ZA TRI GO­DI­NE MO­BIL­NE IGRE ZARAĐIVAT ĆE VI­ŠE NE­GO PC I KONZOLE

SVIJET

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TOMISLAV PILI

Osim što je pri­je­đe­na gra­ni­ca od 100 mi­li­jar­di do­la­ra, Ki­ne je i smi­je­ni­la Ame­ri­ku kao naj­ve­će ga­ming tr­ži­šte

Vi­deo igre na mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma po­naj­vi­še su zas­luž­ne za re­kord­ne pri­ho­de te in­dus­tri­je, a u bli­skoj bu­duć­nos­ti pos­tat će i glav­ni iz­vor pri­ho­da. Ka­ko pi­še Blo­om­berg pre­no­se­ći is­tra­ži­va­nje lon­don­ske tvrt­ke za ula­ga­nja ri­zič­nog ka­pi­ta­la Ato­mi­co, tr­ži­šte vi­deo igara la­ni je vri­je­di­lo 101,1 mi­li­jar­du do­la­ra. Ti­me je po pr­vi pu­ta pre­đe­na gra­ni­ca od sto­ti­nu mi­li­jar­di do­la­ra za­ra­de na igra­ma.

Go­lem us­pjeh Ten­cen­ta

Ka­ko je 2015. na tom tr­ži­štu za­ra­đe­no 91,5 mi­li­jar­di do­la­ra, glo­bal­na “ga­ming” in­dus­tri­ja la­ni je ras­la vi­še od 10 pos­to. No, to ni­je bio je­di­ni ku­ri­ozi­tet ko­ji je iz­nje­dri­la proš­la go- di­na. Na­ime, sa 600 mi­li­ju­na igra­ča Kina je pres­ti­gla SAD kao naj­ve­će tr­ži­šte vi­deo igara na svi­je­tu s vri­jed­noš­ću od 24,6 mi­li­jar­di do­la­ra. Ame­ri­ka vri­je­di “mr­vi­cu” ma­njih 24,1 mi­li­jar­du do­la­ra. Za­nim­lji­vo, ve­lik doprinos rastu i za­uzi­ma­nju pr­vog mjes­ta do­šao je od Appleove trgovine aplikacijama. Na­ime, Kina su­dje­lu­je s 31 pos­to u ukup­nim prihodima od 18 mi­li­jar­di do­la­ra od igara za Appleov ope­ra­tiv­ni sustav iOS. O kak­vom se sko­ku ra­di do­volj­no go­vo­ri po­da­tak da je Kina još 2012. su­dje­lo­va­la sa sve­ga tri pos­to u ukup­nim prihodima od 2,4 mi­li­jar­di do­la- ra. Važ­nost Ki­ne za dalj­nji rast i ra­zvoj glo­bal­ne ga­ming in­dus­tri­je za upu­će­ne pro­ma­tra­če i ni­je iz­ne­na­đe­nje.

Ten­cent Hol­ding naj­ve­ća ki­ne­ska in­ter­net­ska kom­pa­ni­ja po tr­žiš­noj vri­jed­nos­ti i jed­na od 10 naj­ve­ćih svjet­skih teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja iz­lis­ta­nih na bur­zi pos­ti­gla je go­lem us­pjeh svo­je di­vi­zi­je za mo­bil­no igra­nje ko­ja sto­ji iza igre Le­ague of Le­gen­ds te Ho­no­ur of Kin­gs. Za po­to­nju igru ana­li­ti­ča­ri pro­cje­nju­ju da će ove go­di­ne do­ni­je­ti vi­še od po­lo­vi­ce Ten­cen­to­vih pri­ho­da od mo­bil­nih igara. Sa­mo u trav­nju je Ten­cent od igara za­ra­dio 440 mi­li­ju­na do­la­ra.

Za Ki­ne­za ki­ne­ske igre

Taj je po­da­tak po­seb­no zna­ča­jan s ob­zi­rom da je la­ni 93 pos­to nov­ca ko­ji su ki­ne­ski igra­či po­tro­ši­li na kup­nju igara oti­šao do­ma­ćim tvrt­ka­ma. Ame­ri­kan­ci svo­jim kom­pa­ni­ja­ma os­tav­lja­ju 56 pos­to nov­ca ko­ji tro­še na igre, a Eu­rop­lja­ni tek 36 pos­to. Ove go­di­ne glo­bal­na ga­ming in­dus­tri­ja ge­ne­ri­rat će

VE­LIK DOPRINOS RASTU KINESKOG TR­ŽI­ŠTA DO­ŠAO JE OD APPLEOVE TRGOVINE APLIKACIJAMA JER KINA SU­DJE­LU­JE S 31 POS­TO U PRIHODIMA OD IGARA ZA APPLEOV SUSTAV IOS

pri­ho­de od 109 mi­li­jar­di do­la­ra što bi zna­či­lo da će se za­dr­ža­ti pos­to­je­ća sto­pa rasta. Od to­ga će 42 pos­to pri­ho­da do­ći od mo­bil­nih igara.

Me­đu­tim, već do 2020. od igara će se ukup­no za­ra­đi­va­ti 129 mi­li­jar­di do­la­ra, a ta­da će mo­bil­ne igre su­dje­lo­va­ti s 51 pos­to. Ti­me će za­ra­đi­va­ti vi­še ne­go os­ta­le plat­for­me, osob­na ra­ču­na­la i konzole.

FOTOLIA

Mo­bil­nim igra­ma ana­li­ti­ča­ri prog­no­zi­ra­ju svi­je­tlu bu­duć­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.