‘GDPR LANSIRA ULA­GA­NJA U MARKETING’

Mar­tech re­vo­lu­ci­ja Po­du­zet­nik ko­ji je u Hr­vat­sku do­veo Go­ogle gra­bi na­pri­jed na kri­li­ma auto­ma­ti­za­ci­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

U 2018. MAR­TECH SEGMENT RAST ĆE NAM 50% I ČINITI BAREM 1/3 PRIHODA Petar Pa­vić Star di­gi­tal

Nu­žda auto­ma­ti­za­ci­je mar­ke­tin­ga i pri­jet­nja GDPR kaz­na­ma po­tak­nu­li val inves­ti­ci­ja u marketing

Čo­vjek ko­ji je Go­ogle do­veo u Hr­vat­sku i zbog kojeg internetski div od lje­ta 2009. u Za­gre­bu ima sje­di­šte za ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu, Hra­bren Suk­na­ić, po­no­vo je u ak­ci­ji. Ovo­ga pu­ta pro­na­šao je dru­gog ame­rič­kog part­ne­ra, kor­po­ra­ci­ju Te­ali­um te, umjes­to ogla­ša­va­nja na Go­ogleu, pri­li­ku za rast biz­ni­sa s di­gi­tal­nim mar­ke­tin­gom u Hr­vat­skoj i re­gi­ji vi­di u pri­mje­ni GDPR-a.

Sa­mo­za­taj­ni Suk­na­ić biz­nis ra­zvi­ja s pos­lov­nim part­ne­rom Pe­trom Pa­vi­ćem kroz za­jed­nič­ku tvrt­ku Star di­gi­tal. Pa­vić, ko­ji ka­že da je svjes­tan da je ve­ći­na tvrt­ki no­vu EU re­gu­la­ti­vu po ko­joj će osob­ni po­da­ci od 24. svib­nja idu- će go­di­ne i for­mal­no pos­ta­ti osob­na imo­vi­na, zbog stra­ha od kaz­ni ko­je se pe­nju i do 20 mi­li­ju­na eura, do­če­ka­lo na vi­le, is­ti­če da je za mar­ke­tin­ške agen­ci­je to pak po­če­tak no­vog zlat­nog raz­dob­lja. On ga opi­su­je kao uz­let mar­tec­ha: tvrt­ki ko­je nu­de rje­še­nja za auto­ma­ti­za­ci­ju mar­ke­tin­ga i pro­da­je.

“Di­gi­tal­ni ka­na­li su da­nas vr­lo slo­že­ni, a čes­to ni­su po­ve­za­ni pa ima­mo pa­ra­doks - pri­kup­lja­mo mno­go po­da­ta­ka, ima­mo mno­go di­gi­tal­nih ala­ta, ali za­pra­vo ne­dos­ta­je učin­ko­vi­tos­ti, jer su svi po­da­ci u svim tim ka­na­li­ma ne­po­ve­za­ni”, ka­že Pa­vić.

Po­jaš­nja­va da će GDPR ubr­za­ti auto­ma­ti­za­ci­ju mar­ke­tin­ga, dak­le rast mar­tec­ha, jer će sva­kom po­dat­ku ko­ji se skup­lja do­da­ti opip­ljiv tro­šak. “U mar­ke­tin­gu to zna­či da će­mo do­ži­vje­ti re­vo­lu­ci­ju te na­kon re­vo­lu­ci­ja u IT-u i one u fin­tec­hu, idu­ća ve­li­ka re­vo­lu­ci­ja do­go­dit će se u mar­ke­tin­gu, tj. mar­tec­hu”, ka­že Pa­vić. Pre­ma pro­cje­ni za­gre­bač­ke IT tvrt­ke Al­fa­tec, ko­ja se tr­žiš­no tak­mi­ći s ame­rič­kim Te­ali­umom, u Hr­vat­skoj vi­še od 60 ti­su­ća biz­ni­sa mo­ra se pri­la­go­di­ti GDPR-u. Ta pri­la­god­ba ne­će bi­ti u obli­ku no­vih us­lu­ga već no­vih pro­izvo­da, uglav­nom sof­tve­ra. Gart­ner je još la­ni naj­a­vio da u 2017. go­di­ni oče­ku­je da će di­rek­to­ri mar­ke­tin­ga po­če­ti inves­ti­ra­ti u sof­tver i op­će­ni­to IT vi­še od di­rek­to­ra ITa. Suk­na­ić i Pa­vić sto­ga svo­ju tvrt­ku Star di­gi­tal po­zi­ci­oni­ra­ju kao teh­no­lo­škog sa­vjet­ni­ka pos­to­je­ćim mar­ke­tin­škim agen­ci­ja­ma i kli­jen­ti­ma. Pa­ze da im bu­du part­ne­ri, a ne kon­ku­ren­ci­ja. Slič­no kao i IT tvrt­ke s tom raz­li­kom da du­bin­ski poz­na­ju po­tre­be mar­ke­tin­ških struč­nja­ka. Pre­ma Fi­ni, Star di­gi­tal je u 2015. imao pri­hod od 4,18 mi­li­ju­na ku­na i ne­to do­bit od 262,7 ti­su­ća ku­na.

“Prije dvi­je go­di­ne nam je to bio za­ne­ma­riv dio pos­lo­va­nja, dok 2018. pro­cje­nju­je­mo da će na ba­zi mar­tech us­lu­ga i pro­izvo­da tvrt­ka ras­ti i do 50%, a to činiti barem tre­ći­nu prihoda”, za­klju­ču­je Pa­vić.

IGOR ŠOBAN/PIXSELL

Petar Pa­vić pos­lov­ni je part­ner Hra­bre­na Suk­na­ića u tvrt­ki Star di­gi­tal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.