EU re­gu­la­tor kaz­nio Mo­ody’s

Pro­pus­ti u do­dje­li rej­tin­ga

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Eu­rop­ski re­gu­la­tor fi­nan­cij­skih tr­ži­šta kaz­nio je s 1,24 mi­li­ju­na eura me­đu­na­rod­nu agen­ci­ju za do­dje­lu rej­tin­ga Mo­ody’s. Eu­rop­sko nad­zor­no ti­je­lo za vri­jed­nos­ne pa­pi­re i tr­ži­šte ka­pi­ta­la (ESMA) us­t­vr­di­lo je da su nje­mač­ki i bri­tan­ski ogran­ci me­đu­na­rod­ne agen­ci­je za rej­tin­ge Mo­ody’s “iz ne­ma­ra po­či­ni­li dva kr­še­nja pravila agen­ci­je za kreditne agen­ci­je ko­ja se od­no­se na nji­ho­vu jav­nu obja­vu odre­đe­nih rej­tin­ga”, sto­ji u pri­op­će­nju ESMAe, objav­lje­nom u če­t­vr­tak.

Pro­pus­ti se od­no­se na 19 rej­tin­ga objav­lje­nih u raz­dob­lju od lip­nja 2011. i pro­sin­ca 2013. go­di­ne za de­vet me­đu­na­rod­nih ti­je­la, uklju­ču­ju­ći Eu­rop­sku inves­ti­cij­sku ban­ku (EIB), Eu­rop­ski inves­ti­cij­ski fond, Eu­rop­ski sta­bi­li­za­cij­ski me­ha­ni­zam, Eu­rop­ski fond za fi­nan­cij­sku sta­bil­nost te sa­mu Eu­rop­sku uni­ju.

Ka­ko je da­lje obja­vi­la ESMA, agen­ci­ja Mo­ody’s jav­nos­ti je omo­gu­ći­la pre­ma­lo in­for­ma­ci­ja o to­me ka­ko se doš­lo do tak­vih rej­tin­ga, ote­ža­va­ju­ći ula­ga­či­ma da pro­vje­re i ve­ri­fi­ci­ra­ju nji­ho­vu is­prav­nost i po­uz­da­nost. Iz re­gu­la­to­ra do­da­ju da su je­di­ne jav­nos­ti dos­tup­ne in­for­ma­ci­je bi­la pri­op­će­nja za me­di­je.

Iz Mo­ody’sa su obja­vi­li da su pri­mi­li na zna­nje za­ključ­ke ESMAe, is­ka­zu­ju­ći za­do­volj­stvo ti­me što je ci­je­la stvar sa­da za­vr­še­na.

REUTERS

Kaz­na 1,24 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.