Da­lić pro­tiv fa­vo­ri­zi­ra­nja, spre­ma ‘mam­ce’ za ula­ga­če

Inves­ti­ra­nje Tvrt­ke se ža­le na tro­most i po­re­ze, za­zi­va­ju olak­ši­ce za ne­ke sek­to­re

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Sve europ­ske zem­lje na­tje­ču se ka­ko bi pri­vuk­li na­ša ula­ga­nja, dok se Hr­vat­ska sla­bo pro­bi­ja na toj ljes­tvi­ci, ka­že čel­ni­ca Phi­lip Mor­ri­sa

Ka­ko bi po­tak­nu­la ula­ga­nja u IT sek­tor Ru­munj­ska ga je is­klju­či­la od pla­ća­nja po­re­za na do­ho­dak, a po­seb­ne olak­ši­ce uve­la je i za ula­ga­nja u R&D. Za­hva­lju­ju­ći to­mu po­kre­nu­la je ži­vot u tim za bu­duć­nost važ­nim in­dus­tri­ja­ma. U Hr­vat­skoj je do­sad prev­la­da­vao jed­nak po­rez­ni tret­man svih sek­to­ra, a su­de­ći pre­ma od­go­vo­ru pot­pred­sjed­ni­ce Vla­de i mi­nis­tri­ce gos­po­dar­stva Mar­ti­ne Da­lić na sku­pu Udru­že­nja stra­nih ula­ga­ča u Hr­vat­skoj i kon­zul­tant­ske ku­će De­lo­it­te “Naj­bo­lje prak­se priv­la­če­nja stra­nih ula­ga­nja sred­nje i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe”, ma­lo je iz­gled­no da će se taj pris­tup sko­ro mi- je­nja­ti. “Fa­vo­ri­zi­ra­nje jed­nog sek­to­ra može ima­ti i po­zi­tiv­ne, ali i ne­ga­tiv­ne efek­te de­mo­ti­vi­ra­ju­ći ne­ke dru­ge pro­izvod­nje. Pu­no je važ­ni­je raz­miš­lja­ti o po­bolj­ša­nju ukup­nih uvje­ta pos­lo­va­nja za sve gos­po­dar­stve­ni­ke, ali i pos­ta­vi­ti pi­ta­nje za­što su u Hr­vat­skoj po­re­zi ta­ko vi­so­ki, što pla­ća­mo nji­ma i je­smo li sprem­ni kao druš­tvo odre­ći se di­je­la be­ne­fi­ci­ja ko­je ima­mo u zdrav­s­tve­nom, mi­ro­vin­skom sus­ta­vu ko­ji se fi­nan­ci­ra­ju tak­vim po­re­zi­ma”, is­tak­nu­la je Da­lić.

Što se spre­ma...

Naj­ve­ći iz­a­zov po njoj je us­pos­ta­vi­ti kon­ti­nu­itet po­li­ti­ke i pre­ki­nu­ti prak­su “stop and go” po­li­ti­ke sa sva­kom no­vom vlas­ti. Tre­nut­no se, ka­že, ra­di na elek­tron­skoj mre­ži pri­tuž­bi ula­ga­ča, a me­đu mje­ra­ma ko­je će po­bolj­ša­ti kli­mu mi­nis­tri­ca is­ti­če no­vi za­kon o uprav­lja­nju i na­gra­đi­va­nju u dr­žav­nim služ­ba­ma, ko­ji bi tre­bao bi­ti do­ne­sen do kra­ja go­di­ne i uveo bi ve­ću za­in­te­re­si­ra­nos­ti ad­mi­nis­tra­ci­je da bu­de na dis­po­zi­ci­ji ko­ris­ni­ci­ma. Po­ti­caj­ni­je okru­že­nje za ino­va­ci­je i is­tra­ži­va­nja Da­lić naj­av­lju­je s no­vim za­kon­skim ok­vi­rom ko­ji bi tre­bao bi­ti usvo­jen kroz go­di­nu da­na, a nji­me se na­mje­ra­va po­ti­ca­je za R&D vra­ti­ti na ona ko­ja se ra­de u pos­lov­noj za­jed­ni­ci, umjes­to u aka­dem­skoj. Naj­av­lju­je da bi do jeseni tre­bao zaživjeti internetski servis pu­tem kojeg bi gospodarstvenici mo­gli prijavljivati birokratske zapreke s ko­ji­ma se susreću. Me­na­dže­ri ve­li­kih kom­pa­ni­ja slož­ni su oko pro­ble­ma manj­ka do­brih rad­ni­ka, kao i važ­nos­ti po­li­tič­ke sta­bil­nos­ti, a pred­sjed­nik FICa i pred­sjed­nik upra­ve Si­emen­sa Mla­den Fo­gec is­ti­če i važ­nost da se ne vo­di bri­gu sa­mo o priv­la­če­nju no­vih, ne­go i o “sta­rim” inves­ti­to­ri­ma ko­ji pos­lu­ju i za­poš­lja­va­ju u Hr­vat­skoj.

Sla­be toč­ke

Ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca Phi­lip Mor­ri­sa ZG Ani­ta Le­ti­ca upo­zo­ra­va na spo­rost Hr­vat­ske u dje­lo­va­nju. Osje­ti­li su to u pro­mje­na­ma za­ko­na o du­han­skim pro­izvo­di­ma, ko­je se uve­lo kas­ni­je i stro­že ne­go je ut­vr­đe­no di­rek­ti­vom EU. Is­ti­če i da ta kom­pa­ni­ja ima ve­li­ka ula­ga­nja, ne sa­mo u pos­to­je­će pro­izvo­de, ne­go tre­nut­no ide i ka ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ji pro­izvo­da no­ve ge­ne­ra­ci­je s ma­nje štet­nim dje­lo­va­njem, a sve europ­ske zem­lje na­tje­ču se pri­vu­ći ih, dok se Hr­vat­ska sla­bo pro­bi­ja na nji­ho­vu ljes­tvi­cu.

U slu­ča­ju Pli­ve Mi­ha­el Fur­jan sla­bom toč­kom iz­dva­ja po­rez­no op­te­re­će­nje, ko­je je i na­kon re­for­me sta­lo pre­vi­so­ko, dok Dra­že­na Nim­če­vi­ća iz De­lo­it­tea bri­ne još pri­su­tan strah vlas­ti od po­rez­nih re­for­mi, prem­da se, ka­že, vi­di po­zi­ti­van efekt kad se sma­nje da­va­nja. Ma­rin­ko Do­šen iz Ad Plas­ti­ka do­brim pri­mje­rom iz­dva­ja Slo­vač­ku, ko­ja vri­jed­nim investicijama ko­je do­no­se vi­še od mi­li­jar­du eura, osi­gu­ra­va pov­la­šten sta­tus. Sve biv­še so­ci­ja­lis­tič­ke zem­lje sred­nje Eu­ro­pe us­pje­le su pri­vu­ći inves­ti­ci­je u auto­in­dus­tri­ji, pri­mje­ću­je.

DO JESENI BI TRE­BAO ZAŽIVJETI INTERNETSKI SERVIS PU­TEM KOJEG BI GOSPODARSTVENICI MO­GLI PRIJAVLJIVATI BIROKRATSKE ZAPREKE S KO­JI­MA SE SUSREĆU

PD

Su­di­oni­ci kon­fe­ren­ci­je 'Naj­bo­lje prak­se priv­la­če­nja stra­nih ula­ga­nja sred­nje i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.