Atlan­tic uvo­di ro­bo­te, a Er­ste pre­okre­će ban­kar­stvo

Tr­gov­ci, ban­ke, dis­tri­bu­te­ri pre­tva­ra­ju se u sof­tver­ske kom­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Na SAP-ovu fo­ru­mu igra­či iz raz­li­či­tih in­dus­tri­ja pred­sta­vi­li svo­je pla­no­ve u di­gi­tal­noj pre­obraz­bi i na ko­je na­či­ne pro­vo­de pro­ce­se zbog teh­no­lo­ških pro­mje­na

Atlan­tic gru­pa tre­nu­tač­no vo­di ten­der za di­gi­tal mar­ke­ting hub kroz ko­ji će pre­sko­či­ti tr­gov­ce, svo­je po­sred­ni­ke, na pu­tu iz­rav­nog upoz­na­va­nja ku­pa­ca svo­je ro­be. Er­ste ban­ka, pak, pla­ni­ra s po­čet­kom 2018. mo­bil­no ban­kar­stvo u Hr­vat­skoj pre­okre­nu­ti na­gla­vač­ke ra­zvi­ja je­dins­tve­nu mo­bil­nu apli­ka­ci­ju ko­ja će omo­gu­ći­ti da se iz nje mo­že ‘ban­ka­ri­ti’ s Er­ste­om, ali i svim nje­nim kon­ku­ren­ti­ma.

To su sa­mo ne­ki od pri­mje­ra tek­ton­skih pro­mje­na na ko­je se spre­ma­ju ve­li­ki igra­či iz raz­nih in­dus­tri­ja u Hr­vat­skoj, a ko­ji su se u uto­rak u Za­gre­bu na SAP Fo­ru­mu 2017. oku­pi­li ka­ko bi pred­sta­vi­li svo­je pla­no­ve u di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji.

Rumya­na Tren­c­he­va, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca SAPa za ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu, is­tak­nu­la je da di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja ban­ke, tr­gov­ce, dis­tri­bu­te­re i dru­ge biz­ni­se pre­tva­ra u sof­tver­ske kom­pa­ni­je.

“Svi­jet ide pre­ma di­gi­tal­nim pos­lov­nim plat­for­ma­ma ko­je omo­gu­ću­ju biz­ni­si­ma da br­zo gra­de svo­je pro­ce­se i in­te­lek­tu­al­ni ka­pi­tal i za­to će igra­či po­put ba­na­ka i Atlan­ti­ca pre­ras­ti u sof­tver­ske kom­pa­ni­je”, ka­že Tren­c­he­va. Uz teh­no­lo­ški na­pre­dak di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju kom­pa­ni­ja po­žu­ru­je i Europska komisija. Od idu­će go­di­ne, na­vo­di Tren­c­he­va, Hr­vat­ska će bi­ti za­hva­će­na va­lom krup­nih re­gu­la­tor­nih pro­mje­na, od GDPRa ko­ji će utje­ca­ti na na­čin ka­ko se ko­ris­te po­da­ci u svim kom­pa­ni­ja­ma, pre­ko PSD2, ko­ja će li­be­ra­li­zi­ra­ti ban­kar­ski sek­tor.

“Do pri­je ko­ju go­di­nu naj­vi­še smo ra­di­li s tr­gov­ci­ma, a ove go­di­ne baš za­to su nam glav­ni kli­jen­ti iz svi­je­ta ban­kar­stva i osi­gu­ra­nja”, ka­že Tren­c­he­va. Mla­den Pej­ko­vić, vi­ši iz­vr­š­ni di­rek­tor za ICT, ra­zvoj i kor­po­ra­tiv­nu stra­te­gi­ju Atlan­tic gru­pe ka­že da di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju pro­vo­de u tri smje­ra. Uvo­de di­gi­tal mar­ke­ting hub ka­ko bi bo­lje upoz­na­li kup­ce, jer to vi­še ni­su sa­mo tr­gov­ci. Ope­ra­tiv­no kon­so­li­di­ra­ju IT i pri­pre­ma­ju ad­mi­nis­tra­ci­ju da se umjes­to re­pe­ti­tiv­nim pos­lo­vi­ma ba­vi ana­li­ti­kom. To je je­dan od naj­zah­tjev­ni­jih za­da­ta­ka, jer kom­pa­ni­ja pro­da­je na 40 tr­ži­šta, a nas­ta­la je kroz ak­vi­zi­ci­je pa ima raz­li­či­te sus­ta­ve u pro­da­ji i lo­gis­ti­ci. Pej­ko­vić ka­že da se pri­pre­ma­ju i za auto­ma­ti­za­ci­ju. Na­vo­di da ima­ju skla­di­šte bez pro­zo­ra u ko­jem ra­de sa­mo ro­bo­ti.

“Ama­zon je upra­vo naj­a­vio da kre­će s Ube­rom za ka­mi­one, na­pa­da­ju i naš biz­nis, a u Hr­vat­skoj 75% ka­mi­ona ko­ji se vra­ća­ju iz Osi­je­ka za Za­greb su praz­ni. Ni­je Ama­zon iz­rav­na pri­jet­nja, ali po­ka­zu­je trend o ko­jem mo­ra­mo vo­di­ti ra­ču­na”, ka­že Pej­ko­vić.

De­jan Do­nev, di­rek­tor ti­ma za di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju u Er­ste ban­ci ka­že da oni is­to to vi­de u Ap­pleu, ko­ji je po­čeo iz­da­va­ti vlas­ti­te kar­ti­ce i ba­vi­ti se plat­nim pro­me­tom. “Ima­mo in­ter­ni star­tup ko­ji ra­di na ra­zvo­ju no­vih us­lu­ga i pro­izvo­da te ban­ka od­lu­ču­je kad će i ka­ko s čim ići”, za­klju­ču­je.

TO­MIS­LAV MILETIĆ/PIXSELL

Pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­ja ras­prav­lja­ju o do­se­zi­ma u uvo­đe­nju no­vih teh­no­lo­gi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.