To­do­rić im od­go­dio uprav­ljač­ke pro­mje­ne

Dram­ski za­ple­ti Za­hva­lju­ju­ći Agram gru­pi os­tao u NO-u Kon­zu­ma, on­da sam dao os­tav­ku

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Po­vje­re­nik Ram­ljak na upit zna­či li to da To­do­rić još vu­če kon­ce po­ru­čio da no­vi­na­ri sa­mi iz­ve­du za­ključ­ke

Prem­da ni pre­go­vo­ri­vo­ri o no­vom­ne idu kre­di­tu­baš glat­ko,za Agro­kor Agrot­ko,iz kon­ce­na sti­žu no­vi dram­ski­am­ski za­ple­ti ko­ji po­bu­đu­ju ro­je­nje­oje­nje raz­nih pro­ces te­ori­ja,ne­ke res­truk­tu­ri­ra­nja­oda­ke­važ­ne­ali i us­po­ra­va­ju­ko­ra­ke ora­va­ja za,

od­ga­đa­ju­ći u naj­bo­ljem slu­ča­ju, ne­ko­li­ko­ko­li­ko tje­da­na. Naj­no­vi­ji su za­ple­ti aple­ti ve­za­ni Agro­ko­ro­va­uz skup­šti­nu kon­cer­na, Kon­zu­ma­on­zum­pa­na, te još ne­ko­li­ko kom­pa­ni­ja a vr­te se od­bo­ra­oko pro­mje­nai, u dru­gom nad­zor­ni­ha­dom ko­ra­ku, ovaj upra­va­put se kom­pa­ni­ja.po­ka­za­la ni­li­ala Izvo­rom no­vih kom­pli­ka­ci­ja Agram gru­pa­ci­ja Du­brav­kav­ka Gr­gi­ća. S To­do­ri­će­vim kon­cer­nom on­ti­ona ot­pri­je ima ti­jes­ne pos­lov­ne od­no­se,, a da­nas su oni naj­o­či­ti­ji u pri­sut­nos­ti Agra­mo­vih sas­tav­ni­ca u vlas­nič­koj struk­tu­ri vi­še Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja, i to u do­broj mje­ri kao po­s­lje­di­caa “fa­moz­nih re­po aran­žma­adi­oni­ca, na”, ka­ko ih je na­zvao iz­van­red­ni po­vje­re­nik An­te Ram­ljak. Gru­da se ju­čer za­ko­tr­lja­la pro­tiv­lje­njem pred­stav­ni­ka Agra­ma pred­lo­že­noj smje­ni Ivi­ce To­do­ri­ća s mjes­ta pred­sjed­ni­ka NO-a Kon­zu­ma. Ne jed­nom kod nas se zna­lo do­go­di­ti da inves­ti­tor u ne­koj kom­pa­ni­ji pre­uz­me ve­ćin­ski pa­ket a on­da se su­oči s tim da ne može vlas­nič­ku prev­last pres­li­ka­ti i u NO-u sve do re­dov­nog is­te­ka man­da­ta. Jer, za opo­ziv pos­to­je­ćih nad­zor­ni­ka na­še za­kon­ske odred­be pre­dvi­đa­ju da tre­ba 75% gla­so­va, s tim da je za ime­no­va­nja do­volj­na obič­na ve­ći­na (osim ako sta­tu­tom ni­je druk­či­je odre­đe­no). Do­sad su tak­vi pri­mje­ri za­vr­ša­va­li vi­še ili ma­nje pri­gu­še­nim mr­mo­re­nji­ma ula­ga­ča, ali s Agro­ko­rom to do­bi­va dru­gu di­men­zi­ju. Ia­ko sa­me čla­ni­ce Agram gru­pe u Kon­zu­mu, pre­ma SKDD-u, iz­rav­no ne­ma­ju baš 25%, ona je na skup­šti­ni oči­to ima­la blo­ki­ra­ju­ći broj gla­so­va (pret­pos­tav­lja se da im se mo­gu pri­bro­ji­ti još ne­ke vlas­nič­ke po­zi­ci­je, po­put npr. Pri­mor­ske ban­ke ili Auc­to­ra). Ta­ko na sa­moj skup­šti­ni ni­je ni doš­lo do nje­go­va opo­zi­va, već se ko­ji sat kas­ni­je To­do­rić osob­no ogla­sio da­va­njem os­tav­ke. Od no­ve je upra­ve, ka­že, oče­ki­vao da će “provesti sve odluke ve­za­ne uz nje­go­va raz­rje­še­nja sa svih po­zi­ci­ja, u če­mu ni­je osob­no že­lio su­dje­lo­va­ti”, a sa zr­nom pro­vo­ka­ci­je do­dao je da “ni­je mogao pretpostaviti da uprava Agrokora ne može kroz organe upravljanja provesti svoje odluke”.

NISAM MOGAO PRETPOSTAVITI DA UPRAVA AGROKORA NE MOŽE KROZ ORGANE UPRAVLJANJA PROVESTI SVOJE ODLUKE, PIŠE TO­DO­RIĆ

POJEDINE OSOBE NA OVAKVIM SITNIM EKSCESIMA ISKAZUJU SVOJE STVARNE MOTIVE Mar­ti­na Da­lić pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de

U POSJED DIONICA KON­ZU­MA AGROLAGUNE, BELJA, VUPIKA

I ZVIJEZDE, AGRAM JE DOŠAO SLIJEDOM TZV. RE­PO UGOVORA NE­KO­LI­KO MJE­SE­CI PRIJE LEX AGROKORA

U NEDOSTATKU KOMUNIKACIJE OD STRANE IZVANREDNE UPRAVEA, GLASALI SMO U CILJU ZAŠTITE NAŠIH I INTERESA DRUŠTVA Ivan Kri­vi­čić Agram Invest

Akad već “ni­je us­pje­la ri­je­ši­ti si­tu­aci­ju s jed­nim od du­go­go­diš­njih pos­lov­nih part­ne­ra Agrokora, ia­ko ima i mo­guć­nost i od­go­vor­nost za to, pod­nio sam os­tav­ku na mjes­to pred­sjed­ni­ka NO Kon­zu­ma”.

Skup­štin­ska epi­zo­da dje­lo­va­la je za­vje­re­nič­ki i po­vje­re­ni­ku Ram­lja­ku i pot­pred­sjed­ni­ci Vla­de Mar­ti­ni Da­lić ko­ji su Agra­mov po­tez pro­ko­men­ti­ra­li “ra­zot­kri­va­njem raz­li­či­tih su­di­oni­ka u ovom pro­ce­su”. Po­je­din­ci po­ka­zu­ju motive i stvarne na­mje­re, rek­la je Da­lić, dok je Ram­ljak na upit no­vi­na­ra zna­či li to da To­do­rić još vu­če kon­ce po­ru­čio da sa­mi za­klju­če. Sa­mom či­nje­ni­com da će tek za ko­ji tje­dan mo­ći sa­zva­ti sjed­ni­cu (no­vog) NOa na ko­joj bi pro­mi­je­ni­li Upra­vu Kon­zu­ma, ovi su do­ga­đa­ji us­po­ri­li pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja. Ivan Kri­vi­čić iz Agram Inves­ta, me­đu­tim, ka­že ka­ko su gla­so­va­li pro­tiv opo­zi­va “ra­di zaštite interesa druš- tva kao i vlas­ti­tih interesa”. To, ka­že, ne­ma ve­ze s oso­ba­ma, a kao po­t­vr­du na­vo­di da su na skup­šti­ni Agrolagune (gdje su slijedom re­po aran­žma­na doš­li u po­zi­ci­ju ve­ćin­skog di­oni­ča­ra) glasali za opo­ziv svih čla­no­va NO, pa i To­do­ri­ća. Na kra­ju da­na o sve­mu se opet ogla­si­la i iz­van­red­na Uprava Agrokora.

Na­ve­li su ka­ko je u po­pod­nev­nim sa­ti­ma odr­ža­na još jed­na skup­šti­na na ko­joj je Agram “po­t­vr­dio svoje dje­lo­va­nje su­prot­no in­te­re­si­ma Agro­ko­ro­vih dru­šta­va u ko­ji­ma su ne­dav­no pos­ta­li di­oni­ča­ri”. Na Skup­šti­ni Agrolagune da­li su pro­tu­pri­jed­log Agro­ko­ro­vu pri­jed­lo­gu na ime­no­va­nje čla­no­va NOa te su ime­no­va­li svo­ja tri čla­na NOa.

U posjed dionica Kon­zu­ma te ve­ćin­skog pa­ke­ta Agrolagune, ali i udje­la u Be­lju, Vu­pi­ku i Zvi­jez­di, gru­pa­ci­ja Agram doš­la je ne­ko­li­ko mje­se­ci prije ak­ti­vi­ra­nja lex Agrokora, i to pu­tem tzv. re­po ugovora pot­pi­sa­nih s biv­šom upra­vom Agrokora. Iz­van­red­na uprava is­ti­če ka­ko je po­vje­re­nik Ram­ljak u pr­vim tjed­ni­ma izvanredne upra­ve odr­žao sas­ta­nak s gos­po­di­nom Du­brav­kom Gr­gi­ćem, na ko­jem je do­go­vo­re­no da će Agram u svim druš­tvi­ma Agrokora u ko­ji­ma je ste­kao suv­las­niš­tvo te­me­ljem re­po ugovora gla­so­va­ti za­jed­no s Agro­ko­rom, u naj­bo­ljim in­te­re­si­ma tih dru­šta­va.

Do­go­vo­re­no je, ka­žu, i pot­pi­si­va­nje pro­me­mo­ri­je o tom do­go­vo­ru, no nak­nad­no su pred­stav­ni­ci Agra­ma ta­kav do­ku­ment od­bi­li pot­pi­sa­ti. Ko­mu­ni­ka­ci­ja s Agra­mom ko­ja je us­pos­tav­lje­na od strane iz­van- red­ne upra­ve ta­ko je pre­ki­nu­ta, a iz­van­red­na uprava je pu­tem ju­če­raš­njeg pri­op­će­nja još jed­nom po­zva­la ‘agra­mov­ce’ da se u bu­duć­nos­ti suz­dr­že od od­lu­ka ko­je us­po­ra­va­ju i ote­ža­va­ju uprav­lja­nje u Agro­ko­ro­vim druš­tvi­ma. Us­put su im po­ru­či­li i da “u ko­nač­ni­ci ne mo­gu omes­ti pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja ko­ji ide da­lje svo­jim ti­je­kom”. Iz­van­red­na uprava ot­kri­la je i da je Ivi­ca To­do­rić svo­ju in­for­ma­ci­ju o os­tav­ci u NOi­ma Kon­zu­ma i Agrolagune “ko­je je pot­pi­sao pod ve­li­kim pri­ti­skom jav­nos­ti i me­di­ja”, me­di­ji­ma pos­lao prije ne­go što ju je bio pot­pi­sao. A slu­ča­ju Agrok­la­gu­ne bi­lo je to na­kon što je već bio opo­zvan. Još ju­čer je pak od­bi­jao pot­pi­sa­ti os­tav­ku na mjes­to čla­na i pred­sjed­ni­ka NOa Belja, uz po­ru­ku da će to uči­ni­ti ako ga za da­nas za­ka­za­na skup­šti­na ne us­pi­je opo­zva­ti. Bit će to još je­dan test i za Agram, ko­ji je od­ne­dav­no i u Be­lju zna­ča­jan ma­njin­ski di­oni­čar.

ROBERT ANIĆ/ PIXSELL

Ivi­ca To­do­rić

PETAR GLEBOV PIXSELL

Mar­ti­na da­lić tvr­di da je ri­ječ o 'ra­zot­kri­va­nju su­di­oni­ka u ovom pro­ce­su', a šef Agram Inves­ta bra­ni svoj po­tez

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.