Ta­li­jan­ski A2A pro­da­je di­oni­ce EPCG-a

Kraj part­ner­stva Skup­šti­na Cr­ne Go­re po­čet­kom ožuj­ka usvo­ji­la je aneks di­oni­čar­skog ugo­vo­ra iz­me­đu dr­ža­ve Cr­ne Go­re i kom­pa­ni­je A2A o dalj­njem uprav­lja­nju Elek­tro­pri­vre­dom

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A po­kre­nu­la je pos­tu­pak pro­da­je svo­jih di­oni­ca u Elek­tro­pri­vre­di Cr­ne Go­re (EPCG), pri­op­ćio je cr­no­gor­ski pre­mi­jer Duško Mar­ko­vić i do­dao da ni­je pri­mje­re­no da u to­me su­dje­lu­je Cr­na Go­ra.

“Mi će­mo če­ka­ti nji­ho­vu od­lu­ku. Ta od­lu­ka mo­ra bi­ti stav­lje­na na­ma na stol ka­ko bi se odre­di­li oko to­ga pri­hva­ća­mo li je ili će­mo mi ući u ot­kup nji­ho­vih di­oni­ca po pra­vu pr­vo­ku­pa“, re­kao je Mar­ko­vić. Skup­šti­na je po­čet­kom ožuj­ka usvo­ji­la aneks di­oni­čar­skog ugo­vo­ra iz­me­đu dr­ža­ve Cr­ne Go­re i kom­pa­ni­je A2A o dalj­njem uprav­lja­nju u EPCGu. Aneks ugo­vo­ra vri­je­di šest mje­se­ci, od­nos­no do 30. sr­p­nja, bu­du­ći da je pos­to­je­ći ugo­vor is­te­kao kra­jem pro­sin­ca 2016.. Anek­som je kom­pa­ni­ji A2A, stra­te­škom part­ne­ru u EPCGu, da­na ko­nač­na pri­li­ka da se iz­jas­ni o na­mje­ri i dalj­njem uprav­lja­nju elek­tro­ener­te get­skom kom­pa­ni­jom. Na pi­ta­nje je li ko­nač­no jas­no da će se ići u grad­nju dru­gog blo­ka Ter­mo­elek­tra­ne ( TE) Pljev­lja, Mar­ko­vić je od­go­vo­rio da je to ra­zvoj­no opre­di­je­lje­nje vla­de ka­da je u pi­ta­nju ener­get­ski sek­tor.

“Još se vo­di di­ja­log iz­me­đu mo­gu­ćih inves­ti­to­ra. Ne mo­gu sa­da re­ći ka­ko će se to za­vr­ši­ti, ali ne odus­ta­je­mo od grad­nje dru­gog blo­ka“, za­klju­čio je Mar­ko­vić. Na pi­ta­nje ima li vla­da rje­še­nja za Že­ljez­ni­cu i Mon­te­ne­gro Air­li­nes (MA), od­go­vo­rio je da cilj iz­vr­š­ne vlas­ti ni­je uvo­đe­nje ste­ča­ja u tim kom­pa­ni­ja­ma.

HRVOJE JELAVIĆ/ PIXSELL

Dr­ža­va ima pra­vo pr­vo­ku­pa di­oni­ca EPCG-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.