Za pla­ni­ra­ni pro­boj na stra­na tr­ži­šta tre­bat će 20% vi­še rad­ni­ka

Oče­ku­je ja­ča­nje su­rad­nje s kup­ci­ma iz V. Bri­ta­ni­je ko­ji su ve­za za svi­jet

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - nas­ta­vak sa str. 1

Pred­ste­čaj se u slu­ča­ju Zve­če­va tre­nu­tač­no po­ka­zu­je kao je­di­ni na­čin ka­ko spa­si­ti tvrt­ku i do­ći do lik­vid­nih sred­sta­va za nas­ta­vak pro­izvod­nje. Po­sri­je­di je ključ za vra­ća­nje na tr­ži­šte, ka­ko on ka­že “u onom obli­ku i ve­li­či­ni kak­vi smo i bi­li pri­je upa­da­nja u pro­ble­me”. Pro­izvod­nja se odvi­ja u sma­nje­nim ko­li­či­na­ma zbog manj­ka obrt­nih sred­stva, a otva­ra­njem pos­tup­ka kre­nut će u pu­nom op­se­gu za­hva­lju­ju­ći to­me što je ne­ko­li­ko po­zi­tiv­nih fak­to­ra na to utje­ca­lo: to su po­dr­ška vje­rov­ni­ka iz re­do­va do­bav­lja­ča i ba­na­ka te od rad­ni­ka i ite­ka­ko za­in­te­re­si­ra­ne lo­kal­ne za­jed­ni­ce.

I ban­ke za spas

“Svi oni že­le spas i sta­bi­li­za­ci­ju pos­lo­va­nja Zve­če­va, i is­kre­no, svi­ma za­hva­lju­je­mo što su po­ka­za­li ve­li­ko ra­zu­mi­je­va­nje za na­šu si­tu­aci­ju. I Zve­če­vo je ima­lo traž­bi­ne pre­ma tvrt­ka­ma u pred­ste­ča­ju te je po­ka­za­lo ra­zu­mi­je­va­nje, pa nam se to na is­ti na­čin vra­ća. Svi raz­go­vo­ri s vje­rov­ni­ci­ma do­sad da­li su po­zi­ti­van re­zul­tat. Ni­kom ni­je dra­go odre­ći se di­je­la nov­ca, no nji­hov je in­te­res is­to­vje­tan na­šem da Zve­če­vo nas­ta­vi sa dje­lat­noš­ću”, ka­že po­du­zet­nik ko­ji tvr­di i da je Zve­če­vo bi­lo u ve­ćoj kri­zi 2001. kad ga je pre­uzeo.

Doz­na­je­mo da je oko 65% neo­si­gu­ra­nih vje­rov­ni­ka, gru­pe ko­ja po­tra­žu­je oko 150 mil. ku­na te se na njoj te­me­lji pri­jed­log mje­ra iz pla­na fi­nan- cij­skog res­truk­tu­ri­ra­nja, da­lo pre­li­mi­nar­ni pris­ta­nak. Plan je otvo­ren i za do­dat­ne ko­rek­ci­je pre­ma obu­hva­ća­nju raz­luč­nih vje­rov­ni­ka u slu­ča­ju da ga i oni od­lu­če po­dr­ža­ti. Ban­ke su osi­gu­ra­ne za bli­zu 70 mi­li­ju­na ku­na raz­luč­nih traž­bi­na, a iz pr­vih raz­go­vo­ra s ban­ka­ri­ma Al­vir za­klju­ču­je da nas­ta­vak pro­izvod­nje že­le i ban­ke s ko­ji­ma je tvrt­ka du­go su­ra­đi­va­la. Pre­go­vo­ri s vje­rov­ni­ci­ma po­ka­za­li su da su sklo­ni rje­še­nju kroz pred­ste­čaj­no res­truk­tu­ri- ra­nje i na­god­bu, pa je re­zul­tat pred­ste­čaj­ni pri­jed­log.

“Sa stra­te­škim part­ne­rom ko­jeg ima­mo, a ri­ječ je o ino­zem­nom part­ne­ru ko­ji će do­ni­je­ti no­vo tr­ži­šte i pos­lo­ve, tre­bat će nam vi­še rad­ni­ka. Za­sad se pre­dvi­đa­ju po­tre­be za njih oko 20% vi­še. Kad je ri­ječ o stra­te­škom part­ne­ru, ime još ne mo­gu iz­ni­je­ti, osim da do­la­zi iz in­dus­tri­je i iz za­pad­ne Eu­ro­pe zbog no­ve ra­zvoj­ne fa­ze Zve­če­va”, ka­že Al­vir. Sve po­li­tič­ke struk­tu­re Po­že­šti­ne sta­vi­le su se na dis­po­zi­ci­ju da po­mog­nu Zve­če­vu. Vi­še je mje­ra pre­dvi­đe­no po ko­ji­ma Zve­če­vo mo­že is­pli­va­ti iz kri­ze u ko­joj je ma­njak lik­vid­nih sred­sta­va na kra­ju ožuj­ka iz­no­sio oko 200 mil. ku­na od če­ga je po­la dos­pje­lo. Plan uklju­ču­je i pro­da­ju neo­pe­ra­tiv­ne imo­vi­ne, ali i mlje­ka­re po ci­je­ni od 7,8 mi­li­ju­na ku­na.

Po­moć Tes­ca

Zna­čaj­na ulo­ga je i u ja­ča­nju iz­voz­ne di­vi­zi­je gdje se oče­ku­je in­ten­zi­vi­ra­nje su­rad­nje s kup­ci­ma iz V. Bri­ta­ni­je, kroz ko­ju su pro­izvo­di is­po­ru­či­va­ni u Ame­ri­ku, Iz­ra­el, Fran­cu­sku i Bel­gi­ju. Pri­hod od iz­vo­za pri­vat­nih čo­ko­lad­nih mar­ki u po­ras­tu je kao re­zul­ta­ta ugo­vo­ra s no­vim part­ne­ri­ma. Ri­ječ je o pro­izvod­nji spe­ci­jal­nih pro­izvo­da s Ba­datz Ko­sher cer­ti­fi­ka­tom, te pri­vat­nih mar­ki za ve­li­ke kon­di­tor­ske dis­tri­bu­te­re, a sna­žan je rast i pro­da­je u Tes­cu, doz­na­je­mo. Za spas po­že­ške tvrt­ke stra­ni će part­ner za­uz­vrat ući u dio vlas­niš­tva Zve­če­va. Al­vir je to po­t­vr­dio. Ka­že da će Zve­če­vo ta­ko lak­še pos­lo­va­ti i osva­ja­ti no­va tr­ži­šta.

DUŠAN MIRKOVIĆ/ PIXSELL

Pred­sjed­nik Upra­ve Zve­če­va Zdrav­ko Al­vir, ujed­no i ve­ćin­ski vlas­nik tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.