Uber duž oba­le da­je i us­lu­gu pri­je­vo­za ve­ćih gru­pa put­ni­ka

Za tu­ris­te Apli­ka­ci­ju u RH ko­ris­ti­li lju­di iz 120 ze­ma­lja, sad i u Ši­be­ni­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uber je od če­t­vrt­ka po­čeo vo­zi­ti u Ši­be­ni­ku sa svo­jim us­lu­ga­ma UberX UberSELECT, a duž ci­je­le dal­ma­tin­ske oba­le pr­vi put se po­kre­će i us­lu­ga UberVAN, ko­ja je na­mi­je­nje­na ve­ćim gru­pa­ma, obja­vi­li su ju­čer iz Ube­ra.

“Iz­nim­no nam je dra­go što će­mo na­šom us­lu­gom po­ve­za­ti još je­dan grad u Hr­vat­skoj, od­nos­no da će od da­nas i Ši­ben­ča­ni mo­ći ko­ris­ti­ti Uber. Us­lu­gu UberVAN tražili su na­ši korisnici, a naj­češ­će se ra­di o gru­pa­ma prijatelja ili obi­te­lji­ma ko­je traže rje­še­nje za za­jed­nič­ko putovanje jed­nim vozilom. Si­gur­ni smo da će će ova us­lu­ga po­jed­nos­ta­vi­ti putovanje mno­gim tu­ris­ti­ma ko­ji će ovo lje­to pro­ves­ti na hr­vat­skoj oba­li”, ka­zao je Davor Tre­mac, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Ube­ra za ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu. Do­sad su us­lu­ge uberX i uberSELECT u Hr­vat­skoj ko­ris­ti­li tu­ris­ti iz vi­še od 120 ze­ma­lja. U sklo­pu pro­ši­re­nja us­lu­ge, ci­je­ne Ube­ro­vih vož­nja ta­ko­đer se pri­la­go­đa­va­ju ljet­noj po­traž­nji, naj­av­lju­ju, no bez do­dat­nih po­jaš­nje­nja.

Ka­ko je poz­na­to, do­bar dio vo­za­ča za Ube­ro­ve us­lu­ge pla­ni­ra an­ga­ži­ra­ti split­ski po­du­zet­nik An­te Na­kić, ko­ji je ovih da­na ogla­sio po­tra­gu za rad­ni­ci­ma. Nje­go­va tvrt­ka Pri­je­voz Na­kić naj­a­vi­la je za­poš­lja­va­nje u Spli­tu, Ši­be­ni­ku i Du­brov­ni­ku. Za sad za nje­ga ra­di 80 vo­za­ča ko­ji ra­de na ugo­vor o ra­du, ugo­vor o do­dat­nom ra­du ili stu­dent­ski ugo­vor.

UBER VAN TRAŽILI SU KORISNICI, GRUPE PRIJATELJA ILI OBITELJI KO­JE TRAŽE RJE­ŠE­NJE ZA ZA­JED­NIČ­KO PUTOVANJE JED­NIM VOZILOM

DUŠKO JARAMAZ/ PIXSELL

Davor Tre­mac, ge­ne­ral­ni di­rek­tor za JI Eu­ro­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.