Ni­jem­ci od tvrt­ki iz re­gi­je že­le jef­ti­ne i kva­li­tet­ne pro­izvo­de

No­vi pos­lo­vi Tvrt­ke iz Sr­bi­je, BiH, Hr­vat­ske, Slo­ve­ni­je, Ma­ke­do­ni­je, Al­ba­ni­je, Ko­so­va i Cr­ne Go­re pred­sta­vi­le se nje­mač­kim part­ne­ri­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Gos­po­dar­stve­ni­ci iz ze­ma­lja Za­pad­nog Bal­ka­na pred­sta­vi­li su u Be­ogra­du svo­je kom­pa­ni­je nje­mač­kim tvrt­ka­ma ko­je su za­in­te­re­si­ra­ne za pos­lo­va­nje s pro­izvo­đa­či­ma iz re­gi­je.

Na jed­nod­nev­nom sku­pu B2B su­dje­lo­va­lo je 50 tvrt­ki iz Sr­bi­je, Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu pred­stav­lja­lo je 36, Hr­vat­sku 21, Slo­ve­ni­ju 20, Ma­ke­do­ni­ju sedam, Al­ba­ni­ju tri tvrt­ke, s Ko­so­va su doš­li pred­stav­ni­ci dvi­je kom­pa­ni­je, a iz Cr­ne Go­re tri po­du­ze­ća.

Pet BiH kom­pa­ni­ja se naš­lo me­đu TOP 7 i to ATT doo (Gor­nji Va­kuf), SIM Tec­h­nik (Ko­tor Va­roš), GAT (San­ski Most), HST CNC Tec­h­nik (Gra­ča­ni­ca) i SIK (Mos­tar). Lju­ban Pa­nić, iz sr­p­ske kom­pa­ni­je Ming, ko­ja pro­da­je če­lič­ne di­je­lo­ve od jed­nog do 120 ki­lo­gra­ma, ka­že da ovo ni­su sas­tan­ci ko­ji od­mah do­vo­de do pos­la, već slu­že za ini­ci­jal­ni kon­takt, na­kon ko­jeg ci­je­nom pos­ta­je­te ili ne pos­ta­je­te za­nim­lji­vi.

“Na­kon to­ga sli­je­di raz­dob­lje od šest mje­se­ci do go­di­nu da­na ka­da nas­to­ji­te uvje­ri­ti nje­mač­kog part­ne­ra da mo­že­te is­pu­ni­te sve ka­da je u pi­ta­nju kva­li­te­ta. To vam, osim no­vog tr­žis­ta, do­no­si i nje­mač­ko iskus­tvo, jer ako ste u sta­nju is­pu­ni­ti uvje­te ko­je od vas tra­ži nje­mač­ki ku­pac, on­da se mo­že­te na­tje­ca­ti s naj­bo­lji­ma u Eu­ro­pi”, ka­že Pa­nić. On do­munj­skoj da­je da je ovo tre­će su­dje­lo­va­nje nje­go­ve kom­pa­ni­je na ovoj ini­ci­ja­ti­vi, a pos­li­je sva­ke je sklop­ljen po­sao. Ni­jem­ce, kao i sve kup­ce, ka­ko na­vo­di, za­ni­ma što ni­ža ci­je­na i do­bra kva­li­te­ta.

Ne­nad Đur­đe­vić, di­rek­tor Sek­to­ra za eko­nom­ske od­no­se s ino­zem­s­tvom Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je, re­kao je da se za su­dje­lo­va­nje pri­ja­vi­lo oko 400 kom­pa­ni­ja iz Za­pad­nog Bal­ka­na, ali da je 142 iz­a­bra­no za sas­ta­nak.

“Na sku­pu su­dje­lu­ju 24 kom­pa­ni­je iz Nje­mač­ke, a raz­li­či­ti su kri­te­ri­ji pre­ma ko­ji­ma su oni bi­ra­li tvrt­ke iz ove re­gi­je s ko­ji­ma će se sas­ta­ti”, objas­nio je Đur­đe­vić. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, or­ga­ni­za­ci­ja tak­vog sku­pa u Be­ogra­du go­vo­ri da pos­to­ji ve­li­ka za­in­te­re­si­ra­nost za pos­lov­nu su­rad­nju i nje­mač­kih i po­du­zet­ni­ka Za­pad­nog Bal­ka­na.

Na­kon kon­fe­ren­ci­ja u Mün­c­he­nu (2015.) i Dort­mun­du (2016.), na ko­ji­ma su BiH kom­pa­ni­je os­tva­ri­le ve­li­ki us­pjeh, ovo je pr­va B2B kon­fe­ren­ci­ja u sklo­pu ini­ci­ja­ti­ve ko­ja je odr­ža­na iz­van Nje­mač­ke. Za­in­te­re­si­ra­ne nje­mač­ke tvrt­ke do­la­ze uglav­nom iz me­ta­lo­pre­ra­đi­vač­kog sek­to­ra, do­bav­ljač­kog sek­to­ra za auto­in­dus­tri­ju, sek­to­ra pre­ra­de i pro­izvod­nje ma­te­ri­ja­la od plas­ti­ke, kao i ma­nji broj tvrt­ki iz elek­tro i elek­tron­skog sek­to­ra.

Na sas­tan­ku su bi­le na­zoč­ne 142 re­gi­nal­ne tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.