Agram os­li­ka­va ne­do­re­če­nos­ti lex Agro­ko­ra oko vlas­niš­tva

An­te Ram­ljak ime­no­vao no­ve čla­no­ve Upra­va i ko­or­di­na­cij­skog ti­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Ogla­sio se i VTB; ka­žu da tre­nut­no ra­de na pri­jed­lo­gu ve­za­nom uz pro­mje­ne di­oni­čar­ske struk­tu­re

Kao i dan pri­je na skup­šti­ni Kon­zu­ma, Agram gru­pa u uto­rak je kao ma­njin­ski di­oni­čar (ko­ji je to pos­tao te­me­ljem re­po ugo­vo­ra) i na skup­šti­ni Be­lja is­ko­ris­ti­la svoj blo­ki­ra­ju­ći utje­caj. Pred­stav­ni­ci gru­pa­ci­je Du­brav­ka Gr­gi­ća, na­ime, po­nov­no su gla­so­va­li pro­tiv pri­jed­lo­ga iz­van­red­ne upra­ve Agro­ko­ra za opo­ziv Ivi­ce To­do­ri­ća s mjes­ta pred­sjed­ni­ka Nad­zor­nog od­bo­ra. Ta­ko je na ju­če­raš­njoj skup­šti­ni pro­šao sa­mo Agro­ko­rov pri­jed­log o ime­no­va­nju Vla­di­mi­ra Boš­nja­ka i Ivi­ce Tom­lje­no­vi­ća za no­ve čla­no­ve NOa. To­do­rić je, pak, po­t­vr­dio kon­cer­nu da će, kao i u slu­ča­ju Kon­zu­ma, sam pod­ni­je­ti os­tav­ku. Na­kon epi­zo­de s Kon­zu­mom, do­du­še, mo­glo se pret­pos­ta­vi­ti da bi Agram mo­gao one­mo­gu­ći­ti nje­go­vu smje- nu i u NOu Be­lja, ali To­do­rić se ni­je od­lu­čio u pa­ke­tu da­ti obje os­tav­ke već je naj­a­vio da će to uči­ni­ti ako iz­van­red­na upra­va to ne us­pi­je na skup­šti­ni. Ti­me su To­do­rić i Agram de­mons­tri­ra­li mo­gu­će pro­ble­me za iz­van­red­nu upra­vu zbog či­nje­ni­ce da za­kon­skim uvo­đe­njem pos­tup­ka iz­van­red­ne upra­ve ni­je ri­je­še­na pri­ča oko vlas­niš­tva. Blo­ki­ra­ju­ći ma­njin­ski utje­ca­ji, a u slu­ča­ju Agro­la­gu­ne i ve­ćin­ski udio Agra­ma iz­van­red­noj upra­vi do­đu kao ‘ku­ka­vi­čje ja­je’. Pri­tom, me­đu­tim, pro­lon­gi­ra­nje pro­mje­na u nad­zor­nim od­bo­ri­ma ni­su i su­štin­ski naj­ve­će pri­jet­nje. Sna­gu ve­ta tak­vi ma­njin­ski di­oni­ča­ri mo­gu de­mons­tri­ra­ti u ni­zu važ­nih od­lu­ka za ko­je je na skup­šti­ni po­treb­na tro­če­t­vr­tin­ska ve­ći­na pri­sut­nih gla­so­va. Ko­nač­no, di­oni­ce ko­je je Agram gru­pa­ci­ja pre­uze­la na te­me­lju fi­nan­ci­ra­nja s re­po aran­žma­ni­ma pred­stav­lja­ju i po­ten­ci­jal­no za­nim­lji­vu ro­bu za raz­go­vo­re s igra­či­ma ko­ji­ma bi one u smis­lu pre­go­va­rač­kih po­zi­ci­ja mo­gle bi­ti za­nim­lji­vo ‘oru­đe’. Na­rav­no, pri­tom se u fi­nan­cij­skim kru­go­vi­ma pr­vo po­miš­lja na ru­ske ban­ke, a gle­de (ne)sprem­nos­ti sa­me Agram gru­pe za tak­vu vr­stu raz­go­vo­ra fi­nan­ci­ja­ši ve­ći­nom pret­pos­tav­lja­ju da je ona de­ter­mi­ni­ra­na fi­nan­cij­skim po­zi­ci­ja­ma i po­tre­ba­ma sa­me Agram gru­pe. Upra­vo ve­za­no uz vlas­nič­ku struk­tu­ru kon­cer­na Agro­kor u bu­duć­nos­ti ju­čer su se pak ogla­si­li iz ru­ske VTB ban­ke. Nje­zin dru­gi čo­vjek, Ju­rij So­lo­vjev, za Re­uters je iz­nja­vio ka­ko “zaj­mo­dav­ci tre­nut­no ra­de na pri­jed­lo­gu ve­za­nom uz pro­mje­ne di­oni­čar­ske struk­tu­re u ok­vi­ru pla­na res­truk­tu­ri­ra­nja du­ga. On će, ka­že, bi­ti pred­stav­ljen ši­rem kru­gu kre­di­to­ra, uklju­ču­ju­ći i vlas­ni­ke euro­obvez­ni­ca, a svo­di se na to da bi se “dug res­truk­tu­ri­rao, nak­na­de za ser­vi­si­ra­nje sni­zi­le, a kom­pa­ni­ja po­če­la pos­lo­va­ti u pu­nom op­se­gu. Ka­ko je pro­ved­be­no to za­miš­lje­no i ko­li­ko se nji­hov plan uk­la­pa u ho­do­gram ak­tiv­nos­ti ka­kav pre­dvi­đa lex Agro­kor, te­ško je re­ći jer je So­lo­vjev za­sad dao pre­ma­lo ele­me­na­ta te ide­je.

No, fi­nan­ci­ja­ši s is­kus­tvom na tr­ži­šti­ma ka­pi­ta­la re­ći će ka­ko se kao glav­ni mo­tiv svih ak­ci­ja ru­skih ba­na­ka na­me­će či­nje­ni­ca da tre­nut­no vi­še ma­nje ne­ma­ju utje­ca­ja na pro­ce­se i na sve na­či­ne po­ku­ša­va­ju to pro­mi­je­ni­ti i iz­bo­ri­ti se za što važ­ni­je po­zi­ci­je za sto­lom. Po­s­ljed­nje skup­štin­ske epi­zo­de ne­ki­ma mi­ri­šu na to da u to­me mo­gu­će u To­do­ri­ću i igra­či­ma po­put Agra­ma zbog vlas­ti­tih in­te­re­sa ima­ju ti­he sa­vez­ni­ke.

Ukrat­ko, sve upu­ću­je na to da dram­skih za­ple­ta ni ubu­du­će ne­će manj­ka­ti. Iz­van­red­na upra­va na če­lu s An­tom Ram­lja­kom, me­đu­tim, pa­ra­lel­no s pro­ce­si­ma sta­bi­li­za­ci­je pos­lo­va­nja i osi­gu­ra­va­nja no­vog fi­nan­ci­ra­nja in­ten­ziv­no ra­di i na ka­drov­skim pi­ta­nji­ma važ­nim za pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja od­nos­no una­pre­đe­nje ope­ra­tiv­nog pos­lo­va­nja i sus­ta­va uprav­lja­nja kom­pa­ni­ja­ma u vlas­niš­tvu Agro­ko­ra. Kom­ple­ti­ra­na je Ko­or­di­na­cij­ska sku­pi­na za po­dr­šku u uprav­lja­nju stra­te­škim po­dru­čji­ma: uz ma­lo­pro­da­ju, hra­nu i po­ljo­pri­vre­du, po­seb­na je pos­lov­na gru­pa usre­do­to­če­na na Agro­ko­rov por­t­felj imo­vi­ne, kao i pos­lo­ve fi­nan­ci­ja i stra­te­gi­je. Iz kom­pa­ni­je su ju­čer iz­vi­jes­ti­li i o još ne­ko­li­ko pro­mje­na u upra­va­ma Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja.

Na če­lu Ko­or­di­na­cij­ske sku­pi­ne se na­la­zi Ram­ljak, a od stra­ne sa­vjet­ni­ka po­seb­nu po­dr­šku će mu pru­ža­ti Alas­ta­ir Be­ve­rid­ge iz AlixPart­ner­sa ko­ji vo­di tim sa­vjet­ni­ka za res­truk­tu­ri­ra­nje. Ram­lja­ko­vim sa­vjet­ni­kom za po­dru­čje hra­ne u ko­or­di­na­cij­skom ti­mu ime­no­van je Zvo­ni­mir Mr­šić, do­ne­dav­ni pr­vi čo­vjek Po­drav­ke. Za stra­te­ško po­dru­čje ma­lo­pro­da­je za sa­vjet­ni­ka iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka pos­tav­ljen je Teo Vuj­čić, ko­ji tu ulo­gu pre­uzi­ma na­kon što je ne­što vi­še od dva mje­se­ca pro­veo na mjes­tu pred­sjed­ni­ka Upra­ve Kon­zu­ma. A čel­nu uprav­ljač­ku po­zi­ci­ju u Kon­zu­mu umjes­to nje­ga pre­uzi­ma Slav­ko Le­dić, za ko­je­ga to zna­či po­vra­tak na funk­ci­ju s ko­je ga je Ivi­ca To­do­rić smi­je­nio sa­mo ko­ji dan pri­je ak­ti­vi­ra­nja lex Agro­ko­ra. Uz Slav­ka Le­di­ća tro­čla­nu Upra­vu či­ne još Ines Lo­zić za­du­že­na za fi­nan­ci­je, Zo­ran Mi­tre­ski za na­ba­vu te Ivan Šan­to­rić za ma­lo­pro­da­ju i lo­gis­ti­ku.

PD

Slav­ko Le­dić, po­vrat­nik na če­lo Kon­zi­ma

BORIS ŠČITAR/ PIXSELL

Zvo­ni­mir Mr­šić, sa­vjet­nik za pos­lov­nu gru­pu hra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.