u kre­aci­ji oku­sa, a ne pos­to­ji u stan­dard­noj pro­izvod­nji. Tu je i ime. U na­šem slu­ča­ju od­lu­či­li smo se za Ter­ra Ma­gi­ca odav­ši ta­ko po­čast Is­tri ko­ja je ci­ga­re odav­no uk­lo­pi­la u svo­je vi­so­ke gas­tro­nom­ske pro­to­ko­le i po­nu­du”, tu­ma­či Ko­sa­no­vić. Po­vez­ni­ca s Is­trom je i spe­ci­fič­na cr­ve­na bo­ja zem­lje kao i u ku­ban­skoj po­kra­ji­ni Piñar del Rio gdje ras­te naj­bo­lji du­han na svi­je­tu. “Brend za ko­ji smo apli­ci­ra­li je Ra­mon Al­lo­nes, je­dan je od naj­sta­ri­jih. Na- kon apli­ka­ci­je če­ka se odo­bre­nje i na­rav­no ne­ko­li­ko go­di­na po­treb­nih za pro­izvod­nju”, is­ti­če Ko­sa­no­vić. Do­da­je da se ci­ga­ra Ter­ra Ma­gi­ca pro­izvo­di na Ku­bi, a Ca­me­lo­tov je iz­bor du­ha­na u smis­lu oku­sa i ja­či­ne te ime­na i pa­ki­ra­nja.

Dvi­je go­di­ne u vlas­niš­tvu

Ci­ga­ra je ek­s­klu­ziv­no u Ca­me­lo­to­vu “vlas­niš­tvu” dvi­je go­di­ne.

“Na­kon to­ga Ha­ba­nos ima pra­vo uvr­sti­ti ci­ga­ru u re­do­van por­t­felj”, tu­ma­či Ko­sa­no­vić. Pod­sje­ti­mo, Ha­ba­nos je po­druž­ni­ca ku­ban­ske dr­žav­ne du­han­ske kom­pa­ni­je Cu­ba­ta­ba­co, a kon­tro­li­ra pro­mo­ci­ju, dis­tri­bu­ci­ju i iz­voz ku­ban­skih ci­ga­ra. U svr­hu kon­tro­le dis­tri­bu­ci­je Ha­ba­nos u sva­koj dr­ža­vi su­ra­đu­je sa­mo s jed­nim dis­tri­bu­te­rom. Tvrt­ka po­sje­du­je pra­va na sve bren­do­ve ku­ban­skih ci­ga­ra ko­je se iz­vo­ze iz te ka­rip­ske dr­ža­ve. Ca­me­lot već ima is­kus­tva u ovak­vim pro­jek­ti­ma, is­ti­če nje­gov pr­vi čo­vjek, jer je pr­va hr­vat­ska ci­ga­ra bi­la Ve­gas Ro­ba­inaMar­shal iz 2009. ko­ja je pos­ta­la ap­so­lut­ni hit u svi­je­tu.

I Ter­ra Ma­gi­ca mo­gla bi po­no­vi­ti ta­kav us­pjeh u glo­bal­nim ok­vi­ri­ma. Na­ime, ci­je­na je 149 ku­na, a za ovak­ve ci­ga­re pos­to­ji iz­van­re­dan in­te­res u svi­je­tu, pre­dvi­đa Ko­sa­no­vić.

“Već za­si­gur­no zna­mo da je to naj­pro­da­va­ni­ja ci­ga­ra u Hr­vat­skoj i Slo­ve­ni­ji ove, a vje­ro­jat­no i slje­de­će go­di­ne”, ot­kri­va Ko­sa­no­vić. S ob­zi­rom na po­ten­ci­jal ci­je­log tr­ži­šta, to ni­je za­ne­ma­ri­vo. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, do­ma­će tr­ži­šte ruč­no ra­đe­nih pre­mi­um ci­ga­ra tre­nu­tač­no vri­je­di oko pet mi­li­ju­na eura.

PD

Re­na­ta i Alen Ko­sa­no­vić suv­las­ni­ci su Ca­me­lo­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.