KINA SVE VI­ŠE TRA­ŽI KANADSKU SVINJETINU

Ka­na­da pos­ta­la ve­ći iz­voz­nik od SAD-a

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ove će go­di­ne, zbog ne­ko­ri­šte­nja an­ti­bi­oti­ka u uz­go­ju, iz Ka­na­de put Ki­ne oti­ći 372.000 tona me­sa

Na­kon što su ka­nad­ski far­me­ri pres­ta­li tre­ti­ra­ti svi­nje an­ti­bi­oti­kom ko­ji je za­bra­njen u Ki­ni, ta je dr­ža­va pre­ote­la ti­tu­lu vo­de­ćeg sje­ver­no­ame­rič­kog iz­voz­ni­ka svinjetine na naj­ve­će svjet­sko tr­ži­šte te vr­ste me­sa. Pre­ma služ­be­nim po­da­ci­ma, Ka­na­da je u pr­vom tro­mje­se­čju iz­vez­la 93.000 tona svinjetine, na­su­prot ame­rič­kih 87.500 tona, pre­no­si Re­uters. Ako nas­ta­vi tim tem­pom, Ka­na­da će ove go­di­ne iz­ves­ti 372.000 tona. Eu­rop­ska uni­ja i da­lje je naj­ve­ći stra­ni ops­krb­lji­vač ki­ne­skih mes­ni­ca s 394.365 tona svinj­skog me­sa is­po­ru­če­nog u pr­vom tro­mje­se­čju.

Pod­sje­ti­mo, Ki­ne­zi pojedu 55 mi­li­ju­na tona svinjetine go­diš­nje, od­nos­no po­lo­vi­cu svjet­ske pro­izvod­nje. Me­đu­tim, Ka­na­da je do sa­da pres­ti­gla SAD sve­ga ne­ko­li­ko pu­ta u po­s­ljed­njih dva de­set­lje­ća. Sve do­ne­dav­no ame­rič­ki je iz­voz u Ki­nu da­le­ko nad­ma­ši­vao ka­nad­ski. Ta­ko je 2011. iz ame­rič­kih kla­oni­ca put Ki­ne otiš­lo tros­tru­ko vi­še svinjetine ne­go iz Ka­na­de. Me­đu­tim, raz­li­ka iz­me­đu tih dvi­ju dr­ža­va po­če­la se sma­nji­va­ti 2013. ka­da su ta­moš­nji far­me­ri pres­ta­li ko­ri­si­ti­ti an­ti­bi­otik rac­to­pa­mi­ne ko­ji se ko­ris­ti ka­ko bi se ubr­zao i pos­pje­šio rast svi­nja. Kina je za­bra­ni­la nje­go­vu pri­sut­nost u me­su još 2002. zbog po­ve­za­nos­ti sa sr­ča­nim obo­lje­nji­ma.

S dru­ge strane, ame­rič­ka Uprava za hra­nu i li­je­ko­ve (FDA) odo­bri­la je rac­to­pa­mi­ne još 1999. i tvr­di ka­ko “ne- ma zna­ča­jan utje­caj na ljud­sko zdrav­lje”. Ki­ne­sko tr­ži­šte to­li­ko je lu­kra­tiv­no za strane pro­izvo­đa­če da se do­bar dio me­sa pro­da pu­tem in­ter­ne­ta, ka­že Cla­ude Vi­el­fa­ure, glavni ope­ra­tiv­ni di­rek­tor ka­nad­skog pro­izvo­đa­ča HyLi­fe. Ina­če, naj­ve­će svjet­sko tr­ži­šte naj­vi­še tra­ži svinjske nogice i iznutrice. Ric­hard Da­vi­es, iz­vr­š­ni pot-

KI­NE­ZI GO­DIŠ­NJE POJEDU 55 MI­LI­JU­NA TONA SVINJETINE ILI PO­LA SVJET­SKE

PRO­IZVOD­NJE, A NAJ­VI­ŠE TRA­ŽE IZNUTRICE I SVINJSKE NOGICE ČIJA SE CI­JE­NA UDVOSTRUČILA

pred­sjed­nik za pro­da­ju i marketing u Olyme­lu, jed­nom od naj­ve­ćih ka­nad­skih pre­ra­đi­va­ča svinj­skog me­sa, is­ti­če ka­ko je ci­je­na za ki­lo­gram svinj­skih no­gi­ca do­se­gla 2,5 ka­nad­ska do­la­ra, dvos­tru­ko vi­še ne­go prije dvi­je go­di­ne. Pro­da­ja tih vr­sta svinj­skog me­sa do­no­si do­dat­nih 10 do­la­ra za­ra­de po sva­koj svi­nji.

Iz­vor: USDA, USMEF, Sta­tis­tics Ca­na­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.