Pru­ža­mo pri­li­ku za osob­ni ra­zvoj i kva­li­tet­ni­ju in­te­gra­ci­ju u druš­tvo

Od­go­vor­no pos­lo­va­nje U kri­že­vač­koj He­do­ni vr­hun­ske čo­ko­la­de i pra­li­ne pro­izvo­de oso­be s inva­li­di­te­tom

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

He­do­na je za pro­jekt otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta za oso­be s inva­li­di­te­tom po­kre­nu­la i In­di­ego­go kam­pa­nju ko­ja je u u pr­va 24 sa­ta pri­ku­pi­la vi­še od 60 pos­to iz­no­sa

Udru­ga oso­ba s inva­li­di­te­tom Kri­žev­ci u sklo­pu pro­jek­ta Cho­co­la­te­ria Cris – kri­že­vač­ka čo­ko­la­te­ri­ja 2013. go­di­ne os­no­va­la je so­ci­jal­no po­du­ze­će He­do­na ko­je za­poš­lja­va oso­be s inva­li­di­te­tom. Nji­ho­vi su ra­đe­ni vi­so­kok­va­li­tet­ni kon­di­tor­ski pro­izvo­di, kao što su raz­ne vr­ste čo­ko­la­da i pra­li­na u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne svoj put naš­li i do za­gre­bač­ke Es­pla­na­de i Va­la­mar Ri­vi­je­re, za Pos­lov­ni je dnev­nik ot­kri­la Đur­đi­ca Bo­žić, pro­ku­ris­ti­ca He­do­ne.

Tre­nut­no za­poš­lja­va­ju pet oso­ba s inva­li­di­te­tom i tro­je za­pos­le­ni­ka bez inva­li­di­te­ta. Svjes­ni su, ka­žu, po­te­ško­ća na tr­ži­štu ra­da s ko­ji­ma se oso­be s inva­li­di­te­tom su­sre­ću i da je ve­ći­ni nji­ho­vih za­pos­le­ni­ka po­sao u He­do­ni za­pra­vo pr­vo rad­no iskus­tvo. Ne­ri­jet­ko su iz­dvo­je­ni i iz druš­tve­nog ži­vo­ta, pa je jed­na od mi­si­ja He­do­ne ujed­no i pru­ža­nje pri­li­ke oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom za osob­ni i druš­tve­ni ra­zvoj te omo­gu­ća­va­nje kva­li­tet­ni­je in­te­gra­ci­je u druš­tvo, što u tom po­du­ze­ću sma­tra­ju bit­nim uvje­tom rav­no­prav­nos­ti.

Po­dr­ška udru­ge i gra­da

“Zbog pre­ka­pa­ci­ti­ra­nos­ti nismo u mo­guć­nos­ti ra­di­ti na pro­ši­re­nju asor­ti­ma­na i za­poš­lja­va­nju još dje­lat­ni­ka što nam je jed­na od ključ­nih pre­pre­ka od sa­mih po­če­ta­ka. No, uz po­dr­šku Udru­ge oso­ba s inva­li­di­te­tom Kri­žev­ci, Gra­da Kri­žev­ci i Ko­priv­nič­ko – kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je ra­di­mo na pri­kup­lja­nju sred­sta­va za pre­se­lje­nje u Ra­zvoj­ni cen­tar i Teh­no­lo­ški park Kri­žev­ci u ko­jem smo do­bi­li pros­tor ka­ko bi­smo ri­je­ši­li sva pi­ta­nja tr­ži­šta ko­ja se od nas već sa­da, ai u sko­ri­joj bu­duć­nos­ti bu­du tra­ži­la ka­ko bi se os­tva­ri­la i po­čet­na mi­si­ja i vi­zi­ja otva­ra­nja po­du­ze­ća”, do­da­la je Bo­žić.

Is­ti­če i da us­pr­kos to­me što se He­do­na kao re­la­tiv­no mla­do po­du­ze­će još uvi­jek pro­bi­ja, na tr­ži­štu su po- sta­li pre­poz­nat­lji­vi po kva­li­te­ti i spe­ci­fič­nos­ti­ma asor­ti­ma­na i uklju­či­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom u rad­ne pro­ce­se. Nji­ho­vi se pro­izvo­di mo­gu pro­na­ći u tr­go­vač­kim cen­tri­ma In­ter­s­pa­ra u Za­gre­bu i ne­ko­li­ko trgovina u Kri­žev­ci­ma te su­ve­nir­ni­ca­ma. Su­ra­đu­ju s ho­te­li­ma kao što su Es­pla­na­de Ole­an­der, Va­la­mar Ri­vi­era po ci­je­loj oba­li te Stel­la Me­di­ter­ra­nea, a ni­su ri­jet­kost ni iz­ra­de per­so­na­li­zi­ra­nih na­rudž­bi za kli­jen­te kao što su Pri­vred­na Banka Za­greb, Hep Ops­kr­ba, Freywil­le, Za­gre­bač­ka Banka, Fa­bu­la Cro­ati­ca i broj­ni dru­gi. Đur­đi­ca Bo­žić na­gla­ša­va i da sve unu­tar nji­ho­va po­du­ze­ća funk­ci­oni­ra kao u kru­gu obitelji te da su jed­ni dru­gi­ma ve­li­ka pot­po­ra.

No­vi pros­tor u Teh­no­lo­škom par­ku

“S ob­zi­rom na to da nismo ve­li­ko po­du­ze­će ta se po­dr­ška dos­ta osje­ti i pu­no zna­či za sve nas ko­ji smo uklju­če­ni u ovu za­jed­ni­cu. Dje­lat­ni­ci ko­ji­ma je ovo i pr­vo rad­no iskus­tvo su za­do­volj­ni i uvi­jek se u tom smis­lu još vi­še ak­ti­vi­ra­mo da bi os­ta­li mo­ti­vi­ra­ni za rad i ta­ko i sa­mi se­be una­pri­je­di­li i iz­gra­di­li kao oso­be, što do­sad ni­su bi­li u pri­li­ci”, do­da­la je. Pred He­do­nom je i sko­raš­nje otva­ra­nje pr­vog Cho­co ba­ra u Kri­žev­ci­ma za­miš­lje­nog kao pro­fi­nje­no mjes­to gdje će gos­ti uz re­do­van asor­ti­man mo­ći ku­ša­ti i čo­ko­lad­ne na­pit­ke, po­jes­ti nji­hov ko­lač, pro­ba­ti čo­ko­lad­no pi­vo te ku­pi­ti sve što He­do­na nu­di u pro­daj­nom ki­osku u sklo­pu ba­ra. Za pro­jek­ta otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta za oso­be s inva­li­di­te­tom bi­la je po­kre­nu­ta i In­di­ego­go kam­pa­nja u sklo­pu ko­je je sa­mo u pr­va 24 sa­ta od lan­si­ra­nja pri­kup­lje­no vi­še od 60 pos­to ci­lja­nog iz­no­sa. Ta­ko­đer, ide­ju je po­dr­žao i Grad Kri­žev­ci ko­ji je Cho­co Ba­ru do­di­je­lio pros­tor u no­vo­otvo­re­nom Teh­no­lo­škom par­ku, a ure­đe­nje pros­to­ra osi­gu­ra­no je iz EU fon­do­va.

“Am­bi­jent će bi­ti zbi­lja baj­ko­vit i po­nu­dit će­mo gos­ti­ma pra­vi čo­ko­lad­ni ugo­đaj u što će se sa­mi uvje­ri­ti pri­li­kom otvo­re­nja za ko­je se na­da­mo da će, u skla­du s pla­no­vi­ma, bi­ti sre­di­nom ko­lo­vo­za”, po­ru­či­la je na kra­ju Bo­žić.

DA­MIR ŠPEHAR/PIXSELL

Ve­ći­ni za­pos­le­ni­ka po­sao u He­do­ni je pr­vo rad­no iskus­tvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.