Po­ziv za­in­te­re­si­ra­ni­ma za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju Pe­tro­ke­mi­je

Stra­te­ški part­ner Ku­tin­skoj tvrt­ki nas­ta­vak res­truk­tu­ri­ra­nja po­du­pr­tog jam­s­tvi­ma dr­ža­ve od 350 mil. ku­na uvje­to­van pri­va­ti­za­ci­jom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pe­tro­ke­mi­ja do 19. lipnja dr­ži otvo­ren po­ziv na is­ka­zi­va­nje interesa za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju tvrt­ke. Taj ko­rak pred­sjed­nik Upra­ve Đu­ro Po­pi­jač vi­di nas­tav­kom za­po­če­tog pos­tup­ka res­truk­tu­ri­ra­nja Pe­tro­ke­mi­je, ko­je je Vla­da po­du­pr­la i ne­dav­nim osi­gu­ra­njem du­go­roč­nog kre­di­ta kod HBORa i krat­ko­roč­nog kod Er­ste&Ste­ier­mar­kis­c­he ban­ke u ukup­nom iz­no­su od 350 mil. ku­na. Do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja tvrt­ke uvjet je tog aran­žma­na, a dalj­nji pro­ces bi­ti će de­ter­mi­ni­ra­ni in­te­re­som po­ten­ci­jal­nih ula­ga­ča. Na­jav­lji­va­no je iz vla­di­nih re­do­va da dr­ža­va že­li u Pe­tro­ke­mi­ji i na­kon pro­na­la­ska stra­te­škog part­ne­ra za­dr­ža­ti kon­trol­ni pa­ket dionica, no sam na­čin i pro­po­zi­ci­je pos­tup­ka ut­vr­dit će se na­kon sni­ma­nja interesa tr­ži­šta. Pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja če­ka se iz Ku­ti­ne već pu­nih go­di­nu da­na, a nje­go­vo do­no­še­nje za­tra­že­no je i ra­di Bruxel­le­sa i da­va­nja dr­žav­nih pot­po­ra tvrt- ka­ma u te­ško­ća­ma. No, ia­ko je pro­gram pri­prem­ljen, ko­na­čan pri­jed­log bi­ti će upu­ćen EK na­kon što se ut­vr­di in­te­res pri­vat­nih ula­ga­ča za ula­ga­nje u ovog pro­izvo­đa­ča. Do­sad je kao glavni kan­di­dat slo­vio PPD, ko­ji je u ra­ni­jem po­ku­ša­ju do­ka­pi­ta­li­za­ci­je Pe­tro­ke­mi­je nu­dio pre­tva­ra­nje svo­jih po­tra­ži­va­nja u vlas­nič­ki udjel, ali je po­nu­da kra­jem 2016. is­tek­la i ni­je pri­hva­će­na.

NEOBVEZUJUĆE PO­NU­DE SE PRIMAJU DO 19. LIPNJA, GLAVNI INTERESENT JE PPD

BORIS ŠČITAR/PIX

Tvor­ni­ci po­tre­ban pri­vat­ni ula­gač

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.