U luk­suz­ni kamp ulo­ži­li 20 mil. kn, a u pla­nu još to­li­ko

Da­šak luk­su­za Elit­ni kamp na Mur­te­ru ima 20 di­zaj­ner­skih ku­ći­ca tik od pla­že

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK darko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Vlas­ni­ci kam­pa Re­hut na Mur­te­ru pla­ni­ra­ju pro­ši­ri­ti pos­to­je­ći ka­pa­ci­tet za 10 ku­ći­ca, iz­gra­di­ti dva ba­ze­na te smje­štaj za osobe s inva­li­di­te­tom

Glam­ping kamp Re­hut u uva­li Sla­ni­ca na Mur­te­ru, u kojeg je ulo­že­no 20 mi­li­ju­na ku­na, pro­tek­log je vi­ken­da otvo­rio vra­ta svo­jih 20 luk­suz­nih mo­bil­nih ku­ći­ca, a vlas­ni­ci već naj­av­lju­ju no­ve inves­ti­ci­je ko­je će i pre­ma­ši­ti ovaj iz­nos.

Obi­telj­ski biz­nis

Ra­di se o pro­jek­tu obi­te­lji Ja­jaš i Tur­či­nov, ko­je na Mur­te­ru već ima­ju raz­gra­na­ti tu­ris­tič­ki i gra­đe­vin­ski biz­nis, a sam luk­suz­ni kamp je za­mi­sao Ene Ja­jaš i nje­zi­na bra­ta Eni­ja. Ove dvi­je obi­te­lji da­ju i pe­te­ro od ukup­no 15-ak za­pos­le­nih u kam­pu. Za gra­đe­vin­ske ra­do­ve, na­prav­lje­ne i tek one pla­ni­ra­ne, za­du­žen je Enin su­prug De­nis ko­ji je osob­no za­sa­dio go­to­vo sve mas­li­ne, lo­zu te os­ta­le me­di­te­ran­ske bilj­ke ko­je kra­se ovaj kamp.

“Pro­jekt ni­je bio jed­nos­ta­van i sve je tra­ja­lo pu­no du­že ne­go smo oče­ki­va­li. Osam go­di­na smo ot­kup­lji­va­li zem­lju od ne­kih 25 raz­li­či­tih vlas­ni­ka te se is­to­dob­no bo­ri­li s bi­ro­kra­ci­jom. Ci­je­na se kre­ta­la od 50 do go­to­vo 500 eura po če­tvor­nom me­tru. Sam kamp pros­ti­re se na 6000 kva­dra­ta, a još 4000 kva­dra­ta je pri­pre- mlje­no za dru­gu fa­zu inves­ti­ci­je u ko­joj će­mo po­ve­ća­ti ka­pa­ci­tet na 30ak ku­ći­ca, a na­pra­vit će­mo i dva ba­ze­na te tr­go­vač­ke sa­dr­ža­je uz sa­mu pla­žu Sla­ni­ca”, po­jaš­nja­va De­nis Ja­jaš. Nje­go­va su­pru­ga Ena, ko­ja je di­rek­to­ri­ca kam­pa, po­jaš­nja­va da za do­dat­ne inves­ti­ci­je pla­ni­ra­ju ko­ris­ti­ti sred­stva HBORa za že­ne po­du­zet­ni­ce.

“Kad smo se od­lu­či­li za po­kre­ta­nje sve po­pu­lar­ni­jeg glam­pin­ga, obiš­li smo de­se­tak luk­suz­nih kam­po­va po Eu­ro­pi da vi­di­mo kon­cept po ko­jem oni pos­lu­ju. S tim is­kus­tvom sam mo­gla utje­ca­ti na go­to­vo sva­ki de­talj ure­đe­nja na­šeg Re­hu­ta”, is­ti­če Ena Ja­jaš. Do­da­je da joj je ve­li­ka že­lja što prije na­pra­vi­ti i ku­ći­ce pri­la­go­đe­ne oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom jer da pos­to­ji ve­li­ki in­te­res tr­ži­šta u to­me seg­men­tu.

Uz sa­mo mo­re

Sa­me mo­bil­ne ku­ći­ce u glam­pin­gu Re­hut su u tri ka­te­go­ri­je luk­su­za, a sa­mim tim i ci­je­na smje­šta­ja može dos­ti­ći i 250 eura po no­će­nju. Kamp je smje­šten uz jed­nu od naj­ljep­ših pla­ža na Mur­te­ru, Sla­ni­cu, na 30ak me­ta­ra od mo­ra.

D. BI­CAK/PD

Ena Ja­jaš, di­rek­to­ri­ca kam­pa Re­hut, od­go­vor­na je za ve­ći­nu de­ta­lja u ku­ći­ca­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.