BUDUĆI RAPSKI GIRANDELLA MARO RESORT POSTAJE KINDERHOTEL

Valamar Ri­vi­era Ho­tel Girandella Maro Resort 5* otva­ra se za se­zo­nu 2018.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Valamar Ri­vi­era obja­vi­la je da je uš­la u aus­trij­ski pres­tiž­ni la­nac Kin­der­ho­tels, s ho­te­lom Valamar Girandella Maro Resort 5* u Rap­cu či­je otvo­re­nje se pla­ni­ra za se­zo­nu 2018. Kin­der­ho­tels Eu­ro­pa je mar­ke­tin­ško udru­že­nje ko­je pod aus­trij­skim bren­dom Kin­der­ho­tels okup­lja pre­mi­um obi­telj­ske ho­te­le vi­so­ke kva­li­te­te.

“Valamar ri­vi­era ti­me je do­bi­la do­dat­no priz­na­nje ula­ga­nja u kva­li­te­tu i ra­zvoj por­t­fe­lja u seg­men­tu od­mo­riš­nog tu­riz­ma us­mje­re­nog obi­te­lji­ma s dje­com.

Su­rad­nja Va­la­ma­ra s Kin­der­ho­tels Eu­ro­pa omo­gu­ćit će bren­di­ra­nje ho­te­la Valamar Girandella Maro Resort”, po­jaš­nja­va­ju u kom­pa­ni­ji ko­ja će u des­ti­na­ci­ji Ra­bac ulo­ži­ti oko po­la milijarde ku­na. Na­ime, ovog tjed­na Valamar Ri­vi­era u Rap­cu sve­ča­no otva­ra naj­ve­ću ovo­go­diš­nju inves­ti­ci­ju u hr­vat­skom tu­riz­mu, lje­to­va­li­šta Valamar Girandella Resort 4*/5* i Fa­mily Li­fe Bel­le­vue Resort 4*, ko­ja će re­po­zi­ci­oni­ra­ti Ra­bac u vo­de­ću od­mo­riš­nu des­ti­na­ci­ju vi­so­ke ka­te­go­ri­je, is­ti­ču u kom­pa­ni­ji.

Uz no­ve inves­ti­ci­je plan je otvo­ri­ti vi­še od 300 no­vih rad­nih mjes­ta, što će po­tak­nu­ti i gos­po­dar­ski ra­zvoj lo­kal­ne za­jed­ni­ce, is­ti­ču. Ina­če, u Hr­vat­skoj će Gi­ran­del­l­la Maro bi­ti tre­ći ho­tel ove vr­ste, oz­na­ku Kin­der­ho­tels no­se Ma­is­trin dje­čji Ho­tel Ama­rin ko­ji no­si mak­si­mal­nih pet smje­ška (ra­zi­ne oprem­lje­nos­ti) te Ho­tel Ves­pe­ra ko­ji pos­lu­je u sas­ta­vu lo­šinj­ske Ja­dran­ke i ima če­ti­ri smje­ška. U Eu­ro­pi pos­lu­je 50 ho­te­la s oz­na­kom Kin­der­ho­tels, i to u Aus­tri­ji, Nje­mač­koj, Ita­li­ji i Por­tu­ga­lu.

PD

Priz­na­nje Va­la­ma­ru za od­mo­riš­ni tu­ri­zam us­mje­ren obi­te­lji­ma s dje­com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.