Hr­vat­ska kao da bje­ži od ro­bo­ta i IoT-a, pa­li na 48. od 63 mjes­ta

Di­gi­tal­na kon­ku­rent­nost Iz­ne­na­dio pla­sman na sed­mo mjes­to po pro­ved­bi ugo­vo­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

No­vot­ny ka­že da is­tra­ži­va­nje do­bro uka­zu­je da nam ne­dos­ta­je agil­nos­ti kom­pa­ni­ja, po če­mu smo na sa­mom za­če­lju u svi­je­tu

Po spo­sob­nos­ti da se pri­la­go­di svi­je­tu u ko­jem je sve vi­še 3D prin­te­ra, ro­bo­ta, na­no­teh­no­lo­gi­je, bi­oteh­no­lo­gi­je, di­gi­tal­nih va­lu­ta, vir­tu­al­nih svje­to­va i umjet­ne in­te­li­gen­ci­je, Hr­vat­ska je pre­ma is­tra­ži­va­nju Ins­ti­tut za ra­zvoj pos­lov­nog uprav­lja­nja (IMD) iz La­usan­ne, a či­ji je lo­kal­ni part­ner Na­ci­onal­no vi­je­će za kon­ku­rent­nost (NVK), u 2017. u od­no­su na go­di­nu pri­je na­za­do­va­la za če­ti­ri mjes­ta pa je sa­da 48. od 63. dr­ža­ve uklju­če­ne u is­tra­ži­va­nje.

I dok is­tra­ži­va­nje go­to­vo ki­rur­ški pre­ciz­no ra­zot­kri­va sve bolj­ke i vr­li­ne di­gi­tal­ne kon­ku­rent­nos­ti Hr­vat­ske, je­dan po­da­tak na­pros­to zbu­nju­je. Pre­ma IMDu, Hr­vat­ska je 7. na svi­je­tu po po­volj­noj ci­je­ni i br­zi­ni pri­mje­ne ugo­vo­ra (En­for­cing con­trac­ts).

Ne­ma od­go­vo­ra

Zdrav­ko Jel­čić, pred­sjed­nik Upra­ve Spin Va­li­sa i član NVK ka­že da taj kon­kre­tan po­ka­za­telj ne mo­že ko­men­ti­ra­ti.Is­ti­če pak da u pri­či o di­gi­tal­noj kon­ku­rent­nos­ti na­gla­sak ne bi ni tre­bao bi­ti na po­je­di­nač­nim po­ka­za­te­lji­ma ne­go na ši­roj sli­ci. “Ne­dav­no su me po­sje­ti­li ko­le­ge iz Ir­ske, či­ja je dr- ža­va 2008. bi­la u go­roj po­zi­ci­ji ne­go je Hr­vat­ska da­nas, i rek­li mi da se Ir­ske iz­vuk­la, jer je pos­ti­gla ši­ro­ki druš­tve­ni kon­sen­zus ko­ji je na­gla­sak sta­vio na ja­ča­nje iz­vo­za, pro­vo­đe­nje re­for­mi u obra­zo­va­nju, jav­noj upra­vi te efi­kas­ne pro­gra­me pre­ško­lo­va­nja”, ka­že Jel­čić.

Ot­kud ta­ko vi­so­ka po­zi­ci­ja Hr­vat­ske u pro­ved­bi ugo­vo­ra ni­je jas­no ni pro­fe­so­ru s Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, Lju­bi Jur­či­ću, ko­ji ka­že da je to neo­bič­no kad se u ob­zir uz­mu pro­ble­mi s ro­ko­vi­ma pla­ća­nja, od­nos­no pi­ta­nji­ma po­šti­va­nja ugo­vo­ra u slu­ča­ju Agro­ko­ra i svih nje­go­vih tvrt­ki.

“Taj po­ka­za­telj je pri­lič­no neo­bi­čan kad se uz­me u ob­zir da po to­me ta­ko­re­ći sto­ji­mo bo­lje od ve­ći­ne ze­ma­lja OECDa”, ka­že Jurčić. U pi­ta­nje vi­so­kog pla­sma­na Hr­vat­ske po pi­ta­nju pri­mje­ne ugo­vo­ra, i to u svjet­skim raz­mje­ri­ma, sum­nju iz­ra­ža­va i eko­nom­ski ana­li­ti­čar Da­mir No­vot­ny. “U Hr­vat­skoj za­pra­vo ne­ma­mo do­bar me­ha­ni­zam pri­mje­ne ugo­vo­ra, jer je naš pra­vo­sud­ni si- stem pot­pu­no iner­tan, pro­ce­si tra­ju pre­du­go i to je je­dan od ključ­nih raz­lo­ga ne­kon­ku­rent­nos­ti Hr­vat­ske u po­s­ljed­njih 20 go­di­na”, ka­že No­vot­ny.

Raz­li­či­ti po­gle­di

Do­da­je da po inves­ti­ci­ja­ma u te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je, pot­po­ra­ma za vi­so­ko­teh­no­lo­ške pa­ten­te, uklju­če­nos­ti že­na u zna­nost i od­no­su iz­me­đu bro­ja uči­te­lja i uče­ni­ka Hr­vat­ska s pra­vom ko­ti­ra me­đu 15. naj­bo­ljih na svi­je­tu. S dru­ge stra­ne, No­vot­ny ka­že da is­tra­ži­va­nje do­bro uka­zu­je da nam ne­dos­ta­je me­đu­na­rod­nog is­kus­tva, uvo­za me­na­dže­ra, obra­zo­va­nja za­pos­le­ni­ka i agil­nos­ti kom­pa­ni­ja, po če­mu je Hr­vat­ska ta­ko­re­ći na sa­mom za­če­lju.

“Ja­ko smo kao zem­lja za­tvo­re­ni za stra­ne me­na­dže­re što se vi­dje­lo na pri­mje­ru Agro­ko­ra, a u svi­je­tu gdje je pa­ra­dig­ma na ta­len­ti­ma, teh­no­lo­gi­ji i to­le­ran­ci­ji mi imamo teh­no­lo­gi­je, ali ne i to­le­ran­ci­je i ta­le­na­ta”, ka­že No­vot­ny. I Lju­bo Jurčić sla­že se da nam kom­pa­ni­je ni­su agil­ne, ali uz­rok to­me ne vi­di u in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ji i ne­dos­tat­ku uvo­za me­na­dže­ra, što sma­tra ne­po­treb­nim, već u po­li­tič­koj si­tu­aci­ji.

“Imamo do­bro obrazovane ljude, ali ih nismo slali van da steknu me­đu­na­rod­no iskus­tvo što ni­je neo­bič­no kad nam top 10 kom­pa­ni­ja 70% pri­ho­da ne os­tva­ru­je od iz­vo­za. Pro­blem je što po­li­ti­ka po­ti­če mo­no­po­le u gos­po­dar­stvu i to se ne mi­je­nja pa ne znam ka­ko će­mo na­pri­jed”, za­klju­ču­je Jurčić.

IMAMO DO­BRO OBRAZOVANE LJUDE, ALI IH NISMO SLALI VAN DA STEKNU ISKUS­TVO, KA­ŽE JURČIĆ

FOTOLIA

Ka­ska­mo u di­gi­tal­nom svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.