Obvez­ni­ce se pro­da­ju, tra­že se ure­di i skla­di­šta za naj­am

Po­tra­ga za pri­no­si­ma Glo­bal­ni fon­do­vi sve vi­še ula­žu u ko­mer­ci­jal­ne ne­kret­ni­ne

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

AMERIKA JE NAJATRAKTIVNIJA ZA ULA­GA­NJA, BOLJE SU OCIJENJENA I RASTUĆA TR­ŽI­ŠTA, A U EU­RO­PI NAJ­VI­ŠE GLAVOBOLJE ZADAJE BRITANIJA

Zbog pre­ni­skih pri­no­sa na obvez­ni­ce ve­li­ki ulagači la­ni su os­tva­ri­li pro­sječ­no 2 pos­to ni­ži pri­nos od za­cr­ta­nog

Ve­li­ki dr­žav­ni inves­ti­cij­ski, ali i mi­ro­vin­ski fon­do­vi sve se vi­še okre­ću ula­ga­nji­ma u ne­kret­ni­ne umjes­to u obvez­ni­ce ko­je su im zbog (pre)ni­skih pri­no­sa la­ni do­ni­je­le lo­ši­je re­zul­ta­te od oče­ki­va­nih. Ka­ko sto­ji u go­diš­njem is­tra­ži­va­nju inves­ti­cij­ske ku­će Inves­co objav­lje­nom u po­ne­dje­ljak, ve­li­ki ins­ti­tu­ci­onal­ni inves­ti­to­ri “pro­ma­ši­li” su la­ni oče­ki­va­ni pri­nos za dva pos­to. Is­tra­ži­va­nje se te­me­lji­lo na an­ke­ti me­đu 97 ve­li­kih fon­do­va čija ukup­na imo­vi­na pod uprav­lja­njem pre­la­zi 12 bi­li­ju­na do­la­ra.

Tra­že se ure­di i skla­di­šta

Inves­ti­cij­ski dr­žav­ni fon­do­vi, ka­ko ih de­fi­ni­ra Inves­co, a ko­ji ima­ju du­ži vre­men­ski ho­ri­zont ula­ga­nja te vi­še oče­ki­va­ne pri­no­se os­tva­ri­li su lo­ši­ji re­zul­tat za 3,7 pos­tot­na bo­da. “Ra­zvoj­ni fon­do­vi”, ko­ji bi tre­ba­li po­tak­nu­ti rast do­ma­ćeg gos­po­dar­stva, os­ta­li su “krat­ki” za 3,1 pos­tot­ni bod. Vla­de ta­ko­đer upla­ću­ju ma­nje u fon­do­ve ti­je­kom ove go­di­ne u pro­sje­ku pet pos­to imo­vi­ne pod uprav­lja­njem, na­su­prot osam pos­to u 2015. go­di­ni.

Sve je to re­zul­ti­ra­lo da inves­ti­to­ri tra­že imo­vi­nu ko­ja do­no­si vi­še pri­no­se, po­put ne­kret­ni­na, po­seb­no ured­skih pros­to­ra u pos­lov­nim sre­di­šti­ma ve­li­kih gra­do­va ili ko­mer­ci­jal­nih ne­kret­ni­na. Na­ime, dvi- je tre­ći­ne is­pi­ta­ni­ka iz­ja­vi­lo je da je ti­je­kom proš­le go­di­ne ulo­ži­lo u ne­kret­ni­ne, a 46 pos­to tvr­di da će ulo­ži­ti i ove go­di­ne. Naj­vi­še se tra­že ne­kret­ni­ne na “si­gur­nim” tr­ži­šti­ma, po­put Sje­ver­ne Ame­ri­ke i za­pad­ne Eu­ro­pe. Alex Mil­lar, di­rek­tor za fon­do­ve u EMEA re­gi­ji (Eu­ro­pa, Bli­ski is­tok i Afri­ka) u Inves­cu, po­jaš­nja­va ka­ko su ne­kret­ni­ne atrak­tiv­ne za fon­do­ve jer ge­ne­ri­ra­ju pri­hod u obli­ku ren­ti, što je ko­ris­no ob­zi­rom na ma­nje upla­te ko­je do­la­ze od na­ci­onal­nih vla­da.

Najatraktivnija je Amerika

Gle­da­no po atrak­tiv­nos­ti po­je­di­nih re­gi­ja za ula­ga­nje, neo­vis­no o inves­ti­cij­skoj kla­si, za inves­ti­to­re je i da­lje naj­a­trak­tiv­ni­je ula­ga­ti u Sje­ver­noj Ame­ri­ci. Ta­moš­nja tr­ži­šta ka­pi­ta­la do­bi­la su osam od 10 bo­do­va. Alex Mil­lar na­gla­sio je ka­ko su glavni po­kre­ta­či atrak­tiv­nos­ti ame­rič­kih bur­zi rast ka­mat­nih sto­pa, pa po­rez­na re­for­ma ko­ja ide na ru­ku pos­lov­nom svi­je­tu te po­ten­ci­jal­no ula­ga­nje u in­fras­truk­tu­ru što je obe­ćao pred­sjed­nik Do­nald Trump.

Rastuća tr­ži­šta ta­ko­đer su bolje ocijenjena, sa 5,7 bo­do­va na­su­prot 5,2 bo­da do­bi­ve­nih la­ni. Me­đu­tim, dok su Ru­si­ja, Kina i In­di­ja oci­je­nje­ni bolje, Bra­zil je pao sa 5,6 na 5,4 bo­do­va. U Eu­ro­pi inves­ti­to­ri­ma naj­vi­še “glavobolje” iz­a­zi­va Ve­li­ka Britanija i nje­zin iz­la­zak iz Europ­ske uni­je. U Inves­cu tvr­de ka­ko inves­ti­to­ri do­vo­de u pi­ta­nje bu­duć­nost Bri­ta­ni­je kao inves­ti­cij­skog sre­di­šta zbog ne­si­gur­nos­ti oko ca­rin­ske po­li­ti­ke i pris­tu­pa tr­ži­štu. Britanija je pre­tr­pje­la i naj­ve­ći pad u ocje­ni atrak­tiv­nos­ti, sa 7,5 bo­do­va pa­la je na 5,5 bo­do­va.

FOTOLIA

Dvi­je tre­ći­ne od 97 an­ke­ti­ra­nih fon­do­va la­ni je ulo­ži­lo u ne­kret­ni­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.