Hr­vat do­ve­zao pr­vi avi­on Emi­ra­te­sa

Ve­li­ki avi­opri­je­voz­nik le­ti za Za­greb

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sli­je­ta­njem

pre­pu­nog Bo­ein­ga 777300ER na za­gre­bač­ku Zrač­nu lu­ku Fra­njo Tuđ­man, ju­čer je i služ­be­no otvo­re­na re­dov­na li­ni­ja avi­okom­pa­ni­je Emi­ra­tes ko­ja će sva­kod­nev­no pro­me­to­va­ti na re­la­ci­ji Du­bai Za­greb. Od mak­si­mal­nog ka­pa­ci­te­ta od 364 sje­da­la, na pr­vom le­tu je bi­lo 360 put­ni­ka iz 16 ze­ma­lja. Naj­vi­še Aus­tra­la­ca i No­vo­ze­lan­đa­na, a Hr­vat­sku je po­sje­tio i ve­ći broj Juž­no­ko­re­ana­ca, Taj­va­na­ca, Ki­ne­za i Sin­ga­pu­ra­ca. Hr­va­te je pred­stav­ljao mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li ko­ji je tim po­vo­dom pred ko­ji dan pre­ko Be­ča i oti­šao u Du­bai. Da sve­ča­nost bu­de pot­pu­na, Bo­eing 777 je u Za­greb spus­tio Hr­vat, ka­pe­tan Ma­rin Zri­lić ko­ji je je­dan od 250 hr­vat­skih za­pos­le­ni­ka Emi­ra­te­sa, od če­ga ih je 12 pi­lo­ta. Thi­er­ry An­ti­no­ri, iz­vr­š­ni pot­pred­sjed­nik i di­rek­tor pro­da­je Emi­ra­te­sa ko­ji je ta­ko­đer bio je­dan od put­ni­ka ovo­ga le­ta, ka­zao je da oče­ku­je do­bru po­pu­nje­nost ove li­ni­je ko­ja u se­zo­ni ne bi tre­ba­la ima­ti ma­nje od 250 put­ni­ka. Važ­nost do­la­ska Emi­ra­te­sa u Za­greb is­tak­nuo je i mi­nis­tar Cap­pel­li ko­ji sma­tra da će to po­mo­ći pro­du­žet­ku tu­ris­tič­ke se­zo­ne u Hr­vat­skoj.

“Re­zul­ta­ti zra­ko­plov­nih lu­ka za pr­va če­ti­ri mje­se­ca po­ka­zu­ju ve­li­ki rast, a što po­ka­zu­je da lju­di vi­še ne do­la­ze u Hr­vat­sku sa­mo zbog sun­ca i mo­ra. Split je ras­tao 32 pos­to, Du­brov­nik 26, Za­dar 24, a Pu­la 19 pos­to. I sam Za­greb je ras­tao šest pos­to. Re­zul­ta­ti za svi­banj su još bo­lji. To je trend ko­ji mo­ra­mo i že­li­mo sli­je­di­ti”, ka­zao je Cap­pel­li.

L.s./PIXSELL

Li­ni­ja Du­bai-Za­greb bit će sva­ki dan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.