Rast BDP-a BiH 3,2%, Sr­bi­je 3%, a Ko­so­va 3,4%

Ubr­za­nje No­va prog­no­za Svjet­ske ban­ke za zem­lje re­gi­je

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Svjet­ska ban­ka oče­ku­je rast BDP-a Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne od 3,2 pos­to u ovoj go­di­ni, 3,7 pos­to u 2018. i 4 pos­to u 2019. go­di­ni, na­vo­di se u naj­no­vi­jim prog­no­za­ma me­đu­na­rod­ne fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je, iz­vje­šta­va In­di­ka­tor.ba. BiH eko­no­mi­ja će ta­ko ubr­za­ti slje­de­ćih go­di­na, na­kon što je pre­ma pro­cje­na­ma te ins­ti­tu­ci­je u 2016. go­di­ni os­tva­ri­la rast BDPa od 2,8 pos­to.

U prog­no­za­ma za zem­lje re­gi­je, Hr­vat­skoj Svjet­ska ban­ka prog­no­zi­ra rast od 2,9 pos­to, što je za 0,4 pos­to vi­še od si­je­čanj­skih prog­no­za. U 2018. go­di­ni hr­vat­ski BDP će us­po­ri­ti na 2,5 pos­to, a u 2019. go­di­ni bla­go po­ras­ti na 2,6 pos­to.

Sr­bi­ji se na­kon 2,8pos­tot­nog ras­ta u 2016. go­di­ni, ove go­di­ne pre­dvi­đa rast od 3 pos­to, te po 3,5 pos­to u slje­de­će dvi­je go­di­ne, Cr­noj Go­ri 3,3 pos­to u ovoj, 3 pos­to u 2018. i 2 pos­to u 2019. go­di­ni.

Naj­ve­ći rast u zem­lja­ma re­gi­je oče­ku­je se na Ko­so­vu 3,4 pos­to u ovoj, 4 pos­to u slje- de­ćoj i 4,8 pos­to u 2019. go­di­ni. Svjet­ska eko­no­mi­ja će, pre­ma Svjet­skoj ban­ci, ove i idu­će go­di­ne ubr­za­ti rast za­hva­lju­ju­ći sta­bil­ni­jim ci­je­na­ma ro­be i ras­tu glo­bal­ne tr­go­vi­ne. Pre­dvi­đa se rast od 2,7 pos­to ove i 2,9 pos­to 2018. go­di­ne, u od­no­su na rast od 2,4 pos­to 2016. go­di­ne. Oče­ku­je se i da će svjet­ska tr­go­vi­na ove go­di­ne po­ras­ti za 4 pos­to, što je naj­br­ži rast u po­s­ljed­nje tri go­di­ne. Ipak, ban­ka ovaj opo­ra­vak na­zi­va “krh­kim”.

GORAN STANZL/ PIXSELL

BDP u Cr­noj Go­ri ove go­di­ne tre­bao bi po­ras­ti 3,3 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.