Po­ri­nu­će pr­vo­ga do­ma­ćeg voj­nog bro­da u 16 go­di­na

Bro­dos­plit Pro­to­tip Obal­nog op­hod­nog bro­da za HRM na­po­kon ide u mo­re

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ DAVOR IVANKOVIĆ/VL

Split­sko bro­do­gra­di­li­šte ovim vi­jed­nim pro­jek­tom za MORH stje­če i re­fe­ren­ce važ­ne za po­vra­tak u ni­šu bro­do­grad­nje spe­ci­jal­ne na­mje­ne

Od zad­njeg po­ri­nu­ća voj­nog bro­da u ne­kom od na­ših bro­do­gra­di­li­šta, za po­tre­be Hr­vat­ske rat­ne mor­na­ri­ce, proš­lo je du­gih 16 go­di­na, ka­da je u Kra­lje­vi­ci po­ri­nu­ta ra­ket­na to­pov­nja­ča RTOP “Kralj Dmi­tar Zvo­ni­mir”. Ove su­bo­te će u split­skom bro­do­gra­di­li­štu “Bro­dos­plit” iz BSOo­vog za­tvo­re­nog han­ga­ra po pr­vi put jav­nos­ti bi­ti pri­ka­za­na tzv. “No­vo­grad­nja 540”, od­nos­no pro­to­tip Obal­nog op­hod­nog bro­da za Obal­nu stra­žu RH. Bit će to tzv. rad­no po­ri­nu­će, jer će brod bi­ti do­vr­ša­van u mo­ru još dva mje­se­ca na­kon to­ga. Oče­ku­je se da će sve po­treb­ne tes­to­ve pro­ći ti­je­kom ove go­di­ne, pa će on­da bi­ti or­ga­ni­zi­ra­na i “ko­nač­na” pri­mo­pre­da­ja. Ugo­vor iz­me­đu Mi­nis­tar­stva obra­ne RH i Bro­dos­pli­ta za grad­nju pet obal­nih op­hod­nih bro­do­va pot­pi­san je 2. pro­sin­ca 2014., a vri­jed­nost mu je go­to­vo 400 mi­li­ju­na ku­na.

U tu je ci­je­nu uklju­če­na iz­ra­da glav­nog pro­jek­ta bro­da, te grad­nja pro­to­ti­pa i još 4 tak­va bro­da u se­ri­ji, a no­vi hr­vat­ski Op­hod­ni brod u ci­je­los­ti tre­ba bi­ti hr­vat­ski pro­izvod.

Kaš­nje­nje zbog pro­mje­na

Na­kon do­vr­šet­ka opre­ma­nja bro­da u mo­ru za­po­či­nju op­sež­na is­pi­ti­va­nja bro­da u lu­ci i plo­vid­bi, a za­vr­še­tak svih pri­mo­pre­daj­nih is­pi­ti­va­nja oče­ku­je se do kra­ja 2017., ka­da će brod služ­be­no do­bi­ti ime i bi­ti pre­dan na upo­ra­bu HRM. No, ka­ko je ri­ječ o pro­to­ti­pu, i na­kon pri­mo­pre­da­je bro­da HRMu sli­je­de po­seb­na is­pi­ti­va­nja. Ona će se pro­vo­di­ti u naj­te­žim vre­men­skim uvje­ti­ma na Ja­dra­nu, a ima­ju za cilj da­ti ocje­nu iz­dr­ž­lji­vos­ti i op­ti­mal­nos­ti teh­nič­kih rje­še- nja i svoj­sta­va pro­to­ti­pa.Iz­ra­da pro­to­ti­pa tra­ja­la je go­di­nu du­že ne­go je pla­ni­ra­no, a Le­onar­do Mar­ti­no­vić, Bro­dos­pli­tov di­rek­tor pro­jek­ta, objaš­nja­va da su od­mah s po­čet­kom pro­jek­ti­ra­nja pro­to­ti­pa, a te­me­ljem pred-pro­jek­ta ko­jeg je iz­ra­dio Bro­dar­ski ins­ti­tut, iz­vr­še­na pr­va kom­pju­tor­ska is­pi­ti­va­nja ko­ja su po­ka­za­la manj­ka­vos­ti pred-pro­jek­ta i vr­lo ve­li­kog ri­zi­ka pos­ti­za­nja tak­tič­ko­teh­nič­kih zah­tje­va ko­ja su obve­za gra­di­te­lja. Do­dat­no je Bro­dos­plit mo­rao kre­nu­ti u po­nov­no odo­bra­va­nje do­ku­men­ta­ci­je, či­me se po­t­vr­di­la manj­ka­vost sa­mog pred-pro­jek­ta.

Hr­vat­ske opre­me 80%

Mar­ti­no­vić ka­že da se os­nov­na mo­di­fi­ka­ci­ja od­no­si­la na pro­mje­nu ma­te­ri­ja­la od ko­jeg se brod gra­di. Tre­bao je bi­ti gra­đen od obič­nog bro­do­gra­đev­nog če­li­ka, no ugra­đen je če­lik po­vi­še­ne čvr­sto­će, dak­le ma­njih deb­lji­na či­ja je teh­no­lo­ška obra­da ti­je­kom grad­nje te­ža, ali je za­to brod lak­ši i ope­ra­tiv­ni­ji uz ma­nju po­troš­nju. Slje­de­ća mo­di­fi­ka­ci­ja je bi­la pro­du­že­nje bro­da za dva kons­truk­tiv­na re­bra, od­nos­no za 1,5 me­tar te je on sa­da du­ga­čak 43,5 me­tra i for­ma mu je vit­ki­ja i bo­lja. Ovim pro­jek­tom Bro­dos­plit će ste­ći zna­čaj­ne re­fe­ren­ce za po­vra­tak u ni­šu bro­do­grad­nje spe­ci­jal­ne na­mje­ne.

Mar­ti­no­vić ka­že da će na­kon ko­nač­ne pri­mo­pre­da­je odra­di­ti još če­ti­ri bro­da do­go­vo­re­nim tem­pom. Is­ti­če da je od ukup­ne ugra­đe­ne opre­me 80 pos­to od hr­vat­skih pro­izvo­đa­ča, a rad je 99 pos­to Bro­dos­pli­tov.

Ina­če, split­ski šk­ver je 1960ih za­po­čeo s ra­zvi­ja­njem pro­je­ka­ta iz­grad­nje pod­mor­ni­ca. Za po­tre­be biv­še dr­ža­ve iz­gra­di­lo se čak osam pod­mor­ni­ca, 18 di­ver­zant­skih ro­ni­li­ca, če­ti­ri po­moć­na vi­še­na­mjen­ska tran­s­port­na bro­da i če­ti­ri bar­že za pri­je­voz go­ri­va. Bro­dos­pli­tov ‘voj­ni pro­gram’ svoj je ra­zvoj­ni put za­po­čeo grad­njom tor­ped­nih pod­mor­ni­ca te is­po­ru­ka­ma ve­li­kih de­sant­nih bro­do­va Ce­ti­na i Kr­ka i 1996. go­di­ne grad­njom di­ver­zant­ske pod­mor­ni­ce Ve­le­bit za po­tre­be HRMa, ko­ja je bi­la i zad­nja voj­na grad­nja.

MIRANDA ČIKOTIĆ/PIXSELL

Ko­nač­na pri­mo­pre­da­ja tre­ba­la bi bi­ti u dru­gom di­je­lu go­di­ne

M.Č./PIXSELL

Le­onar­do Mar­ti­no­vić, di­rek­tor pro­jek­ta, uz rad­ni­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.