ZAGREBAČKI IMPACT HUB POMAŽE ŠPANJOLSKIM STARTUPIMA

EUROPROJEKT

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Udru­go iz­da­nje pro­jek­ta Eu­ro­pe­an Cowor­kin­gs, u or­ga­ni­za­ci­ji špa­njol­ske i jed­ne od naj­sta­ri­jih europ­skih pos­lov­nih ško­la Es­cu­ela de Or­ga­ni­za­ci­on In­dus­tri­al (EOI), ove je go­di­ne kao je­dan od 17 oda­bra­nih po­du­zet­nič­kih cen­ta­ra uklju­čen i zagrebački Impact Hub (IH). Cilj pro­jek­ta EOI fi­nan­ci­ra­nog iz Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da os­na­ži­va­nje je pos­lov­ne stra­te­gi­je špa­njol­skih po­du­zet­ni­ka, 50 vlas­ni­ka tvrt­ki ko­ji u oda­bra­nim zem­lja­ma EU pro­la­ze men­to­ri­ra­nje i tre­ning u tra­ja­nju od 10 tje­da­na pet onli­ne i pet in­si­tu. Ka­ko is­ti­če su­os­ni­va­či­ca i vo­di­te­lji­ca pro­gra­ma IH Za­greb Ana Ra­guž, priz­na­nje je to nji­ho­ve kva­li­te­te ra­da.

“Za nas je to još jed­na div­na pri­li­ka da ra­di­mo ono u če­mu uži­va­mo i što ima di­rek­tan po­zi­tiv­ni utje­caj na pro­ces sta­sa­nja mla­dih po­du­zet­ni­ka”, do­da­la je. Pru­že­nom pri­li­kom za­do­volj­ni su i špa­njol­ski po­du­zet­ni­ci, njih če­tvo­ri­ca.

“U Hr­vat­skoj smo do­bi­li pri­li­ku za stva­ra­nje po­du­zet­nič­ke mre­že i upoz­na­va­nje po­ten­ci­jal­nih inves­ti­to­ra, kao i mo­guć­nost in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­je na­šeg pos­lo­va­nja”, ko­men­ti­rao je vlas­nik star­tu­pa Skil­l­le­ak Ivan Dequ­ito. Nje­gov start up po­ve­zu­je pos­lo­dav­ca s adek­vat­nom rad­nom sna­gom, a uz nje­ga u Za­gre­bu su i vlas­ni­ci tvrt­ki Asi­ri ko­ja ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma u tu­riz­mu nu­di us­lu­ge mar­ke­tin­ga, web plat­for­me AIE In­ter­n­ship ko­ja po­ve­zu­je stu­den­te s pri­li­ka­ma za sta­ži­ra­nje u tvrt­ka­ma di­ljem EU, te Ar­te en Ru­inas star­tu­pa us­mje­re­nog na una­pre­đe­nje špa­njol­ske kul­tur­ne i in­dus­trij­ske ba­šti­ne.

PD

Špa­njol­ci su za­do­volj­ni pru­že­nom pri­li­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.