Fri­kom op­tu­žen za gu­še­nje kon­ku­ren­ci­je u Sr­bi­ji

To­do­ri­će­va tvrt­ka pla­ća­la tr­gov­ce da pro­da­ju sa­mo nji­ho­vu ro­bu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Fri­kom je na­vod­no na­gra­đi­vao ma­le pro­daj­ne lan­ce, ki­oske i sa­mos­tal­ne tr­go­vi­ne da pre­ki­nu su­rad­nju s dru­gim kom­pa­ni­ja­ma

Sr­p­ska dr­žav­na Komisija za zaštitu kon­ku­ren­ci­je po­kre­nu­la je pos­tu­pak pro­tiv To­do­ri­će­ve Industrije smrz­nu­te Fri­kom hra­ne zbog po­vre­de tr­žiš­nih pra­vi­la. Fri­kom je na­vod­no na­gra­đi­vao tr­gov­ce ako s dru­gim kom­pa­ni­ja­ma pre­ki­nu su­rad­nju, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti.

Pro­da­vat će­te sa­mo naš sla­do­led, a po­seb­no će­te bi­ti na­gra­đe­ni ako za­bo­ra­vi­te na os­ta­le pro­izvo­đa­če. Ta­ko bi se ukrat­ko mo­glo objas­ni­ti zbog če­ga je Komisija za zaštitu kon­ku­ren­ci­je kra­jem svib­nja po­kre­nu­la pos­tu­pak is­pi­ti­va­nja po­vre­de kon­ku­ren­ci­je pro­tiv Industrije smrz­nu­te hra­ne Fri­kom iz Be­ogra­da, piše list. Ta kom­pa­ni­ja je na­vod­no tak­ve uvje­te pos­tav­lja­la ma­lim pro­daj­nim lan­ci­ma, ki­os­ci­ma i sa­mos­tal­nim tr­go­vi­na­ma di­ljem Sr­bi­je. Komisija je na­kon pokrenutog pos­tup­ka obavila i dodatnu, nenajavljenu kontrolu prostorija Frikoma, pro­vje­re­ne su pros­to­ri­je, po­da­ci, is­pra­ve i stva­ri na dvi­je lo­ka­ci­je Frikoma u Be­ogra­du.

Utje­caj na kup­ce

O kon­tro­li je, ka­ko sto­ji u pri­op­će­nju Ko­mi­si­je, “vlas­nik prostorija i stva­ri oba­vi­je­šten tek u tre­nut­ku iz­vo­đe­nja uvi­đa­ja na li­cu mjes­ta”. Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za zaštitu kon­ku­ren­ci­je Mi­lo­je Obra­do­vić po­t­vr­dio je za Ve­čer­nje no­vos­ti da je po­kre­nut pos­tu­pak pro­tiv Frikoma. “Komisija je za vri­je­me is­pi­ti­va­nja uvje­ta

KOMISIJA ZA ZAŠTITU KON­KU­REN­CI­JE NA­KON POKRENUTOG POS­TUP­KA

PRO­TIV TVRT­KE OBAVILA JE I DODATNU, NENAJAVLJENU KONTROLU PROSTORIJA FRIKOMA

KOMISIJA ZA ZAŠTITU KON­KU­REN­CI­JE IMA MO­GUĆ­NOST OBAVITI NENAJAVLJENI

UVIĐAJ U SVE SLUŽBENE PROS­TO­RI­JE TR­ŽIŠ­NIH SU­DI­ONI­KA, BEZ NA­LO­GA SU­DA PO­SEB­NO OD 2014. MA­LIM TRGOVCIMA SU NUĐENE NOVČANE POGODNOSTI NPR. DODATNI RABAT ILI NO­VAC

kon­ku­ren­ci­je na tr­ži­štu dis­tri- bu­ci­je i pro­da­je sla­do­le­da pri­ku­pi­la do­ku­men­ta­ci­ju i obavila raz­go­vo­re s po­je­di­nim su­di­oni­ci­ma i ta­ko doš­la do saz­na­nja da In­dus­tri­ja smrz­nu­te hra­ne Fri­kom, ko­ju zas­tu­pa di­rek­tor Goj­ko Đo­sić, po­du­zi­ma rad­nje ko­je bi se mo­gle pro­tu­ma­či­ti kao po­ku­šaj utje­ca­ja na pojedine kup­ce da sla­do­led na­bav­lja­ju is­klju­či­vo od Frikoma”, piše u pri­op­će­nju Ko­mi­si­je za zaštitu kon­ku­ren­ci­je.

Pre­ma saz­na­nji­ma, na­vo­di se da­lje u pri­op­će­nju, po­seb­no od 2014. go­di­ne do da­nas, ma­lim trgovcima su nuđene novčane pogodnosti u vi­du do­dat­nih ra­ba­ta ili nov­ča­nih is­pla­ta u cilju one­mo­gu­ća­va­nja ili pre­ki­da­nja su­rad­nje s kon­ku­rent­skim pro­izvo­đa­či­ma ili dis­tri­bu­te­ri­ma sla­do­le­da.

Do­mi­nan­tan po­lo­žaj

Ka­ko Komisija objaš­nja­va u za­ključ­ku odluke o po­kre­ta­nju pos­tup­ka, na te­me­lju pri­kup­lje­nih po­da­ta­ka i do­ku­men­ta­ci­je može se pretpostaviti da ovak­vo po­na­ša­nje Frikoma može is­tis­nu­ti kon­ku­ren­te s tr­ži­šta, od­nos­no one­mo­gu­ći­ti ula­zak no­vih dis­tri­bu­te­ra ili pro­izvo­đa­ča sla­do­le­da u Sr­bi­ju. To je kla­si­čan pri­mjer po­vre­de kon­ku­ren­ci­je, od­nos­no zlo­po­ra­be do­mi­nant­nog po­lo­ža­ja. Ina­če, Komisija za zaštitu kon­ku­ren­ci­je ima mo­guć­nost obaviti nenajavljeni uviđaj u sve službene pros­to­ri­je tr­žiš­nih su­di­oni­ka, bez na­lo­ga su­da. Na taj ko­rak se od­lu­ču­je ako ov­la­šte­ne službene osobe Ko­mi­si­je pro­ci­je­ne da bi ne­na­jav­lje­nom po­sje­tom tvrt­ki mo­gli osi­gu­ra­ti do­dat­ne do­ka­ze za pos­tu­pak ko­ji se po­kre­će. Obič­no službene osobe po­tu­pak po­kre­ću dan ranije ili na dan ka­da obav­lja nenajavljeni uviđaj.

Ov­la­šte­ne službene osobe Ko­mi­si­je ima­ju po­seb­ne službene le­gi­ti­ma­ci­je ko­je sli­če po­li­cij­skim, ne mo­ra­ju se osob­no le­gi­ti­mi­ra­ti, a mo­gu kon­tro­li­ra­ti sve što se na­la­zi u služ­be­nim pros­to­ri­ja­ma tvrt­ke.

FOTOLIA

Fri­kom za­uzi­ma go­to­vo 80 pos­to tr­žiš­nog udje­la u Sr­bi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.