‘HNB ne su­dje­lu­je u kre­di­tu Agro­ko­ru’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Gu­ver­ner Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke Boris Vuj­čić po­ru­čio je u po­ne­dje­ljak s Du­bro­vač­ke eko­nom­ske kon­fe­ren­ci­je da Hr­vat­skoj ni pri­bliž­no ne pri­je­ti re­ce­si­ja zbog Agrokora te da HNB ni­je uklju­čen u no­vo kre­dit­no rje­še­nje za po­sr­nu­li kon­cern. Gu­ver­ner pr­ve ne­ga­tiv­ne va­lo­ve kri­ze u Agro­ko­ru oče­ku­je u dru­gom kvar­ta­lu go­di­ne, po­no­viv­ši ra­ni­ju ocje­nu da će utje­caj na rast BDPa bi­ti ne­ga­ti­van, ali umje­re­no. O no­vom kre­di­tu o ko­jem se pre­go­va­ra za fi­nan­ci­ra­nje nas­tav­ka pos­lo­va­nja kon­cer­na, Vuj­čić je re­kao da sre­diš­nja ban­ka u aran­žman ni­je uklju­če­na.

“To je stvar ru­ko­vod­stva Agrokora ko­je sad raz­go­va­ra s ban­ka­ma te os­ta­lim po­ten­ci­jal­nim vje­rov­ni­ci­ma ko­ji bi mo­gli taj kre­dit osi­gu­ra­ti. S ob­zi­rom na tre­nu­tač­nu si­tu­aci­ju u Agro­ko­ru to bi tre­bao bi­ti zad­nji kre­dit”, re­kao je u Du­brov­ni­ku.

Na pi­ta­nje no­vi­na­ra sno­si li HNB dio od­go­vor­nos­ti za si­tu­aci­ju u Agro­ko­ru, gu­ver­ner je uz­vra­tio ri­je­či­ma da je si­tu­aci­ja upra­vo su­prot­na. “U ovu kri­zu smo uš­li sa sma­nje­nom iz­lo­že­noš­ću do­ma­ćeg ban­kov­nog sus­ta­va pa ta­ko ni even­tu­al­ni vr­lo ne­ga­tiv­ni ras­plet do­ga­đa­ja ne može ugro­zi­ti fi­nan­cij­sku sta­bil­nost. Ban­kov­ni sus­tav os­tat će sta­bi­lan jer ni­jed­na od sis­tem­ski važ­nih ba­na­ka ne­će bi­ti ugro­že­na”, ka­zao je.

Me­đu­na­rod­na Du­bro­vač­ka eko­nom­ska kon­fe­ren­ci­ja u or­ga­ni­za­ci­ji HNBa odr­ža­va se 23. put, a okup­lja do­ma­će i strane znans­tve­ni­ke te fi­nan­ci­ja­še. Te­me su po­sve­će­ne mo­ne­tar­noj po­li­ti­ci, ve­zi ljud­skog ka­pi­ta­la i ras­ta u CEE, ali i u Hr­vat­skoj ak­tu­al­nom pi­ta­nju neo­vis­nos­ti sre­diš­njih ba­na­ka.

DUŠKO MARUŠIĆ/PIXSELL

Vuj­čić dr­ži da zem­lji “ni pri­bliž­no ne pri­je­ti re­ce­si­ja zbog kon­cer­na”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.